Бюлетин за ниски данъци ISSN 1313 - 0544

Алтернативен бюджет: резюме

05.02.2007
Оцени тази статия:

Вече трета поредна година Институтът за пазарна икономика изготвя алтернативен бюджет, който има за цел да покаже, че намалението на данъците е възможно да се реализира за относително кратък срок. Бюджетът на ИПИ за 2006 г. предвижда приходи в размер на 35.2% от брутния вътрешен продукт (БВП), разходи – 34.8% от БВП и съответно излишък от 0.4% от БВП.

Този бюджет се базира на следните реформи:

•  Намаление на преките данъци до 10% - данък върху печалбата, данък върху доходите, осигурителни вноски;

•  Премахване на данъка върху дивидентите;

•  8% осигуровка за родените след 1959 г. в частен пенсионен фонд;

•  Ограничаване на държавните разходи чрез намаление на администрацията, на разходите за издръжка на държавните ведомства, съкращаване наполовина на субсидиите за губещи дейности;

•  Премахване на програмите за намеса на трудовия пазар, по-бърза приватизация и прехвърляне на капиталови разходи към частния сектор, по-малък резерв за структурна реформа;

•  Използване на излишъците в бюджета за пенсионна реформа.

В резултат от намалението на общото равнище на данъците ще се увеличат разполагаемите доходи, ще нарасне стопанската активност, ще се създадат повече стимули за предприемачеството и труд, за спестявания, инвестиции и натрупване на капитал, ще се ускори икономическият растеж и ще се увеличи благосъстоянието на хората.