Статии ISSN 1313 - 0544

Върховенство на закона и икономически растеж

Автор: ИПИ / 01.02.2019
Оцени тази статия:

 

През м. февруари 2019 г. Институтът за пазарна икономика започна изпълниението на проект

 

"Върховенство на закона и икономически растеж"

 

финансиран по “Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система" по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ на Оперативна програма „Добро управление”

 

Параметри на договора: № BG05SFOP001-3.003-0049

Обща стойност: 84 036,90 лева

Срок на изпълнение: 18 месеца

Цел на проекта: Проектът има за основна цел да подпомогне усилията на съдебната система и да осигури включването на гражданското общество в процеса на подобряване на съдебната система в България.

Специфичните цели на проекта са:

 • Подпомагане на администрацията и съдебната власт в провеждането на съдебна реформа чрез анализи, изследвания и оценки, свързани с дейността на съдебната система
 • Изготвяне на препоръки за подобряване на работата на съдебната система
 • Подпомагане на други неправителствени организации за постигане на ефективно партньорство и диалог в процеса на провеждане на съдебната реформа;
 • Засилване на обществения контрол и разбирането на съдебната власт и реформа;
 • Повишаване на стимулите за постигане на по-добра ефективност на съдебната система;
 • Повишаване на информираността на гражданите и бизнеса за ефектите от обсъжданите промени, касаещи съдебната власт;
 • Повишаване на доверието към съдебната власт чрез обществено участие и прозрачност;
 • Прилагане на практика на икономическия и финансовия анализ в оценка на проблемите и предложените решения за подобряване работата на съдебната система;
 • Повишаване на капацитета на администрацията на ВСС посредством анализ на очакваните ефекти и предоставяне на препоръки за нови промени, касаещи работата на съдебната власт;
 • Активно участие в работата на консултативни органи, свързани със съдебната реформи.

 

Дейности по проекта:

 • Дейност 1: Анализ на изпълнението на решенията на Европейския съд за правата на човека по ключови осъдителни дела срещу България
 • Дейност 2: Анализ на ефектите от разделянето на Висшия съдебен съвет на две професионални колегии в контекста на целите на Актуализираната стратегия за съдебна реформа
 • Дейност 3: Наблюдение на процедурата за избор на нов главен прокурор (2019 г.) и инспектори в ИВСС (2019 г.)
 • Дейност 4: Събиране, обработка, анализ и визуализация на данни за натовареността на съдебната система
 • Дейност 5: Семинар за НПО-та за оценка на въздействието за нормативни предложения, свързани със съдебната власт
 • Дейност 6: Текущи кратки анализи в помощ на работата на НПО, работещ в областта на съдебната реформа
 • Дейност 7: Участие в работни групи за съдебната реформа – ВСС и МП
 • Дейност 8: Участие в обсъждания, организирани от Комисия по правни въпроси в Народното събрание
 • Дейност 9: Анализ на изпълнението на капиталовите разходи от бюджета на съдебната власт
 • Дейност 10: Дейност за осигуряване на информация и комуникация по проекта