Събития

ИПИ организира семинар на тема: „Оценката на въздействието на политики в областта на правосъдието и съдебната реформа“ (29 октомври 2019)

 

 

ИПИ организира семинар на тема „Оценката на въздействието на политики в областта на правосъдието и съдебната реформа“ (29 октомври 2019)

 

След последните изменения от 2016 г. Законът за нормативните актове предвижда оценка на въздействието да се извършва за проектите на закони и кодекси и на проектите на подзаконови нормативни актове на Министерския съвет. Целта на прилагане на метода на оценка на въздействието е да се подобрят политиките така, че да постигат целите си и да решават проблеми, така както обществото очаква.

Връзката между често променяната нормативна рамка и липсата на доверие от страна на обществото е много тясна. Освен върху преките адресати на нормативните актове, честата им промяна създава допълнителна натовареност и нестабилност и в дейността на администрацията. Многократната промяна на едни и същи нормативни актове ангажира големи по обем административни и политически ресурси.

По този повод на 29 октомври 2019 г. ИПИ организира семинар с основна тема „Оценката на въздействието на политики в областта на правосъдието и съдебната реформа“, на който бяха представени настоящата рамка на метода на оценка на въздействието, обобщение на практиката по прилагането му в областта на съдебната власт и възможностите за участие и въздействие върху политиките от страна на гражданското общество, което има централна роля в този процес.

 

Презентациите са достъпни тук - Сесия 1 и Сесия 2.

 

Кратък преглед на качеството на оценките на въздействието на проекти в областта правосъдие и съдебна реформа, ноември 2019

 

 Препоръки за подобряване на процеса на формулиране на политики в областта на съдебната реформа, 2020 г.

 

 

 

 

Семинарът се изпълни по проект на ИПИ "Върховенство на закона и икономически растеж" (№ BG05SFOP001-3.003-0049), финансиран по “Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система" по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ на Оперативна програма „Добро управление” www.eufunds.bg