Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Строителните разрешителни и Интернет

Автор: Петър Ганев / 13.04.2007
Оцени тази статия:

До каква степен са навлезли информационните технологии в общинските администрации и можем ли да говорим за прозрачност на административните услуги в България?

Да се информираш за процедурата за издаване на строително разрешително се оказа трудна задача според Интернет мониторинга, който направихме на 22 общини и информацията за процедурата за издаване на строителни разрешителни представена там.

 

Резултати

Добрата новина е, че всички 22 избрани общини имат поддържани и актуални интернет страници, което прави възможно предоставянето на административна информация. Всички 22 общини имат отделна секция за административни услуги, като в 18 от тях има предоставена някаква информация за издаването на строителни разрешителни.

Най-често информацията се отнася до необходимите документи, времето за издаване на разрешително и таксата за услугата. Времето е посочено в 15 общини като варира от 7 дни до 1 месец. Най-продължителен е срокът за общините Пазарджик и Созопол (1 месец), а голяма част от останалите общини твърдят, че се справят за една седмица.

Таксата е посочена в 16 общини и варира от 5 до 50 лева там където е фиксирана. В 6 общини таксата е зависима от категорията и големината на строежа. Най-ниската такса е в община Трявна (5 лева), която се отличава и със сравнително малък срок за издаване (9 дена). Най-високата фиксирана такса е в общините Стара Загора и Созопол и е 50 лева. Тези чувствителни разлики в таксите и сроковете в различните общини подсказват, че голяма част от тях могат да функционират много по-ефективно и трябва да работят в посока на опростяване на административните процедури.

Повечето общини обаче се ограничават само до горепосочената информация. В по-малко от половината от тях е възможно да се изтегли самият документ за издаване на разрешително (искане, заявление), въпреки че качването му едва ли представлява някаква трудност за администрацията. Вземайки под внимание, че много от интернет страниците на общините се правят в момента или са в процес на развитие, може да се очаква съвсем скоро тази услуга да бъде достъпна за гражданите и бизнеса на повечето общини.

Когато говорим за прозрачност обаче трябва да обърнем внимание не само на етапите през които минават гражданите и бизнеса, но и на самия процес на издаване на разрешително за строеж. Това, което прави впечатление е че никъде не се споменава какъв е процесът в самата община. В най-добрия случай, гражданите знаят че трябва да получат информация за разрешителното след 7 дни, но нямат никаква представа какво се случва за тази една седмица с искането им. Не се знае нито през кои отдели трябва да премине това искане, нито кой е отговорен за него във всеки един момент. Това донякъде обезсмисля информацията за телефонните номера на служителите (достъпна в повечето общини), след като гражданина не знае на кого точно да се обади.

 

Добри практики

Въвеждането на електронно правителство и възможността да се издаде разрешително за строеж по електронен път е крайната цел към която трябва да се стреми всяка общинска администрация. Това не само ще улесни неимоверно гражданите и бизнеса, но също ще има и силен ефект върху намаляването на корупцията в администрацията. За постигането на тази цел са нужни както инвестиции, така и време за изготвянето на самата система и обучението на персонала. Това което може, и трябва да бъде направено от общините веднага, нито пък изисква сериозни средства е т.нар. изсветляване на административните процедури. Дори и да не е възможно да се издаде разрешително за строеж по интернет, било то от офиса или от вкъщи, това не означава че процедурата не може да бъде направена максимално прозрачна. Единственото условие е цялата информация, необходима на гражданите да бъде достъпна в интернет, което означава:

  • Интернет достъп до цялата нормативна уредба свързана с строителните разрешителни и работата на общината;
  • Отделна секция за административни услуги и респективно за строителни разрешителни;
  • Информация за самата процедура на издаване;
  • Информация за таксите и сроковете на услугата;
  • Информация (работно време и контакти) на отговорното лице за всеки един етап от процедурата;
  • Възможност за сваляне на всички необходими документи директно от интернет страницата;
  • Раздел за подаване на сигнали за корупция.

Вижда се, че всички тези изисквания са напълно нормални и постижими за администрацията. Това е информация достъпна за всички служители и са нужни минимални усилия да бъде предоставена на всички заинтересовани лица чрез интернет страницата.

От особена важност е раздела за подаване на сигнали за корупция, който вече функционира в половината от разгледаните общини. Сигналите могат да бъдат подавани чрез горещ телефон или електронна поща и са напълно анонимни, което улеснява максимално гражданите. В най-пълна степен на тези изисквания отговарят общините Добрич и Габрово, чийто интернет страници предоставят изчерпателна информация за процеса на издаване на строителни разрешителни.