Върховенство на закона и икономически растеж

През м. февруари 2019 г. Институтът за пазарна икономика започна изпълниението на проект

„Върховенство на закона и икономически растеж“,

финансиран по “Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“ по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ на Оперативна програма „Добро управление”

Параметри на договора: № BG05SFOP001-3.003-0049

Обща стойност: 84 036,90 лева

Срок на изпълнение: 18 месеца

Цел на проекта: Проектът има за основна цел да подпомогне усилията на съдебната система и да осигури включването на гражданското общество в процеса на подобряване на съдебната система в България.

Специфичните цели на проекта са:

  • Подпомагане на администрацията и съдебната власт в провеждането на съдебна реформа чрез анализи, изследвания и оценки, свързани с дейността на съдебната система
  • Изготвяне на препоръки за подобряване на работата на съдебната система
  • Подпомагане на други неправителствени организации за постигане на ефективно партньорство и диалог в процеса на провеждане на съдебната реформа;
  • Засилване на обществения контрол и разбирането на съдебната власт и реформа;
  • Повишаване на стимулите за постигане на по-добра ефективност на съдебната система;
  • Повишаване на информираността на гражданите и бизнеса за ефектите от обсъжданите промени, касаещи съдебната власт;
  • Повишаване на доверието към съдебната власт чрез обществено участие и прозрачност;
  • Прилагане на практика на икономическия и финансовия анализ в оценка на проблемите и предложените решения за подобряване работата на съдебната система;
  • Повишаване на капацитета на администрацията на ВСС посредством анализ на очакваните ефекти и предоставяне на препоръки за нови промени, касаещи работата на съдебната власт;
  • Активно участие в работата на консултативни органи, свързани със съдебната реформи.

Дейности по проекта: