Нов консултативен съвет ще оправя икономиката

По предложение на икономическото министерство правителството създаде нов консултативен съвет – Национален икономически съвет, който ще анализира и предлага мерки за повишаване на конкурентоспособността на икономиката. По време на общественото обсъждане ИПИ изпрати становище до министър Лукарски, въпреки че дори не получихме знак, че е получено, още по-малко мнение по него. Може би, защото в становището си изразихме сериозни съмнения за нуждата от създаване и възможността за адекватно функциониране на подобен съвет, защото …

Не сме убедени, че създаването на нов съвет с подобни функции е необходимо

Към Министерски съвет вече има създадени 27 консултативни съвета. Целите на част от тях се припокриват с поставените цели за Националния икономически съвет. Впечатление правят функциите на Съвета за развитие, Националния съвет за тристранно сътрудничество, Националния съвет по иновации, Националния съвет за наука и иновации, които показват, че ще има значително дублиране с тези на новия съвет. Задачите на Съвета за развитие имат най-голямо сходство с представените в постановлението функции на Национален икономически съвет. В същото време последните публикувани решения на Съвета за развитие са от май 2013 година и няма информация кога съветът се е събирал и какво е обсъждал последно. При положение, че този съвет не работи (или поне няма информация да работи), нищо не предвещава успех на новия съвет. Можеше да не се създава нов съвет, а да се използват вече съществуващи консултативни звена, без да се ангажира допълнителен административен ресурс.

Не сме убедени, че създаването на нов съвет само с предвидените членове е подходящо

Има редица граждански и неправителствени организации, които имат становище по темите, които се планира да бъдат обект на обсъждане и  които също биха могли качествено да допринесат за дискусиите в съвета. Ограничаването на тяхното участие, въпреки предвидената възможност да бъдат канени от председателя на съвета, няма да допринесе за изграждането на позиции, които да отговарят в пълнота на целите на съвета.

Не сме убедени, че това е най-добрият начин за създаване на нов съвет

За да се гарантира ефективната и прозрачна работа на този съвет, в нормативните актове, определящи дейността и целите му, трябва да бъде заложена висока степен на прозрачност и отчетност. По-конкретно, да се публикува в Интернет цялата информация за съвета и неговата дейност, както и да се изготвят и публикуват годишни работни програми, доклади и отчети. Порталът за консултативни съвети (http://saveti.government.bg) може да се използва за публикуването на тази информация, както и на стенограми от заседания, проучвания, анализи и становища във връзка с дейността му.

Без да са заложени тези ангажименти за прозрачност и възможност за проследяване и оценяване на дейността на съвета, вероятността той да се превърне в поредната еднодневка или изпразнена от съдържание структура е голяма.

 

Конкретните ни предложения са:

  1. Ясна обосновка защо такъв съвет е необходим, която да включва анализ на провала на гореизброените съвети, от който да се извлекат изводи и обяснения за този провал, както и мерки, които да избегнат превръщането на този съвет в поредната неработеща структура.
  2. Включване на представители на гражданското общество като членове на съвета.
  3. Вменяване на задължение за публикуване на годишен план за дейността; отчет за работата; всички материали, които се разглеждат от членовете; предварителна информация за заседанията; контакти на секретариата на съвета; стенограми от заседанията и взетите решения.

Свързани публикации.