Знаят ли достатъчно фермерите за субсидиите през 2015 г.?

На прага на 2015 г., през която ще започне пълното прилагане на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС в България, ИПИ отново поде инициатива за анализиране на нагласите на земеделските производители в страната[1]. Проучването обхваща 214 стопанства от основните сектори в аграрния отрасъл – зърнопроизводство, животновъдство, овощарство, зеленчукопроизводство и смесени стопанства. В съвкупността попадат ферми, които не обработват земя, и такива с над 20 000 декара собствена и наета земя. Една от целите, които си поставя изследването, е да се определи до каква степен стопаните са запознати с различните схеми за директни плащания, които ще се прилагат от следващата година.

Буди притеснение фактът, че едва 43% от анкетираните оценяват информираността си относно субсидиите през новия програмен период като достатъчна. Близо 44% имат ограничена информация, а 13% нямат никаква информация.

Резултатите от проучването показват, че предизвикателни за фермерите са практически всички схеми от директните плащания. Причините за това могат да се търсят както в закъснялото приемане на основните параметри от страна на Министерство на земеделието и храните (което се случи в началото на август), така и в слабата информационна кампания и вялата активност на асоциациите от сектора. Основните проблеми се очертават при схемата за дребните стопани и тази за млади фермери (до 40 г.), където близо три четвърти от анкетираните имат ограничена или нямат никаква информация. Трудности за фермерите ще представлява и схемата за подпомагане, обвързано с производството (което се отнася основно да отглеждането на животни и производството на плодове и зеленчуци), където едва една трета от анкетираните смятат, че имат достатъчно информация. Усвояването на т. нар. „зелени” плащания изглежда също ще се натъкне на проблеми, ако се съди по резултатите от проучването.

Изследването също така дава представа за инвестиционните намерения в отрасъла и начините на финансирането им, очакваните ренти през 2015 г. спрямо предходната година и не на последно място – за основните трудности и предизвикателства, на които се натъква бизнесът.

Пълните резултати от проучването ще бъдат представени публично на 6 ноември (четвъртък) от 10.00 часа в София, хотел „Тракия” (зала „Тракия”) от 10:00 часа.

 


[1] Резултатите от предходната подобна инициатива от 2013 г. можете да видите тук.


Свързани публикации.