Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Регулиране на нотариусите в ЕС

Автор: Невена Пенчева, Калин Бочуков / 30.06.2007
Оцени тази статия:

Професията на нотариусите е силно регулирана в страните членки на Европейския съюз. Данните показват, че съществуват ограничения за достъп до професията, наличие на съществени регулации в сектора, съществуват също и големи професионални различия в различните страни.

Една от основните регулации е достъпът до професията, което се определя от броя жители в дадено населено място. Най-големи бариери за достъп до професията съществуват в Португалия, Испания и Люксембург. В Португалия например през 1990 г. е имало само 360 нотариуса. Другите регулации са минималните цени, максимални цени, ограниченията за реклама в някои страни.

Австрия е една от страните в които професията на нотариусите е много регулирана. Там съществуват минимални цени, препоръчителни цени на услугите, също така има и частични ограничения за реклама и високо ниво на регулация за право на достъп до професията.

Според Европейската комисия минималните цени са едни от най-вредните начини за регулиране на конкуренцията, защото те намаляват или премахват предимствата които предоставят свободните конкурентни пазари за потребителите. От тези регулации страдат единствено и само потребителите. А препоръчителните цени също не са благоприятни за конкуренцията,защото подпомагат нотариусите да определят своите цени.

Другото което ограничава свободната конкуренция при нотариусите в Австрия е частичното ограничение за реклама на своята дейност, което само по себе си нарушава принципите на свободната пазарна икономика.

Като цяло нотариусите в Австрия имат висока степен на регулация за достъп до професията, която се изразява в задължителен лиценз за право на практикуване, изисквания за определено ниво на образование, тоест обучение в специализирано учебно заведение, необходим минимален стаж в областта и т.н.

Друга страна , в която професията на нотариус е високо регулирана, е Италия, там има много случаи в които консултацията на нотариус е задължителна. В тази страна членството на нотариуси в професионални организации е задължително за право на практикуване. Тези професионални организации или сдружения са съставени от нотариуси, които чрез резолюции формулират професионалните такси, както и хонорарите. Тези резолюции са официално одобрени от Министерството на правосъдието на Италия.

Друга регулация за нотариусите в Италия е забраната за реклама под каквато и да била форма. Според доклад на Европейската комисия реклама може да подпомогне конкуренцията, в смисъл че тя осведомява потребителите за различните предлагани услуги и им помага да направят своя избор.

Други съществени ограничения за нотариусите в Италия са географските и демографските критерии за назначаване.

Въпреки че в момента Италия е една от страните в които нотариусите са най-регулирани, има редица опити за либерализиране на професията.Това би довело до по голяма конкуренция между нотариусите и следователно до по-ниски цени за потребителите,но тези промени изискват първо много политическа воля и второ желание от страна на нотариусите.

Германия също е страна с високи регулации в сферата. Там нотариусите се регулират от съществуващите професионални асоциации,които представляват интересите на професията. Нотариалните функции са ограничени в това да издават сертификати и да удостоверяват автентичност на документи.

Нотариалните тарифи са фиксирани по закон те се определят от важността и стойността на дадена услуга(транзакция), има минимални и максимални цени, нотариалните услуги не могат да бъдат рекламирани според действащия закон. Също така съществуват и положителни страни на този закон като това, че не е необходима каквато и да било специализация по професията преди започване на работа. В Германия също има предприети реформи, но както навсякъде другаде , те се провеждат много бавно.

Франция е страна в която професията на нотариусите е регулирана.Например за да практикуват професията нотариусите трябва да имат Магистърска степен по право, и да преминат тригодишен курс за да получат степен „нотариус”. Цените на услугите също са предопределени, според стойността на дадена транзакция.Също така нотариусът може да повиши цената на дадена услуга по своя преценка, което означава че принципите на свободната конкуренция не се прилагат.

Нотариусите във Франция, също така нямат право да рекламират своята дейност.Единствено изключение се прави за новите нотариуси, при започване на своята дейност имат право да обявят дейността си до три месеца от започването в регионален вестник. Не съществуват и географски ограничения за практикуване няма и задължителна специализация преди започване на практика.

Пример за страна която не прилага регулации в тази сфера е Финландия. Също така почти без регулации са страни като Ирландия,Дания и Швеция.

В България съществуват много регулации при нотариусите, за начало има географски и демографски ограничения (чл. 10 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност),пожизненото право на практикуване, фиксираните цени за административните услуги (чл. 85), забрана за реклама (чл. 19 от Етичния кодекс на нотариусите), задължителен минимален стаж (чл. 8), задължително членство в Нотариалната Камара (чл. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност), задължително българско гражданство (чл. 8).


Всички тези ограничения вредят на принципите на свободната пазарна икономика и в частност на конкуренцията. Конкуренцията е начин за установяване на потребностите на хората, как най-добре да бъдат задоволени и, което е много важно, от кого. Едно от най- важните неща в момента са фиксираните цени. Те трябва да бъдат премахнати и по този начин да се самоопределят според пазара. Според доклад на Европейската комисия1 за регулациите в свободните професии в момента в голяма част от страните членки хонорарите за услугите предлагани от този сектор се базират на свободното договаряне между потребителите и хората които предлагат услугите си в сферата на свободните професии. Но съществуват също и страни в които Комисията е констатирала наличието на фиксирани цени на услугите, които вредят на икономиката на тези страни и следователно на икономиката на целия Европейски съюз.

Всички тези регулации взети заедно представляват голяма пречка в развитието на България, защото например тези изисквания намаляват броя на нотариусите които предлагат своите услуги и следователно намалява избора за потребителите.

При премахването на ограниченията за практикуване на професията нотариус, потребителите ще получат по-евтини и по–качествени услуги, защото ще има конкуренция, а именно конкуренцията кара хората да подобряват качеството на своите услуги и да определят свободно техните цени.

За да бъде тази професия наистина свободна тя не трябва да бъде регулирана по никакъв начин от държавата или от професионални организации като Нотариалната камара например. Ограниченията за брой нотариуси на определен брой хора и пожизненото практикуване са абсурдни, защото те не предоставят шанс за развитие на младите хора които навлизат в професията, което от своя страна директно вреди на принципите на свободната конкуренция. Предложението на Института за пазарна икономика е да бъдат премахнати всички ограничения за нотариусите. Само по този начин гражданите на Република България ще могат да получават качествени и по евтини услуги.


1 Виж тук.