Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Разходи за обезщетения и помощи от ДОО

Автор: Красимир Петкашев / 28.01.2011
Оцени тази статия:

Кампания на ИПИ „Разходите на българската държава”

 

След пенсиите, следващата по значимост група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са тези за изплащане на социалните обезщетения и помощи. Техният дял през последните години нарасна от 9,13% през 2007 до малко над 13% от общите разходи и трансфери през 2010 година. От фондовете на ДОО се изплащат различни видове обезщетения и помощи, чиито размери и срокове за получаване са определени в Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Най-голям дял в разходите за обезщетения имат рисковете общо заболяване, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2 годишна възраст и безработица. Следващата графика представя динамиката на изплатените суми за социални обезщетения.

 

 

Източник: НОИ

 

От графиката се вижда, че най-голям ръст на разходите за последните четири години се отчита при обезщетенията за безработица – от 86,4 млн. лв. през 2007 г., те достигат 313 млн. лв. през 2010 г. или нарастване от 262%. Причините за това влошаване са ясни. От една страна икономическата криза очевидно не подмина България и логично доведе до значително увеличаване на безработните в бюрата по труда. От друга страна, принос за по-големите разходи има и чисто административното решение да се премахне таванът на обезщетението за безработица от 240 лв. месечно. Новият подход, който се възприе е обезщетенията да се изчисляват в размер 60 на сто от осигурителния доход на лицето. Мярката влезе в сила от средата на 2010 г., като според НОИ за около 29% от безработните лица е паднал таванът на обезщетението. Съответно, това решение е довело до увеличаване на разходите за обезщетенията за безработица с 45,3 млн. лв. през 2010 г. (според НОИ)

Не малък ръст (110%) се отчита и при разходите за обезщетенията, покриващи рисковете бременност/раждане и отглеждане на дете до 2 годишна възраст. През 2010 г. от бюджета на ДОО са изплатени общо 440,6 млн. лв. И тук отношение към нарастването на разходите има законодателят. На първо място, от 2009 г. бе запазен размерът на обезщетението при бременност и раждане, което “се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски” (чл. 49 от КСО). Промениха се обаче сроковете, в които осигурените майки получават това обезщетение – от 315 дни през 2008 на 410 дни от 2009 г. (в сила и до днес). Едновременно с това промяна настъпи и по отношение на условията, на които те трябва да отговарят, за да придобият право на обезщетение. Затягането се изрази в увеличаване на изисквания осигурителен стаж за придобиване право на парично обезщетения за бременност и раждане. До края на 2008 г. този срок беше 6 месеца, от началото на 2009 г. стана 12 месеца, а от 2011 г. вече е 18 месеца. От НОИ мотивираха увеличаването на осигурителния стаж за майките с по-дългия перод на получаваното от тях обезщетение и необходимостта от засилване на контрола върху неправомерните плащания.

И накрая няколко думи за обезщетенията поради общо заболяване – отбелязаният ръст при тях е 62% за периода 2007-2010 г. Преломната година в увеличаването на разходите за тези обезщетения е 2009, когато са изплатени близо 350 млн. лв. От 2010 г. НОИ, НАП и ИА “ГИТ” предприеха по-сериозни действия за засилване на контрола по спазване на осигурителното и трудово законодателство и пресичане на злоупотребите с болничните листове, което очевидно изигра своята роля. В допълнение, отново през 2010 г. се прие паричните обезщетения от ДОО да се изплащат от 4-тия ден на временната неработоспособност. Тази мярка е спестила около 50 млн. лв. на ДОО през миналата година, според прогнозата на НОИ.

Помощите не представляват голям разход за бюджета на ДОО – под 30 млн. лв. годишно. Основен дял от тях заемат помощите за профилактика и рехабилитация (около 25 млн. лв.), под 2 млн. лв. пък са еднократните помощи при смърт.

 

От началото на 2010 г. ИПИ започна кампания за по-прозрачни, по-ефективни и по-ниски държавни разходи – повече информация можете да намерите тук.

Скорошни публикации от Кампанията:

·         07 януари 2011 – Ден на свобода от правителството – виж тук

·         12 януари 2011 – Икономическата свобода в България и по света 2011 – виж тук

·         Януари 2011 - второ издание на прегледа на данъчните преференции (първото издание вижте тук - Стотици милиони изтичат през данъчни преференции)

·         Януари 2011 – второ издание на прегледа на докладите на Сметната палата (първото издание вижте тук - Успехите и провалите на българските правителства 1998 - 2007 г.)

 

***

Статията е част от кампанията на ИПИ "Разходите на българската държава"

Станете част от кампанията!

Кампанията се финансира изцяло с индивидуални дарения.