Обзор на колективното трудово договаряне в България през 2010

Резюме

 

Колективното трудово договаряне (КТД) е процес на преговори между синдикати и работодатели относно условията на работа, в резултат на които се подписва колективен трудов договор. В отделните страни в Европа съществуват големи различия в основните реквизити на договорите, но основните сфери на договаряне са работна заплата и условия за труд. В доста страни се дискутират също така социални придобивки, работно време, отпуски и други. Като цяло се наблюдава спад в интереса на частния сектор към КТД, за сметка на широка употреба на КТД в държавния сектор.

През 2010 г. в България са сключени 25 колективни трудови договора, но заедно със сключените през 2009 и действащи през 2010 г. 2-годишни договори, тези в сила през 2010 г. са общо 42. Очаквано, от тях преобладаващият брой (28) са в държавния сектор.

Като цяло, прегледът на действащите през 2010 КТД показва, че те не изпълняват ефективно функцията си по защита на работниците, а дори напротив – създават пречки и допълнителни разходи пред работодателите, които намаляват стимулите на работодателите за разкриването на нови работни места и предлагането на по-високи заплати. Примери за усложняващи дейността на работодателя клаузи могат да бъдат посочени в редица договори (виж стр. 11-13 от изследването).

Европейската практика по разпростиране на КТД върху всички предприятия в бранша, която от 2010 г. е факт и у нас, защитава интересите само на сключилите договора предприятия и вреди на всички останали, особено на малките и средни предприятия. При тях завишаване на разходите за заплати и други придобивки би могло да доведе и до фалит. Тази практика трябва да бъде прекратена. Всеки би могъл да сключва колективни трудови договори, но това трябва да бъде напълно доброволно, т.е. никоя фирма да не бъде принуждавана да се подчинява на подписани в нейния бранш договори. В колективното договаряне, особено в период на криза, е необходимо да се осигури гъвкавост на законодателството, да се даде начало на реформи и да се предостави възможност на бизнеса да избира най-добрите алтернативи за своето развитие.

 

Пълният текст на изследването е достъпен ТУК.