Политика за ползване на съдържанието

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Отговорност

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на този сайт няма характер на икономическа или правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена в този сайт, са изцяло за сметка на предприелите действията лица. 

ИПИ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. ИПИ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Авторско право

Съдържание на този сайт е предмет на авторското право на ИПИ с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. 

Всички материали, публикувани на този сайт могат да се цитират или да се използват части от тях със следното изричното пояснение на видно място:

Този материал е изготвен от Института за пазарна икономика (www.ime.bg). 

Отговорност за чуждо съдържание

Сайтът съдържа връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. ИПИ не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

Промени

ИПИ си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време и се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в сайта си.