Статии ISSN 1313 - 0544

Дейност 4

10.09.2019
Оцени тази статия:

 

"Върховенство на закона и икономически растеж"

 

финансиран по “Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система" по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ на Оперативна програма „Добро управление”

 

 

Дейност 4: Събиране, обработка, анализ и визуализация на данни за натовареността на съдебната система

 

Задълбочена информация за работата на съдебната система се предоставя от ВСС на интернет страницата на съвета. Тя е под формата на публикувани доклади, отчети, анализи, както и отчетни данни за работата на съдебна статистика (обобщени статистически данни, справки и информации). Повечето от суровите данни са във формат, който не позволява обработка, т.е. не са в машинно четим вид, а някои от данните не могат лесно да се анализират, тъй като не са представени във вид, който да позволява лесно сравнение по структури или за минал период. Това води до парадокса наличието на голям масив от данни за работата на съдебната система на практика да не води до по-голяма отчетност и прозрачност, тъй като заинтересованите страни не могат лесно да ги използват за мониторинг и оценка. В допълнение, повечето заинтересовани страни не разбират данните така, че да анализират протичащите процеси у съдебната система, например данните за изпълнението на бюджета.

Намирането на полезна информация под формата на данни, анализи и други публикации е причина да създадем база данни, която да описва вид данни, редовността на тяхното публикуване, източникът, мястото на публикуване, форматът на данните и анализите, наличието/липсата на нормативно изискване за публикуване и сроковете и др.

 

Картата на информацията за съдебната власт е достъпна тук. Картата е актуална към април 2020 г.

 

Бази данни:

Като част от дейностите по проекта екипът обработи данни за командированите магистрати за 2019 и 2020 г. за избрани три конкретни периода. Данните са достъпни на страницата на ВСС в pdf файлове, но не са лесно намираеми и не могат да бъдат използвани за обработка и анализ. По-долу публикуваме данните в Ексел за ползване от заинтересованите страни.


Регистър на командированите магистрати

 

Съдилища:

2019 г. (февруари, юни, ноември)

2020 г. (януари, април, юли)

 

Прокуратури:

2019 г. (април, юни, септември)

2020 г. (януари, май, юни)