Строителните разрешителни: подобрени и в интернет

През изминалите месеци работихме върху проект изследващ процедурата за издаване на строителни разрешителни и как поддаването на искане за разрешение за строеж може да стане реална част от развитието на е-правителството. В следващите редове накратко ще представим основните изводи от изследването.

Основният фокус на проекта е да съдейства за постигането на по-голяма прозрачност в процеса на издаване на строителни разрешителни, както и да даде конкретни препоръки и предложения за ефективни решения за намаляване на бюрократичните пречки в процеса.

Основни проблеми със ЗУТ

В момента Законът за устройство на територията (ЗУТ) дефинира общи правила и стандарти, на базата на които институциите имат възможността да изпълняват своите задължения. Едновременно с това сложността и детайлността на ЗУТ често водят до двусмисленост и неяснота в практическото му прилагане. Това е причина за взимането на дискреционни решения, които могат значително да се различават с оглед на едни и същи въпроси.

От своя страна голямата бюрокрация, неясните правила и непрозрачната политика при взимане на решения са основен фактор за съществуването на корупция.

В процеса на работа използвахме следни похвати:

 • Изследвахме съществуващата законодателна рамка;
 • Идентифицирахме основните проблеми и подходи за решаването;
 • Направихме анализ на разходите и ползите от предложените реформи (Cost-Benefit Analysis)
 • Изследвахме „най-добрите" световни практики в областта на издаването на строителни разрешителни;

Какви са предложените реформи?

Предложенията за реформи са свързани с няколко основни насоки в сега действащото законодателство регулиращо издаването на строителни разрешителни, а именно:

 • Категоризация на проектите – по-малък брой категории проекти, различаващи се по опростени количествени критерии, които ще са достатъчни за постигането целите на закона;
 • Подробен устройствен план – оптимизиране на информацията, свързана с подробното планиране на инфраструктурата;
 • Фази на инвестиционно проектиране – премахване на сега съществуващите три вида фази – идейна, техническа и работна. Да остане само една – на инвестиционното проектиране, която да съдържа ясни и точни правила;
 • Експертен съвет към общината – премахване на експертния съвет и пренасяне на отговорностите върху частните експерти – консултанти.

Какво показа анализа на разходите и ползите от предложените реформи?

Анализът разходи-ползи подпомага процеса на вземане на решения и оценява избора между различни алтернативи. Той е част от т.нар. анализ на въздействието от регулациите, чиито принципи са широко застъпени като основен инструмент, използван от Европейския съюз при оценка на икономическите, социалните и екологичните въздействия от предложени нови регулации или поправки във вече съществуващи.

При оценката са използвани данни от НСИ и от работни срещи с бизнеса, а периодът на оценка на ефектите е 10 години.

Основните икономически ползи са свързани с:

1) Оптимизиране на информацията за подробното планиране на инфраструктурата – 3 381 454 лв.

2) Ефективна работа на „едно гише" – 72 082 139 лв.

3) По-малко съдебни дела, свързани с издаването на строителни разрешителни – 3 195 970 лв.

4) Премахване на експертния съвет по оценка на съответствието към общините – 18 195 870 лв.

5) Работещо е-правителство – 71 820 335 лв.

Общите ползи за икономиката при гореописаните реформи се изчисляват на 168 675 769 лева.

Разбира се, има и разходи за изпълнението на предложените реформи. От гледна точка на бизнеса те са минимални, като основните са свързани с обучението на персонала и закупуването на електронен подпис. Като цяло разходите са свързани с ефективното функциониране на е-правителство. Общите икономически разходи се изчисляват на 57 109 756 лева.

Нетните ползи (ползите минус разходите) от предложените промени възлизат на 111 566 012 лева.

Видно е, че предложените реформи и оптимизацията на съществуващите ресурси ще имат силно положителен ефект върху администрацията и бизнеса.

Практическа реализация на пилотна интернет страница

Втората част от проекта беше свързана с практическата реализация на интернет страница, описваща процедурата за издаване на строителни разрешителни. За целта, първоначално, направихме интернет мониторинг на 22 избрани общини, включително и на 8-те най-големи. (какви са резултатите от него и каква е готовността на тези общини за въвеждането на е-правителството и можете да видите тук).

Нашият партньор по проекта беше община Пирдоп. Резултат на нашето сътрудничество е създаването на категория в интернет страницата на общината, описваща стъпка по стъпка процедурата за издаване на строителни разрешителни. По този начин вече е възможно свалянето на част от документите, необходими за издаване на строително разрешително.

По отношение на т.нар. най-добри практики избрахме да представим интернет базираната система в Сеул (Южна Корея). Името и е OPEN System.

Ето и някои от ключовите и характеристики:

 • OPEN System прави публичен целия процес на административните услуги.
 • Разкриват се всички фази от административната услуга и отговорностите на всеки един административен отдел.
 • Постигната е пълна прозрачност на административните услуги; намалява корупцията.
 • Издаването на строителни разрешителни е една от услугите с най-добри резултати.

Разходите за разработване на програмата възлизат на $ 45 500, а разходи за обезпечаване на системата с техника и помощно оборудване възлизат на $ 292 000. За влизането в ефективна работа на системата са били нужни едва 10 седмици. (по подробно описание за това как работи системата можете да намерите тук).

Какви са изводите?

Общите изводи, които можем да направим на базата на резултатите от проекта могат да се обобщят с това, че реформите са задължителни. Те трябва да бъдат насочени към:

 • оптимизиране на процедурите за издаване на строително разрешително от към бюрократични реквизити;
 • създаване на ясни и точни правила за съобразяване с регулациите;
 • пренасяне на отговорностите по съгласуване на инвестиционните документи на частния сектор. Това ще доведе до по-голяма прозрачност, по-голяма ефективност на разходваните средства и до рязко намаляване на корупционните практики;
 •  повишаване на компетентността и промяна на стимулите за работа на администрацията въвлечена в процеса на издаване на строителни разрешителни;
 • ефективна работа на принципите на е-правителството;

За да се изпълнят на практика всички тези реформи трябва има политическа воля и по-важното реални действия, както от страна на правителството, като цяло, така и лична мотивираност на районите и общините за изграждането на прозрачна и ефективна система въплъщаваща достиженията на информационно-комуникационното общество.


Свързани публикации.