Защо е необходима регулаторна гилотина*

Фирмената структура в модерните пазарни икономики днес е характерна с наличието на относително малко големи и много на брой малки и средни предприятия (МСП). В България от общо около 240 000 предприятия, над 99 % са микро, малки и средни фирми . Икономическата теория и практика показва, че МСП са естественият и единствен гарант за наличието на конкуренция и ефективно функциониране на пазарите.

 

Административни бариери от всякакъв род имат по принцип най-силно негативно влияние върху тези най-многобройни фирми, тъй като те разполагат с по-малко финансови ресурси или по-ограничен достъп до такива, неналичие на административни звена, вкл. юристи и по-малък или никакъв опит с бюрокрацията. Следователно колкото по-малко са правилата, създаващи непряко свързани с дейността им разходи, толкова по-добре функционира всеки пазар и тенденцията към намаляване цените на стоките и услугите е по-силна.

За разлика например от фискалните разходи на правителството, “скритите” разходи на фирмите, изразяващи се в очакване на административни решения и изпълняване на изисквания не могат да бъдат измерени абсолютно точно, тъй като голяма част от тях не се обхващат от счетоводната система. Това не би било от значение ако алтернативната цена например на времето, изразходвано в чакане или “обиколка” на дирекции и агенции е нула, което не е така.

За България средно около ? от времето на управителите се изразходва за работа с администрацията (62,5 работни дни/год.), което при около 240 000 функциониращи фирми се равнява в национален мащаб на 15 милиона дни или 6 млрд. лв. (1). Всички разходи разбира се не могат нито да бъдат елиминирани изцяло, нито да се припишат единствено на наличието на административни бариери и бюрокрация, доколкото служителите и организацията във всяко ведомство са фактор, който също влияе на равнището им. Факт е обаче, че колкото по-малко са изискванията и колкото по-добре са координирани (не се изискват например два еднакви документа от различни ведомства или за идентични дейности различните общини изискват различни по брой и по вид удостоверения), толкова и тези 6 млрд. лв. ще са по-малко.

Редукция в броя и “прочистване” на системата от правила, т.е. реформа в регулаторната система може да се постигне най-общо по два начина: от долу нагоре и от горе надолу.

Първи подход: от долу нагоре – традиционен (списъчен) подход

След консултации с бизнеса и министерствата се съставят списъци от регулации и формалности, които следва да бъдат премахнати. Според изследване на Jacobs & Associates (2) този подход е ниско ефективен и ползите от него са с временен характер, поради:

  • Списъците се съставят ad hoc и са насочени само към тези области, които са от значение за заинтересованите групи. От стратегическа гледна точка промените са с ниска или никаква стойност.

  • Съставянето на списъци има висока политическа и административна цена, което създава стимули за отлагане и пасивна съпротива.

  • Подходът не включва по-нататъшни инициативи, не може да има приемственост на метода и да се установи практика.

Втори подход: от горе надолу: регулаторна гилотина

Гилотината най-общо представлява организация от дейности на правителствено ниво, които извършват много бърз преглед на голям брой регулации и формалности и елиминират тези от тях, които вече не са нужни (морално остарели) и които се дублират. Предимствата според изследването на Jacobs & Associates :

  • Прегледът на административните правила не е обвързан с интересите на отделни групи от заинтересовани лица .

  • Тези, които считат, че дадена регулация, определена за премахване , е редно да се запази , трябва да го докажат .

  • Прегледът се осъществява бързо и крайното решение се взема от Министерския съвет или Парламента, без да е необходимо решение за всяко правило по отделно.

  • Критериите, използвани в гилотината, могат да се използват повече от веднъж, което осигурява продължение на процеса в бъдеще.

 

В потвърждение на ефективността на подхода са следните данни:

Таблица 1: Резултати от приложена регулаторна гилотинав Мексико за периода 1995-2000

Министерство

Преди

След

Намаление (%)

На търговията и индустрията

227

142

37,4

На външните работи

24

22

8,3

На здравеопазването

115

81

29,6

На труда

72

38

47,2

На туризма

67

49

26,9

На околната среда

222

205

7,7

На образованието

146

42

71,2

На селското стопанство

49

43

12,2

 

Регулаторната гилотина на Jacobs & Associates е ефективен инструмент за редукция на административните бариери, а първият – традиционният подход – е по-лошото решение, но със сигурност най-лошото решение е отсъствието на каквато и да било реформа.

 

 

* Понятието и методиката са въведени от Jacobs & Associates (http://www.regulatoryreform.com), водеща в световен мащаб компания, специализирана в провеждането на законодателни реформи, целящи намаляване на административните бариери пред бизнеса.

(1) Изследване на FIAS

(2) Effective and Sustainable Regulatory Reform: The Regulatory Guillotine in Three Transition and Developing Countries – http://www.regulatoryreform.com/documents/Evaluation-of-regulatory-guillotine-Jacobs-Jan-2006.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Свързани публикации.