Законопроекти, внесени в Народното събрание (01 – 7 октомври 2010 г.)

Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2011 г.

Внесен за обсъждане на 01 октомври 2010 г. от Министерски съвет

За коментар виж анализа на ИПИ: https://ime.bg/bg/pr_bg/issues/494/

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица 

Внесен за обсъждане на 01 октомври 2010 г. от Министерски съвет

Със Законопроекта се предлага облагане на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони), с окончателен данък 10 на сто за получените от тях възнаграждения за услуги или права, както и неустойки и обезщетения от всякакъв вид с източник България. Според законотворците, предложили промените, въвеждането на тази мярка цели да се противодейства на възможни данъчни измами и пране на пари.

Предлага се авансовото облагане на доходите от наем или от друго възмездно предоставяне на права или имущество да се извършва по ред, подобен на възприетия за доходите от извънтрудови правоотношения, т.е. когато платецът на дохода от наем е предприятие или самоосигуряващо се лице, данъкът да се удържа от него. Целта е да се постигне възможно максимално унифициране и равнопоставеност при авансовото облагане на доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане 

Внесен за обсъждане на 01 октомври 2010 г. от Министерски съвет

Направени са следните предложения за промяна:

·                    Предложено е намаляване от 10 на 5 на сто на данъка върху доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, платени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица от Европейския съюз, когато платецът и получателят на дохода са свързани лица (едно от двете лица е притежавало непрекъснато за период поне две години най-малко 25 на сто от капитала на другото лице).

·                    Предлага се облагане на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони), с данък 10 на сто за доходите им от услуги с източник България. Според мотивите на законопроекта въвеждането на тази мярка цели да се противодейства на възможни данъчни измами и пране на пари.

·                    Предложена е промяна в данъчното третиране на грешки, свързани с данъчни амортизируеми активи, като се изравнява данъчното третиране на тези грешки с общия ред за коригиране на счетоводни грешки, а именно данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите закони през съответните минали години така, че все едно грешката не е била допусната.

·                    Предлага се данъкът върху доходите на чуждестранни юридически лица от наем или друго предоставяне за ползване на недвижимо имущество да се удържа от платеца на дохода, а не от неговия получател, което ще съответства на общия принцип на удържане на данъка при източника.

·                    Предложена е промяна в Закона за счетоводството, съгласно която се предоставя възможност на предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, които изготвят и представят годишния си финансов отчет на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, да не изготвят отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Внесен за обсъждане на 01 октомври 2010 г. от Министерски съвет

Направени са изменения относно правилата за облагане на доставките на газ и електроенергия. Друга промяна е свързана с правното основание за освобождаване на някои сделки от ДДС, ползвано от международните организации и Общностите и от някои агенции и други органи на Общността.

Предлагат се промени относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на избягване на данъци по внос.

Текстът предвижда фактура или известие към фактура от името и за сметка на доставчика – данъчно задължено лице, да може да се издава и от получателя по доставката, ако има предварително писмено споразумение между двете страни.

Промени, продиктувани от решение на Съда на ЕС, и за отразяване на констатирани несъответствия с правото на Общността са промени в данъчното третиране на предоставянето на концесии, които от дейност извън обхвата на закона, вече ще са облагаема доставка, която ще е част от независимата икономическа дейност на орган на местна и държавна власт.

Друго изменение е изравненото прилагането на намалената данъчна ставка (9 на сто) за настаняване от хотелиери, като намалената ставка ще се прилага за всички доставки по настаняване, а не само за тези, които са част от организирано пътуване. Предложено е новият размер на данъчната ставка да е в сила от 1 април 2011 г., като по този начин се отчита спецификата на туристическия бранш. Друга промяна касае доставката на зъбни протези,която ще е освободена доставка по смисъла на ЗДДС само когато е от зъболекари или зъботехници.

