Анализи ISSN 1313 - 0544

Енергетика

23.06.2015

Анализ на промените в условията за търговия с електрическа енергия на борсата

2018

От началото на 2018 г. влизат в сила законодателни изменения, с които се въвежда задължението сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени, сключвани от производители на електрическа енергия с обща инсталирана мощност над 5 МВ, да се осъществяват на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Анализът разглежда процеса на изменение и допълнение на законодателната рамка, както и на борсовите правила, с цел оценка на въздействието върху пазара и пазарните участници. Фокусът е върху причините за законодателните промени и анализиране дали влезлите в сила промени на регулаторната рамка постигат желания резултат.

Интегриране на производителите на електроенергия с дългосрочни договори на пазара

2016

Ключови въпроси, свързани с либерализацията, предстои да бъдат решени в следващите години. Сред тях е създаването на реална конкуренция между производителите на електроенергия на свободния пазар, като за тази цел е необходимо да се премахне функцията „единствен купувач”, изпълнявана от обществения доставчик НЕК. За да е възможно това, е необходимо да бъде избран модел за интегриране на производителите с дългосрочни договори и преференциални цени на пазара. 

 

Потребление на електроенергия от домакинствата, присъединени към мрежата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД в периода 2009-2014 г.

2015

Поддържането на изкуствено ниски цени на електроенергията за домакинствата в България традиционно се обосновава със „социалната поносимост” на цената на електроенергията. В същото време липсват обективни аргументи в тази посока, които да покажат колко точно домакинства изпитват затруднения с плащането на сметките си за електроенергия и каква е причината за това. Не се търсят и решения в посока намаляване на сметките чрез използване на алтернативи на отоплението с електроенергия или по-добра насоченост на социалните помощи за отопление, а продължава да се води криворазбрана социална политика през крайните цени на тока.

 

Регулаторна политика в сектор „Електроенергетика” през 2013 – противоречаща на нормативната уредба и на здравия разум

2014

Ако трябва да обобщим регулаторната политика от 2013 г. в сектор „Електроенергетика” с няколко думи, те биха били произвол, непредвидимост, липса на оценка на ефектите, популизъм и управленска зависимост. Tрите последователни изменения на крайните цени на електроенергията от 2013 г. нарушиха както европейските принципи, така и националната регулаторна рамка, включително и някои собствени наредби на регулатора - ДКЕВР.

Природен газ от шисти: социално-икономически въздействия за България

2014

Българската икономика и гражданите, които сега плащат висока цена (в сравнение с получаваните доходи), най-вероятно ще спечелят от добива на природен газ от шисти(ПГШ) в страната. Този доклад прави опит да покаже какви са разходите и ползите от подобна перспектива и което е още по-важно, разглежда съпътстващите ефекти върху българската икономика и благосъстоянието на населението.

Изследване на ИПИ: Какво да се прави с проекта АЕЦ “Белене”

2011

Привържениците на АЕЦ „Белене” вече много години поддържат този проект с грубо изопачаване на фактите, за да грабнат каквото могат от българската икономика и данъкоплатци. Без „Белене” енергийната независимост на България получава шанс да се осъществи. Този проект е крайно неефективен, в полза на шепа фирми и свързаните с тях хора, корупционен, натоварващ потребителите и данъкоплатците и затова и вреден за страната.

 

Други статии и анализи на ИПИ по темата за АЕЦ "Белене":