Бизнес климатът се подобрява чувствително през май

Бизнес климатът се подобрява чувствително през месец май, като достига стойности, които последно са били наблюдавани в края на 2008 г., т.е. преди настъпването на кризата през 2009 година. Това показват данните на НСИ за общия показател за бизнес климата, които се базират на нетната оценка от редовното месечно допитване сред мениджърите на фирми в четири широки отрасъла – промишленост, строителство, услуги и търговия на дребно. Спрямо предходния месец подобрението е с 4,3 пункта и макар НСИ да не публикува годишни изменения, от графиката за общия бизнес климат е видно, че спрямо година по-рано подобрението е доста значително – с около 10-тина пункта.

 

Източник: НСИ

Това, което също прави впечатление, е, че за първи път от края на 2008 г. съвкупният показател за бизнес климата почти достига дългосрочната средна, което може да се интерпретира като сигнал за първото по-чувствително подобрение на конюнктурата и очакванията на бизнеса в страната от началото на кризата насам.  Също така трябва да се отбележи, че подобрението в бизнес климата през май се характеризира с широка база, т.е. всички наблюдавани отрасли показват значително повишение на оценките.

Положителният обрат в строителство, който вече се вижда в данните за първата четвърт на годината, явно е подхранил оценките за състоянието и бизнес климата в отрасъла, което пък дава надежда, че този обрат няма да е кратковременен, а ще продължи и следващите месеци. По-конкретно, бизнес климатът в строителството през май достига стойности, които последно са отчитани в началото на 2010 г. и които вече са доста близки до дългосрочната средна. По същия начин, нетната оценка за състоянието на строителството прехвърля нулата (макар и с малко) за първи път от 2010 година насам, т.е. положителните оценки са били повече от отрицателните.

В търговията на дребно също се вижда рязко подобрение на бизнес климата през май месец, като стойностите дори прехвърлят дългосрочната средна, а последно са били толкова високи пред кризата в края на 2008 година. Сходна е и ситуацията в сектора на услугите, където също е задмината дългосрочната средна и за първи път от около 2 години насам се отчитат толкова добри показатели за бизнес климата.

При промишлеността също се вижда подобрение през май, макар и не толкова значително, колкото в другите сектори. Бизнес климатът е по-добър от миналата година по същото време (но не и от някои периоди на 2011 и 2012 г.), макар и все още да остава под дългосрочната средна. Все пак очакваната производствена активност в промишлеността достига оценки, които последно са виждани преди кризата и които също така прехвърлят дългосрочната средна.

Възможно обяснение зад по-умерените оценки в промишлеността би могло да е по-слабото представяне на износа на България в началото на годината, което се дължи както на прекъсването на канали за фиктивен износ, така и на реални фактори като кризата в Украйна, продължаващия търговски спор с Турция и др.

Като цяло, подобрението на бизнес климата е в унисон с очакванията за една по-добра 2014 г., в която растежът да прехвърли 1% и пазарът на труда да отбележи един по-сериозен положителен обрат. Тези очаквания вече се подкрепиха и от данните за БВП и пазара на труда за първото тримесечие, които показаха ръст на икономиката с 1,1% на годишна база и първото по-значително създаване на работни места от началото на кризата насам (с 39 100 повече заети на годишна база). Все пак, наш неотдавнашен анализ показва, че данните за бизнес климата не са особено добър водещ индикатор, т.е. не носят висока прогностична сила за БВП и други показатели за представянето на различни сектори. Единият от изводите на този анализ беше, че съвкупният индикатор за бизнес климата би могъл да служи единствено за засичане на резки обрати и шокове, но надали би могъл да предскаже по-плавно забавяне или ускоряване на растежа. Т.е. рязкото подобрение на бизнес климата през май не е задължително да доведе до чувствително подобрение в представянето на икономиката и ускорение на икономическия растеж. Въпреки това данните за бизнес климата са безспорно добра новина, която може да бъде интерпретирана като поредния сигнал, че икономиката загърбва кризата все по-категорично.

 


Свързани публикации.