Публични финанси

Алтернативен бюджет на ИПИ

Алтернативният бюджет на ИПИ се публикува ежегодно от 2002 г. и включва идеи за реформи като намаляване на основни данъци и осигуровки, оптимизиране на публичните разходи, повече избор в осигурителните системи, задълбочаване на финансовата децентрализация и други. 

ПО ГОДИНИ:

20222021  | 202020192018 2017 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 2011 2010 2009 2008 | 2007 2006 2005 2004

 

 

Успехите и провалите на българските правителства

Изследването „Успехите и провалите на българските правителства” анализира работата на централната администрация посредством одитните доклади на Сметната палата на Република България. Последното изследване обхваща всички публикувани одитни доклади до началото на 2019 г., с което разгледаните доклади стават общо 966, обхващат 20 години от работата на администрацията (от 1998 до 2017 г.) и включват разходи за 149 млрд. лв. публични средства. 

ПО ГОДИНИ:

1998-2017 |1998-20151998-2014 | 1998-2012 | 1998-2011 | 1998-2007 I 1998 – 2020   

 

Традиционно ИПИ публикува изследването „Успехите и провалите на българските правителства“ (последното е от 2021 г.), което анализира работата на администрацията чрез преглед на одитните доклади на Сметната палата. Едно от изданията се фокусира върху докладите за общините. То е публикувано през 2016 г. и обхваща 86 одита на общо 83 общини.

Настоящото изследване разглежда всички публикувани общински одитни доклади на Сметната палата след 2016 г. – общо 102 доклада, които проверяват работата на местната администрация в периода 2013-2020 г. Прегледът и анализът на докладите позволява извеждане на сериозни нарушения и пропуски в дейностите на общинската администрация. Те са групирани в 3 категории, като всяка от тях включва различни видове нарушения.

Отворени обществени поръчки

oop.ime.bg

Целта на проекта “Отворени обществени поръчки” е чрез анализа на отворени данни и разработването на специализиран сайт да се хвърли светлина върху обществените поръчки и да се намали неефективното харчене. В рамките на проекта ИПИ подготви редица доклади, целящи идентифицирането на съществуващите проблеми и възможните решения за тяхното решаване:

 

Други анализи

 

 

Първите две години от приемането на закона за публичните предприятия в България | ноември 2021

Публичните предприятия заемат важно място в структурата на икономиката на България, като в определени сектори са доминиращи (здравеопазване, енергетика, железопътен транспорт). Тяхното влияние не се изчерпва само със структуроопределящ потенциал, но и с висока заетост, значителен размер на държавно финансиране под формата на субсидии и капиталови трансфери и относително ниска ефективност на работа. Целта на анализа е да проследи до каква степен са изпълнени изискванията на законодателството за управление на публичните предприятия до момента – две години след приемане на закона за публичните предприятия (ЗПП).

Международно сравнително изследване „Бюджетни разходи за борба с КОВИД: пропуски в отчетността” | май 2021

Пандемията от коронавирус предизвика спешна промяна в бюджетните приоритети и увеличаване на публичните разходи в повечето държави по света. Обявените до края на 2020 г. антикризисни пакети на глобално ниво надхвърлят 14 трилиона щатски долара. Независимо от нуждата от гъвкавост и скорост в действията, правителствата трябва да харчат прозрачно, отговорно и с отчитане на интересите на засегнатите страни.

Присъединяване на България към еврозоната – икономическият поглед: Ефекти за икономиката от присъединяване към ERM II и еврозоната | май 2018

Целта на анализа е да представи икономическия поглед към потенциалното членство на България в еврозоната, като изследва ефектите от приемането на общата валута за националната икономика и развенчае някои от най-популярните опасения около процеса. Анализът показва, че страхът от инфлация след приемане на еврото е широкоразпространен, но не и основателен. Различни изследвания на ЕЦБ, ЕК и др. показват, че в част от присъединилите се страни изобщо не се отчита увеличена инфлация от приемането на еврото. В страните, където може да се говори за инфлационен ефект, той е минимален и не надхвърля 0,3 процентни пункта. Т.е. дори и в най-лошия случай инфлацията вследствие на прехода към евро е много под един процент.

