Назад

Близо 94% от общините имат участие в търговски дружества

Управлението на общинската собственост, макар и на пръв поглед не особено съществен, е централен проблем на местното самоуправление и неговото качество. И тук говорим не просто за управлението на имотите на общината и нейната недвижима собственост, а за управлението на значителен брой търговски дружества и общински предприятия[1], чрез които общината предоставя на своите граждани ключови местни услуги.

Доброто управление на общинските предприятия не е просто частен местен проблем, с който България се сблъсква. Той е част от по-широката посока на развитие на публичния сектор и на страната ни в контекста на интеграцията в Европа и европейските институции, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)[2] – в която отдавна искаме да членуваме, и изобщо цивилизования развит свят. Но освен политически, този въпрос има и чисто икономически измерения – как да въздействаме (и дали изобщо) върху икономиката, така че да получим максимален резултат срещу вложения публичен ресурс, и кога да оставим пазара да изпълнява своята роля. 

Както вече нееднократно сме отбелязвали (например тук и тук) информацията за този вид стопанска дейност, в която пряко участват местните власти, е публична, но ограничена от аналитична гледна точка – има я, но нито е лесно достъпна[3], нито позволява лесно сравнение между общините по едни и същи критерии. Информацията е основа за вземане на решения, на които да се базира доброто управление, тя е необходимото, макар и недостатъчно само по себе си условие. Поради това Институтът за пазарна икономика поиска и получи данни по реда на Закона за достъп до обществена информация от общините в България за тяхната собственост в търговски дружества и общински предприятия. Обобщението показва следните по-интересни наблюдения:

  • Броят на активните търговски дружества към 2021 г., в които общините имат каквото и да било участие, е 580, а на общинските предприятия – 268; 423 от търговските дружества са 100% общинска собственост. Съществуват доста дружества, в чийто капитал участват повече от една община, като в някои броят на участващите общини надхвърля 10.
  • Много голяма част от общините имат дори минимално участие в търговски дружества – 248 общини, като едва 17 общини не участват в търговско дружество – това са най-вече сравнително малки общини или такива близо до по-големи свои съседи. От тези 17 общини 13 нямат и общинско предприятие – Алфатар, Брезово, Добричка, Долна Митрополия, Дулово, Калояново, Кричим, Куклен, Лъки, Пордим, Ситово, Съединение и Сърница. Поне едно общинско предприятия са създали 110 общини.
  • На графиката по-долу са представени основните сектори, в които функционират общинските търговски дружества. Не е изненадващо, че водещи са здравеопазването (47% от дружествата), водоснабдяване и канализация (16%) и експлоатацията и даване под наем на собствени недвижими имоти (9%).  Има обаче и любопитни случаи – например притежаване на акции в банки, във футболни клубове, в хотели и други, в които собствеността на общините е минимална, понякога далеч под 1% от капитала. Що се отнася до общинските предприятия, по-голямата част от тях имат за основен предмет на дейност почистване, озеленяване и други видове комунално и битово обслужване. Не са редки случаите общините да формират общински предприятия за погребални услуги и обредни дейности, управление на гори и земи, паркинг обслужване и други.
  • В контролираните от общината търговски дружества работят над 36 хиляди души, а в общинските предприятия – още 14,5 хиляди. Това е около 2,5% от всички наети в България по трудово и служебно правоотношение.  

Първоначалният преглед на данните показва широкия обхват на общинските икономики и услугите, които общините предоставят чрез такъв вид дружества. В серия от анализи през следващите седмици ще представим различни данни за дружествата и предприятията, тяхната дейност и финансовите резултати от нея, като се надяваме, че информацията ще послужи на общините за по-добро управление, за сравнителен анализ и за вземане на базирани на данни решения за намеса на пазарите на общински услуги.


[1] Общинските търговски дружества са самостоятелни юридически лица, образувани по смисъла на Търговския закон, а общинските предприятия – по закона за общинската собственост, чрез който общините са овластени да осъществяват стопанска дейност и да създават общински предприятия (чл. 51).

[2] Насоките на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия са залегнали в приетия през 2018 г. закон за публичните предприятия, като тяхното ефективно реализиране е и условие за приемане в организацията. Последните препоръки на ОИСР са свързани с подобряване на корпоративното управление с цел засилване на пазарния достъп, навременно и ефективно разкриване на корпоративна информация за държавните фирми, отделяне на ролята на държавата като собственик от управлението на предприятията и наличие на ясна рамка за разпределение на правата, отговорностите и задълженията на бордовете на директорите на фирмите.

[3] Например в Търговския регистър, в публичните регистри на общините за търговските ин дружества и общински предприятия и др.

***

Материалът е изготвен по проект на ИПИ „Общинските дружества в действие – инвентаризация, анализ и препоръки за по-добро управление“ (№BG05SFOP001-2.025-0040), финансиран по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на Оперативна програма „Добро управление”.


Свързани публикации.