Изпълнение на данъчните приходи за периода 2000 – 2010 г.

В периода от 2000 до 2008 г. постъпленията от преки и косвени данъци в консолидирания бюджет се увеличават от 5,763 млрд. лв. на 16,773 млрд. лв., като основната част от това увеличение е регистрирана след 2005 г. Това е резултат както от значителното увеличаване на ставките на акцизите (догонване на минималните европейски нива за акцизите), така и от разширяването на данъчната база в следствие на поетапното намаление на корпоративния данък и въвеждането на плосък данък върху доходите на физическите лица. Интересно е съотношението между нарастването на данъчните постъпления и ръста на инфлацията между 2000 и 2008 г. Докато данъчните приходи в бюджета нарастват с 291%, общата инфлация за периода се изчислява на 87,6%. Т.е. наблюдава се сериозно реално увеличение на приходите от над 100% за периода. Това води до нарастването на фискалния резерв до 8.382 млрд. лв. в края на 2008 г. От началото на световната финансова криза започва и постепенният спад на постъпленията консолидирания бюджет, в резултат на което само в рамките на две години (до декември 2010 г.) фискалният резерв се свива до 6.0 млрд. лв. Разбира се, намалението на фискалния резерв се дължи и на харчене на непредвидени и не-гласувани от Парламента средства за покриване на различни разходи.

 

Пълния текст на изследването вижте ТУК

 

Източник: Министерство на финансите