Степен на регулация на свободните професии в Европейски съюз

(15 страни членки и България)

Невена Пенчева, Simon Fraser University, Canada, стажант в ИПИ

Калин Бочуков, ITI-RI, Strasbourg, France, стажант в ИПИ

 

Юни 2007

 

В момента свободните професии в Европейския съюз се регулират на ниво национално законодателство или саморегулация от професионалните организации.

След анализ на пазара, на който работят юристите, нотариусите, счетоводителите, архитектите, инженерите и фармацевтите в Европейския съюз, Комисията констатира, че в националните законодателства или при саморегулирането в страните-членки, съществуват пет категории правила, които ограничават конкуренцията в сектора. Това са:

  • 1) задължителните цени,
  • 2) препоръчителните цени,
  • 3) законите за ограничения за реклама в сектора,
  • 4) условията за достъп и
  • 5) законите, които определят структурата на фирмите и техните функции.

 

Задължителни цени

Задължителните цени са най-радикалният подход за ограничаване на конкуренцията, защото те намаляват или премахват предимствата, които предоставят свободните конкурентни пазари за потребителите. В момента, в по-голямата част от страните-членки, хонорарите за услугите, предлагани от тези професии, се базират на свободното договаряне между потребителите и хората, които предлагат услугите си в сферата на свободните професии. Но съществуват също и страни, в които Комисията е констатирала наличието на фиксирани цени на услугите. В Германия например съществуват фиксирани цени на услугите за данъчните съветници. Също така, в Германия и Италия съществуват минимални цени за архитектите, а максимални цени за юристите съществуват в Италия. Дори и в някои случаи максималните цени да предпазват потребителите от излишни разходи, Комисията смята, че могат да бъдат приложени някои механизми, които по-малко влияят на конкуренцията.

 

Препоръчителни цени

Препоръчителните цени имат неприятни последици върху конкуренцията, защото те биха улеснили предлагащите услугите да определят свои цени. Комисията е констатирала, че в малко страни-членки, като например Австрия и Белгия, има публикувани препоръчителни цени за услугите на юристи, архитекти и счетоводители.

 

Ограничение за реклама

Рекламата може да подпомогне конкуренцията, в смисъл че тя осведомява потребителите за различните предлагани услуги и им помага да направят своя избор. Също така, рекламата, която сравнява различни продукти на различни фирми, може да стимулира конкуренцията, и по-точно фирмите, които току що навлизат на даден пазар, а също така и за тези, които искат да пуснат свой нов продукт или услуга. В Европейския съюз голям брой свободни професии са подложени на специфични регламентации, свързани с рекламата. В някои случаи, като например във Франция, рекламата на нотариуси е изрично забранена. В други страни регламентацията за реклама върху свободните професии не е ясно дефинирана, което кара представителите на тези свободни професии да се рекламират, заобикаляйки закона.

 

Условия за практикуване

Прекаленото регулиране и ограничението за получаване на лиценз за практикуване е среда, която може да има негативни последици за конкуренцията и за качеството на предлаганите услуги. В по-голямата част от страните в ЕС, свободните професии са подложени на ограничения за достъп за практикуване. Например, съществуват условия за минимална продължителност на образованието, приемни изпити за професията и минимален стаж по специалността. В някои страни от ЕС професиите на фармацевт и нотариус са подложени на количествени ограничения по демографски и географски критерии. В момента ЕС приключва предложение за директива за реформиране на режима за признаване на професионалната квалификация. Целите на тази реформа са да създадат единен план за либерализиране на услугите, предлагани от свободните професии, а също така и да улеснят признаването на квалификацията в Европа.

 

Структура на фирмите и техните практики

Регулирането на структурата на фирмите може да има негативни икономически последици, ако те затрудняват предлагащите свои услуги адвокати, лекари или архитекти да предлагат нови услуги за своите клиенти или на нови цени.

В ЕС определени професии са обект на специфични правила, отнасящи се до структурата на фирмите.

Европейската комисия признава факта, че една част от законовите мерки, които се прилагат в сектора на свободните професии, са наложени с право,но тя констатира също, че могат да бъдат приложени механизми, улесняващи и благоприятстващи конкуренцията.

 

Възможност за прилагането на правилата за конкуренция, определени в договора за ЕС

В рамките на Европейското право за конкуренцията е необходимо да се направи разлика между отговорността, която поемат професионалните организации и тази на държавите членки.

Фактически, когато страната-членка преотстъпи правото си да взима решение на някое професионално сдружение без да посочи ясно кои са целите от обществен интерес, които трябва да се спазват и без да запази правото си на последно решение, може да бъде обвинена като отговорна за всички нарушения, които биха могли да последват. Също така, за мерките, предприети от професионалните сдружения, могат да бъдат държани отговорни членовете на тези свободни професии и техните сдружения, съгласно чл. 81 от Европейския договор.

 

Позицията на Европейската комисия и нейните предложения

Както се вижда от многобройните емпирични изследвания, крайните ограничения върху свободните професии може да

  • имат негативни последици за потребителите,
  • ограничат силно конкуренцията между предлагащите дадени услуги,
  • да стимулират хората, които работят в сектора, да бъдат по-малко ефективни,
  • да обезкуражат упражняващите такива професии да намалят цените на своите услуги и да подобрят качеството им.

 

 

Преглед на основните свободни професии адвокат , инженер , фармацевт , нотариус , счетоводител и архитект.

 

 


Свързани публикации.