Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Още добри новини за домакинските бюджети

Автор: Адриан Николов / 18.05.2018
Оцени тази статия:

Данните за доходите на домакинствата през първото тримесечие на 2018 г., публикувани тази седмица от НСИ, продължават да са повод за оптимизъм. Също както през предишната година, бурният икономически подем и рекордните постижения на пазара на труда се отразяват благотворно на домакинските бюджети.

Спрямо първото тримесечие на 2017 г. общият доход на лице от домакинство е нараснал с 9,8% до 1407 лева. Структурата на дохода у нас продължава да се изменя – относителният дял на доходите от работна заплата е достигнал 56,3% спрямо 55,5% през същия период миналата година, а делът на доходите от самостоятелна заетост е нараснал от 5,6% през първото тримесечие миналата година на 6,7% сега. Ръстът в тези две категории е най-вече за сметка на доходите от пенсии, чиито относителен дял в структурата на доходите намалява с два пункта, както и за сметка на доходите от социални обезщетения и помощи.

В номинално изражение най-бързият ръст се наблюдава при доходите от самостоятелна заетост – 30,9% за година, следван от доходите от работна заплата, които са нараснали с 11,5%. По-скромен е ръстът на доходите от пенсии (2,1%) и социални плащания (1,9%), но като цяло няма вид доход, при който да се наблюдава спад. Основна причина за ръста от заплати е оживлението на пазара на труда и силната конкуренция за работници, която тласка нагоре равнищата на заплатите. Трябва да отбележим обаче, че въпреки забележителния номинален ръст на доходите от самостоятелна заетост, относителният им дял е бил чувствително по-висок в предишни години, което навежда на мисълта за преминаване на част от самонаетите към редиците на наетите (което би могло да  се дължи отчасти и на изсветляване на икономиката).

Разходите на домакинствата през първото тримесечие от своя страна също следват дългосрочните тенденции от последните няколко години. Относителната им структура не се е изменила значително спрямо първото тримесечие на 2017 г., като ръст от по около един пункт има при разходите за данъци и осигуровки (до 14,1%) и при тези за транспорт и съобщения (до 11,9%). Причината за ръста на разходите за данъци и осигуровки трябва да се търси най-вече в повишената осигурителна вноска за пенсия с още 1 пункт от началото на 2018 г. Най-чувствително намалява делът на разходите за жилището, а стоките от първа необходимост на практика не се изменят. Измененията в структурата на разходите са резултат най-вече на общото подобрение на благосъстоянието и ръста на доходите, съчетано с повишението на осигурителната тежест.

Любопитна е и динамиката на потреблението на основните групи хранителни стоки. Само за година потреблението на зеленчуци е нараснало с 2 килограма до 11,2. За През същия период потреблението на месо пък се е увеличило с килограм до 8,4 килограма. Повишеното потребление на месо и зеленчуци обикновено се разглежда като симптом за подобрен стандарт на живот и би могло да се отдаде на цялостното повишение на заетостта и доходите. подобрения

Като цяло, първото тримесечие на 2018 г. носи добри новини за бюджетите на домакинствата. Повишаването на благосъстоянието е видимо както в ръста на доходите от работна заплата и самостоятелна заетост, така и в структурата на разходите.