Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Регулиране на счетоводители и одитори в ЕС

Автор: Невена Пенчева, Калин Бочуков / 30.06.2007
Оцени тази статия:

Ситуацията в Холандия е следната-там има два вида счетоводители “REGISTERACCOUNTANTS”и“ACCOUNTANTS-ADMINISTRATIECONSULENTEN”. И двата вида имат свои професионални организации, които ги регулират. Образованието е задължително и за двата вида счетоводители. То продължава средно седем години, след което за да започнат да практикуват своята професия, кандидат-нотариусите трябва да положат изпит. В Холандия няма минимални или фиксирани цени на услугите на счетоводителите, тъй като те се определят на базата на свободното договаряне между клиента и счетоводителя. Не съществуват също и специфични ограничения за реклама. В допълнение счетоводителите могат да работят самостоятелно или и в корпорации защото, това не е регулирано чрез закон.

Като цяло счетоводителите в Холандия могат да бъдат добър пример за страна в която правото за достъп за практикуване, покрива минималните изисквания на Европейската директива номер 8 за счетоводителите. Останалите регулации също са сравнително свободни и позволяват свободна конкуренция.

Счетоводителите и одиторите в Германия са задължени да се регистрират в Камарата на счетоводителите, която е държавна.Отделно съществуват две частни сдружения на счетоводители и одитори в които те могат да членуват по избор. Ограниченията за навлизане в професията са следните,(1) кандидатите трябва да притежават магистърска степен по икономика, право или инженерно образование;(2) трябва да докажат тригодишен стаж в сферата на счетоводството и одита. Изискванията за стаж са били ограничени наскоро, преди това са изисквани пет години стаж две от които да се под наблюдението на експерт счетоводител или одит, след което кандидатите преминават конкурсен изпит, всичко това се определя от Камарата на счетоводителите. В Германия не съществуват минимални или фиксирани цени на услугите за счетоводители и одит , които да се определят от Камарата или от професионалните организации. Цените на таксите се определят свободно между клиентите и специалистите. Съществуват съществени ограничения за реклама на дейността на счетоводителите и одиторите. Според Камарата рекламата противоречи на етичните норми на професията. Въпреки това счетоводителите и одиторите имат ограничени права за реклама, тоест имат право да се рекламират без да прилагат комерсиални методи в своята реклама. За да могат да практикуват своята професия счетоводителите и одиторите трябва задължително да застраховат своята дейност, минималната застраховка е от един милион евро.

Като цяло професиите на счетоводителите и одиторите в Германия имат средно ниво на регулация.

Във Франция счетоводителите и одиторите са две напълно различни професии, които са регулирани от правителството. Френският закон забранява счетоводител и одитор да работят за един и същ клиент. Одиторската професия се регулира от “La compagnienationale des commissaries aux comptes” , а счетоводителската професия се регулира от “L`ordre des experts-comptables”, които е професионална организация регулираща и експерт счетоводителите. Одиторите се под контрола на Министерството на правосъдието, а счетоводителите са под контрола на Министерството на икономиката и финансите. И двете професионални организации могат да работят заедно, когато имат общ интерес, като и двете са членове на Европейската федерация на експерт счетоводителите. Френския закон позволява на счетоводителите да дават правни и данъчни съвети, само когато са ангажирани предварително като счетоводни съветници от даден клиент.

За да бъдеш чл. на една от двете професионални организации, се изисква диплома за завършено висше образование. Изискванията за експерт счетоводител включват и задължителен стаж в сферата на счетоводството, като периодът трябва да е минимум от седем години.След това кандидатът за експерт-счетоводител преминава конкурс организиран от Министерството на образованието. Членството в професионалните организации след преминаването на конкурса е задължително, през целия период на практикуване.Дори когато счетоводителят или одиторът решат да се преориентират или да се пенсионират трябва официално да предупредят своята професионална организация.

Като цяло във Франция не съществуват минимални или фиксирани цени на услугите за счетоводители или одитори, но в същото време те се задължават чрез закон да бъдат неутрални в отношенията си с клиентите. Лицензираните одитори имат забрана да получават възнаграждения за други услуги освен определените им.

Забраната за реклама съществува във Франция, като това включва почти всякаква форма на реклама. Въпреки това в момента се предприемат мерки за либерализиране на рекламата за счетоводители и одитори. Счетоводителите и одиторите във Франция имат право да се сдружават. Не съществуват ограничения по демографски или географски принцип. Застраховането на работата на счетоводителите и одиторите във Франция е задължително,като минималната застраховка е 500 000 евро.

Като цяло нивото на регулация на счетоводителите и одиторите във Франция е средно в сравнение с останалите европейски страни.Можем да подчертаем също че е възможна по- голяма либерализация на сектора.

В много европейски страни нивото на регулация е много ниско или почти не съществува, като например страни като Ирландия, Испания, Дания, Финландия и Швеция, изследванията показват че колкото по-малки са регулациите в сектора, толкова по-благоприятно е това за потребителите.

В България има (1) минимални цени на услугите на счетоводителите и одиторите(Професионално етичен кодекс), (2) членството в Института за дипломирани експерт-счетоводители (ИДЕС) е (3) задължително, има частични ограничения за реклама(Професионално етичен кодекс), (4) задължителен стаж (чл. 16), (5) задължителна отчетност пред ИДЕС (чл.33).

Според устава на ИДЕС, този институт е създаден да ръководи и регулира дейността на своите членове и упражняването на професията в интерес на обществото като независима и само-регулираща се национална професионална институция, съгласно Закона за счетоводството.

Както сами виждаме, счетоводителите и одиторите в България са строго регулирани и това нарушава принципите на свободната конкуренция. Сам по себе си уставът на ИДЕС е противоречив, защото той не работи в интерес на обществото, а в интерес на представителите на тази професия. Всичките ограничения защитават само счетоводителите и минималните цени защитават главно тяхната печалба, а не гарантират някакво минимално качество на предлаганата услуга. Същото е положението и за независимия финансов одит, той също се регулира от ИДЕС, и трябва да спазват етичен кодекс. Друг е проблемът с етичния кодекс на ИДЕС, които е “публично” достъпен, но се печатат точно определени бройки за годината и не се преиздава. Което ни навежда на мисълта, че липсва прозрачност.

Следвайки примерите от другите европейските държави България попада сред страните с най високо ниво на регулация за професиите на счетоводителите и независимите финансови одитори. За да бъде нашата страна сред бързо развиващите се страни на стария континент,нивото на регулация от страна на държавата и от страна на професионалните организации трябва да бъде сведено до минимум, ако не даже да отпадне. Не трябва да се следва примерът на стагниращи икономики като Франция и Германия където видяхме че има средно ниво на регулация в сферата на счетоводството и независимия финансов одит. Необходимо е да приравним нашата законодателна политика към страни като Ирландия,Холандия, Испания и т.н, защото доброто развитие на България зависи от това до каква степен държавата ще продължава да регулира определени отрасли, като така ограничава свободната конкуренция. Ако има свободна конкуренция, ще има и само-регулираща се икономика, което би довело до едно по благоприятно развитие на страната.