Правна и институционална рамка на тютюна и тютюневите изделия | май 2018

В настоящето изследване се разглежда законовата регламентация на тютюна и тютюневите изделия, като целта е да се откроят основните правни и институционални предизвикателства пред незаконната търговия и контрабандата на тютюневите изделия в страната. За тази цел е проследен тютюна от етапа на засаждането му като растение до превръщането му в годен за употреба и продажба тютюнев продукт, който е основна суровина за производството на широк набор от тютюневи изделия.

Икономически анализ на акцизната политика спрямо тютюневите изделия в България и ефектите върху незаконната търговия (2007-2017)  | януари 2018

В настоящия анализ ИПИ се  фокусира в голяма степен върху облагането на цигарите, тъй като именно цигарите заемат 90% от пазара на тютюневи изделия в света  и генерират огромната част от публичните приходи – през 2015 г. в рамките на ЕС приходите от акцизи върху цигарите са представлявали 90% от общите акцизни приходи върху тютюневите изделия. Конкретно в рамките на ЕС данъчната тежест върху тютюневите изделия се формира както от акцизите, така и от наложения данък върху добавената стойност (ДДС). Тук напълно естествено акцентът е върху акцизите, тъй като именно те са специфичният или иначе казано, отличителният данък върху тютюневите изделия и налагат по-голямата тежест – над 60% от крайната цена на цигарите в ЕС се формира именно от акцизите .

Извънредните правителствени разходи през 2016 и 2017 г. | февруари 2018

Преглед на бюджетното изпълнение за 2016 г. и 2017 г. – основни тенденции и изводи.

Оценка на ефикасността на публичните разходи в България в периода 2011-2015 г. | юли 2017

ИПИ разработи методология за оценка на ефикасността на някои от основните публични разходи, която представлява съотношението между постигнатия резултат и направените разходи за него.

Финансовото състояние на държавните предприятия в България | август 2016

Държавните предприятия представляват една много важна част от икономиката на България. Въпреки че на хартия държавните предприятия не са част от държавния бюджет, тяхното финансово състояние оказва сериозен ефект върху състоянието на публичните финанси.

Планираните промени в пенсионното дело: оценка на потенциалните ефекти | март 2015

Замисълът на този доклад на ИПИ, иницииран и финансиран от КС2, е да запълни – доколкото е възможно – липсата на обсъждане на ползи и разходи, рискове и последици от промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), приети през декември 2014 г. В него са взети предвид и предложенията на допълнителни промени в КСО, разпространени от министерството на финансите през януари 2015 г.

Някои причини за провала на публичните политики в селското стопанство | декември 2014

Оценка на одитните доклади на Сметната палата относно ефективността на администрацията при планирането, провеждането и контролирането на отделни дейности и програми в областта на селското стопанство.

Облагането с акциз на тютюневите изделия в България – преглед и препоръки | октомври 2013

Преглед на акцизната политика на България по отношение на тютюневите изделия след присъединяването към ЕС България и предизвикателството да хармонизира акцизната си политика, за да достигне минималните нива на облагане, разписани в съответната европейска директива, до началото на 2010 г.

Пенсионната система на България в числа и графики | август 2013

Настоящето изследване съдържа поредица от графики, изготвени с цел да дадат по-ясна представа за различни ключови аспекти на пенсионната система в България, които нагледно да аргументират неотложната нужда от действие в посока оздравяване на системата в тази сфера.

