Какво показва образователната статистика за настоящата учебна година

Националният статистически институт (НСИ) публикува данните за образованието през учебната 2020/2021 г., обхващащи предучилищното, училищното и висшето образование. Данните сами по себе си са интересни, но си струва да изведем и някои основни наблюдения и връзки с други фактори, статистики и реалности.

Предучилищно образование

В предучилищното образование виждаме намаляване на децата спрямо предишната учебна година (от 218 до 216 хиляди, или с 1%), както заради демографските процеси в страната, така и заради намаляване на обхвата на записването – за учебната година записаните са 78,1% (с 0,6 пр. п. по-малко). В същото време броят на преподавателите остава почти непроменен – дори има слабо нарастване, което е отражение и на увеличаването на интереса към висшето педагогическо образование (писахме за това).

Общо образование

В общото образование също се наблюдава намаляване на учащите, вследствие от намаляване на броя на населението във възрастовата група. Намаляват и напусналите училище. През учебната година 13 хиляди ученика са напуснали общообразователните училища. Броят на напусналите образование поради заминаване в чужбина и по семейни причини е най-висок, но и броят на напусналите поради нежелание да учат остава над 10% от напусналите, или хиляда и четиристотин ученика. Индикаторите за бедност и социално включване подсказват, че бедността е сред основните причини за нежеланието и/или невъзможността за учене. Данните за 2020 г. (коментирани по-подробно тук) сочат, че делът на децата (на възраст между 1 и 15 години) с материални лишения е 38,5%, а според етническата принадлежност най-високи са стойностите при ромската общност – 77,8%. През 2020 г. 11,6% от децата нямат подходящо място за учене или писане на домашни (54,3% при ромите), 21,4% нямат достъп до книги, които са подходящи за възрастта (82,3% при ромите), а 24,6% нямат поне два чифта обувки (64,2% при ромите).  

Професионално образование и обучение

Броят на учащите в професионалното образование и обучение е 138,7 хиляди. Въпреки че връзката на професионалното образование с пазара на труда е по-тясна в сравнение с тази при образованието в общообразователните училища и води до по-ниска безработица, по-голям шанс за бърза заетост и по-висока заплата, тенденциите в професионалното образование са сравнително неблагоприятни. Делът на завършващите намалява до 43,5% през 2020 г. (при 45,6% през 2019 г.). Намалява и броят на преподавателския персонал – през настоящата учебна година преподавателският персонал в професионалните училища е 11,9 хиляди, или с 4% по-малко от предходната година. Причини за всичко това могат да се търсят във влошаването на имиджа на професионалното образование, остарялата материална база, буксуването на дуалното обучение.

Висше образование

През настоящата учебна година студентите в страната са 226,4 хиляди. През последните години се наблюдава намаляване на спада на студентите и през 2020/2021 г. броят им остава почти непроменен спрямо предходната година. Така въпросът с раздутите бройки в университетите продължава да стои на дневен ред и противоречи на спада на населението, който не е компенсиран и от увеличаването на студентите чужденци.


Свързани публикации.