Изпълнението на плановете за възстановяване в ЕС напредва

Европейската комисия дава детайлна информация за плащанията по националните планове за възстановяване и устойчивост, a България вече също чака първия си транш (писахме за това). Българските управници и администрация напредват сравнително бавно по изпълнение на целите и мерките, заложени в плана. Досега усилията се фокусират предимно в стратегическа и законодателна работа и по всичко личи, че и планираното за второто полугодие няма да бъде изпълнено. Към този момент до края на годината остават 36 дни, а едва 6 от общо 66 цели за периода са постигнати.

Същевременно работата в редица други държави вече тече с пълна сила. ЕК дава информация[1] за стотици приети и променени законодателни актове, одобрени стратегии, планове и програми, подписани споразумения и договори, проведени обществени поръчки. Нещо повече – множество проекти и реформи вече започват да се изпълняват. Ето част от тях:

В Хърватия вече е създаден и работи физически офис на едно гише за енергийно обновяване и сеизмично укрепване. Пак по план хърватските фирми получават подкрепа за енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия в промишлеността.

Във Франция е въведена схема за подпомагане на работодатели за наемане на младежи до 26 г., на хора с увреждания и за чиракуване. Започнало е закупуването на  електрически и plug-in хибридни превозни средства от френската администрация (целта е до 2026 г. те са общо 1291). Процесът по декарбонизация на индустрията тече, обновяват се социални жилища.

В Италия се наема персонал в гражданските, наказателните и административните съдилища, подпомагат се малки и средни предприятия.

В Латвия процесът по развитие на широколентова инфраструктура тече.

В Португалия се създават центрове за дигитални иновации, разширява се мрежата от институции за взаимодействие, обновява се жилищният фонд.

В Румъния е увеличен броят на касовите апарати, свързани със системата на Националната агенция за фискална администрация, като част от подобряването на данъчното администриране, започнато е извеждането от експлоатация на мощности за производство на енергия от въглища.

В Испания се изпълнява план за повишаване на ефективността и устойчивостта на напояването. Започната е работата по данъчна реформа – числеността на администрацията е увеличена, заработила е система за помощ при плащането на данъци, започнати са данъчни разследвания.

Големите и трудни реформи, които са избрали държавите членки все още предстоят и трябва да се случат до 2026 година. България също си е поставила амбициозни цели в множество сектори. Въпреки големите рискове пред изпълнението на българския план, закъснението все още може да се навакса, а реформите – да се осъществят.

 


[1] ЕК публикува информация за докладваните от държавите етапи и цели, които са оценени от ЕК като задоволително изпълнени. 


Свързани публикации.