Общинските дружества в действие – инвентаризация, анализ и препоръки за по-добро управление

Проектът на ИПИ “Общинските дружества в действие – инвентаризация, анализ и препоръки за по-добро управление” (BG05SFOP001-2.025-0040) е финансиран по „Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ по процедура BG05SFOP001-2.025 за представяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на Оперативна програма „Добро управление”.

Параметри на договора:

Договор № BG05SFOP001-2.025-0040-С01

на стойност:  59 806,00 лева

в следното съотношение: 85% от Европейския и социален фонд в размер на 50 835,10 лева и 15% национално съфинансиране в размер на 8 970,90 лева

време за изпълнение: 12 месеца (26 юли 2022 – 26 юли 2023 г.)

  • Цел на проекта:

Основната цел на проекта е да подобри прозрачността и ефективността на общинските дейности, осъществявани от общинските предприятия и дружества, което да доведе до подобряване на  тяхното управление.

  • Специфичните цели на проекта са:

Предоставяне на мощен инструмент за управление, наблюдение, контрол, анализ и сравнение на местни политики;

– увеличаване на взаимодействието между общинската администрация и гражданите;

– отправяне на препоръки за подобряване на дейността на общинските дружества и предприятия;

– повишаване на знанието и прозрачността на общинските предприятия и дружества;

– повишаване на доверието към общинските дейности;

– увеличение на капацитета на местните НПО и медии за застъпнически дейности.

  • Основни дейности по проекта:

1. Изготвяне на правен анализ на промените, въведен от ЗПП, касаещи управлението, наблюдението и отчитането на ОП/ОД;

2. Изготвяне на база данни на всички ОП/ОД към края на 2021 г.;

  • Базата данни е достъпна тук:

database_municipal_entreprisesDownload

  • Методологията и описание на процеса по събиране на информацията е достъпна тук

3. Преглед, избор и анализ на дейността на ОП/ОД в 4 разнородни общини за последните  четири завършили финансови години;

4. Препоръки към общините за подобряване на управлението, наблюдението, контрола и отчетността на ОП/ОД

5. Изготвяне и публикуване на текущи кратки анализи по темата: