Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Застрахователните дела и свръхнатовареността на съдилищата

Автор: Иван Брегов / 15.06.2018
Оцени тази статия:

Със застраховката гражданска отговорност обезпечаваме покриването от застраховател на причинени от нас на трети лица имуществени и неимуществени вреди. Когато вредата е само върху автомобила, видът и размерът на обезщетението се изяснява и изплаща след оценка от страна на застрахователя. При тежките случаи на катастрофи, в които има причинени телесни повреди или смърт, извършителят понася и наказателна отговорност, като паралелно с това се поражда задължение за парично обезщетяване на пострадалите. В случай на смърт това право се наследява. При тези обстоятелства, предвид сложността на спора, въпросът за обезщетението се решава по съдебен ред (това са т. нар. застрахователни дела). Пред кой съд, обаче?

Какъв е настоящият ред?

Към настоящия момент такова дело може да се гледа:

  • пред съда по седалището на увредения,
  • пред съда, в чиито район е настъпило събитието, причинило увреждане,
  • пред съда по седалището на ответника.

Предвид факта, че всички застрахователни компании са със седалище в София на практика софийските съдилища са основни по такъв тип дела, а вследствие на това - и претоварени. Направена от ИПИ справка на вида граждански дела в Софийски градски съд (СГС) за периода 2015 – 2018 г. показва, че повече от 50 процента от всички постъпили дела са застрахователни.

Източник: СГС

Това поставя в пъти по-неблагоприятна ситуация съдиите от софийските съдилища. При условия на свръхнатовареност те попадат в състояние да бъдат несправедливо дисциплинарно наказвани. Губещи са гражданите и фирмите, завели друг тип граждански и търговски спорове, които остават дълго време нерешени.

Кой печели от това?

В този спор се смесват два вида интереси. Печеливши са политиците – нерешаването на проблемите на софийските съдилища развързва ръцете за дисциплинарни гонения срещу неудобните съдии, влияе и на кариерното им развитие. Факт е, че в София най-силно се усеща съпротивата на съдийската общност срещу спорната законодателна деятелност на политиците от този и предишни парламенти.

Статуквото ползва и 9 софийски адвоката. По общо всички 2 342 застрахователни дела в периода 2015 – 2018 г. в СГС представители на увредените лица са били едва 9 адвокати от над 6 000 вписани в Софийска адвокатска колегия. Изявления от адвокатурата потвърждават нерегламентирани „услуги” от страна на служители на МВР и здравеопазването.

Има ли решение?

На първо четене в правна комисия на Народното събрание бяха обсъдени изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които се предлага промяна на подсъдността на делата за изплащане на полагаемото обезщетение на пострадалите и близките на пострадали при катастрофи. Идеята е те да се гледат от съда по адрес на пострадалия. Промените не получиха убедителна подкрепа, а председателят на комисията Данаил Кирилов дори изрази съпротива и съмнение за натиск върху депутатите.

За разлика от много други противоречиви законодателни инициативи в областта на правосъдието от последните години, настоящите текстове са инициирани от съдиите от софийските съдилища. Формален вносител е опозиционен депутат. Положително становище по тях изрази и Висшият съдебен съвет (ВСС).

Промяната е повече от необходима, тъй като срещу общата натовареност на софийските съдилища стои невъзможността да се гледат различни видове дела, които касаят по-широк кръг заинтересовани граждани. Разбира се, интересът на властта е да държи софийските съдилища възможно най-натоварени, като избирателно отчита критерия натовареност при наказването или повишаването на съдиите. Така основните сили на съпротива срещу политическото влияние в съдебната власт могат да бъдат „отстрелвани” от удобни позиции. Законодателният подход на мнозинството в 44-то Народно събрание е ясен - сервилност към послушните, незаинтересованост към реалните проблеми на системата и жестокост към показващите недъзите и търсещите решения.

Предстои да видим дали нещо от това ще се промени на второ четене на измененията в ГПК.