С цел правна сигурност е предвидена изрична законова делегация по отношение на прилагането на нулева ставка за доставките на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, по които получатели са: командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор; въоръжени сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор; дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал; международни организации, признати от държавните органи на държавата членка – домакин, или на членове на такива организации при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища, когато Република България не е държава домакин.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Внесен за обсъждане на 01 октомври 2010 г. от Министерски съвет

Направени са следните предложения:

·         промяна в определенията за цигари, пури и пурети и друг тютюн за пушене, имаща за цел да премахват условията, които позволяват някои видове цигари или фино нарязан тютюн да бъдат представени като пури, пурети или тютюн за пушене и съответно да бъдат облагани с по-ниската акцизна ставка в тези държави членки, които прилагат по-ниски ставки за пури и пурети и за тютюн за пушене.

·         повишаване на акцизната ставка върху тютюна за пушене, с което той се изравнява с този за цигарите при среднопретеглена продажна цена на дребно за периода януари-юли 2010 г. в размер 4,45 лв. за кутия.

·         предложения относно отнемането на разрешенията за търговия с тютюневи изделия, свързани с изключването на възможността за наказващия орган в административнонаказателното производство да отнема разрешенията за всички обекти на едно юридическо лице в случаите на извършени нарушения.

·         повишаване на акцизните ставки върху бензина, дизела и керосина за достигане на минималните нива за ЕС.

·         отлагане възстановяването на платен акциз за електрическа енергия на лицензираните железопътни превозвачи и управители на железопътната инфраструктура за ползваната от тях тягова и нетягова електрическа енергия при осъществяването на тяхната дейност.

·         предложения за промяна на организацията на дейността при въвеждане на нов образец на бандерол на лицензираните складодържатели.

·         въвеждане на възможност за лицензираните складодържатели да получават енергийни продукти на място на директна доставка, изпратени от данъчен склад на територията на страната.

·         регламентиране на отговорностите, мястото и момента на възникване на задължението за заплащане на акциз при допускане или установяване на нередовност по време на движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз между държавите членки.

·         изменения, които спорд вносителите на законопроекта имат за цел подобряване на митническия контрол с оглед ограничаване дейността на сивия сектор в търговията с енергийни продукти, които се облагат с по-ниска ставка или са освободени от облагане с акциз. Във връзка с това е предложено в случаите на превозване на маркирани енергийни продукти на територията на страната лицата за своя сметка да инсталират глобална система за позициониране (GPS) на транспортните средства, а съдовете за транспортиране да бъдат снабдени със средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.

 

 

Законопроект за браншовите организации на производители и преработватели на земеделска продукция

Внесен за обсъждане на 05 октомври 2010 г. от Министерски съвет

Законопроектът предвижда създаването на условия, които да стимулират и да подпомагат свободното сдружаване на земеделски производители и на преработвателите на земеделска продукция.

По отношение на земеделските производители се предвижда сдружаването да бъде на два основни принципа – производствен и регионален, като се въвежда условието браншовите организации да бъдат регистрирани като юридически лица с нестопанска цел по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Браншовите организации ще се сдружават в национални браншови организации, организирани въз основа на следните производствени принципи – браншове „Зърнени култури”, „Енергийни, технически и лечебно-етерично-маслени култури”, „Плодове, зеленчуци, гъбарство и цветя”, „Лозарство”, „Говедовъдство”, „Овцевъдство”, „Птицевъдство и зайцевъдство”, „Свиневъдство”, „Пчеларство”, „Бубарство”, „Тютюнопроизводство”, „Семепроизводство и посадъчен материал”, „Фуражопроизводство, комбинирани фуражи и фуражни добавки”.

Дава се възможност в един и същ бранш да бъде създадена повече от една национална браншова организация. Има изискване при създаването на националните браншови организации е те да бъдат образувани от повече от седем браншови организации, а директното членуване на физически или юридически лица в национална браншова организация не се допуска. Законопроектът предвижда обединяването на всички национални браншови организации в съответния бранш в една национално призната браншова организация, която да представлява своите членове пред министъра на земеделието и храните.

По отношение на преработвателите на земеделска продукция се предвижда сдружаването да бъде единствено на производствен принцип. Браншовите организации ще се сдружават в национални браншови организации, организирани въз основа на следните производствени принципи – браншове „Преработка на растителна продукция”, „Хлебопроизводство и сладкарство”, „Мелничарство”, „Преработка на мляко и млечни продукти“, „Преработка на пчелни продукти”, „Преработка на месо и месни продукти”. 

 

 

*Стажант в ИПИ. 


Свързани публикации.