„Договорът между поколенията” или скритият пенсионен дълг на държавата | ноември 2012

Настоящият анализ е фокусиран изцяло върху състоянието на фонд „Пенсии” и не разглежда в дълбочина икономическите ефекти от осигурителната политика. Целта му е да отговори на някои популярни заблуди за солидарните пенсии или т. нар. „договор между поколенията”, като дефинира смисловите разлики между осигурителни приходи и трансфери, и представя реалното състояние с дефицита на фонд „Пенсии”.

Данъчните дупки, които товарят бюджета и спират реформите (данъчни преференции в България) | октомври 2012

В анализа е представена една по-широка картина на преференциалните данъчни режими в страната, както и оценка на загубите за бюджета от съществуването на подобни текстове в данъчните закони.

Фискални правила: преглед на литературата, приложение и препоръки за България | февруари 2012

Доклад за фискалните правила, смисъла на използването им и тяхната практическа употреба. В доклада се прави преглед на правилата в България и се дават препоръки за развитието им.

Допълнителните харчове на българските правителства (2000 – 2010) | декември  2010

Преглед на фискалната политика и спазването на фискалните правила за възстановяването на икономиката на България.

Проектобюджет 2011 | септември  2010

Преглед на проекта за бюджет за 2011 г. , вкл. представяне на принципите, които трябва да се спазват при изготвянето на всеки бюджет

Бюджетна политика за икономически растеж | май  2010

Ревизия на бюджет 2010

Проектобюджет 2010 – преглед, анализ, препоръки | октомври  2009

Преглед на заложените параметри в проектобюджет 2010, цената на държавните разходи за всеки и очертаване на основни за ИПИ принципи за бюджет 2010.

Стотици милиони изтичат през данъчни “преференции” | октомври  2009

Първо по рода си изследване за данъчните разходи по отрасли и дейности, които ползват данъчни преференции за стотици милиони левове годишно.

Допълнителните харчове на българските правителства (2000-2007) | август  2008

Опит за цялостно проследяване на всички допълнителни харчове на българското правителство за периода 2000-2007 г.

Изпълнението на бюджета през 2007 г. | февруари  2008

Поредица от статии за изпълнението на държавния бюджет през първото тримесечие, март и май.

Анализ и оценка на ефективността на централната държавна администрация | юли 2007

Проектът за оценка на ефективността на държавната администрация ереализиран от Института за пазарна икономика с подкрепата на Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe /CEE Trust/. Целта на проекта е инициирането на обществен дебат и дискусия относно въпросите, свързани с административното обслужване в България и постигане на по-голяма прозрачност, достъпност и отчетност в разходите, свързани с държавната администрация.

Данъци и данъчна политика | февруари 2007

Множеството обсъждания и идеи за промяна на отделни данъци и на данъчната политика заедно с ежегодното формиране на значителен бюджетен излишък и наличието на доста голяма сива икономика са показател, че данъчната политика се нуждае от промяна. Във връзка с необходимостта от дълбочинно разглеждане на въпроса анализът е преглед на данъчната система в България.

Очаквани ползи за държавния бюджет в дългосрочен аспект от образованието на ромите в България  | декември 2007

Анализът представлява оценка на очакваните дългосрочни ползи за държавния бюджет от инвестицията в обучение на ромите в България, като тук се имат предвид преките финансови ползи за бюджета.

Проектобюджет 2008 – преглед, анализ, препоръки | ноември 2007

Новите параметри на българския бюджет след приемането на страната в ЕС от 2007 г., ефектът от европейските пари, свързан с изискването за национално съфинансиране на оперативните програми.

Мониторинг на ефективността на държавната администрация – средни месечни брутни заплати в министерствата | май 2007

През 2006 година Институтът за пазарна икономика стартира проект за оценка на ефективността на държавната администрация на централно ниво с подкрепата на CEE Trust. Целта е инициирането на обществен дебат и дискусия относно въпросите, свързани с административното обслужване в България, като идеите и принципите за по-добро административно регулиране, подкрепени с конкретни данни и предложения за оптимизиране работата на държавните служители.


Свързани публикации.