Статии ISSN 1313 - 0544

Нов анализ на ИПИ: Ефекти от регулирането на избрани свободни професии (част 2)

16.09.2009
Оцени тази статия:

  

На 16 септември 2009 г. ИПИ представи най-новия си анализ на тема: 

Ефекти от регулирането на избрани свободни професии в България:

АДВОКАТИ И НОТАРИУСИ

ЦЕЛИЯТ АНАЛИЗ Е ДОСТЪПЕН ТУК

 

Прегледът на степента на регулиране на адвокатите и нотариусите в България потвърждава изводите от първата част на изследването (архитекти, инженери, одитори и фармацевти). Съществуването на ограничения да станеш нотариус/адвокат, както и редица задължителни правила на работа защитават професиите от конкуренция, което по никакъв начин не гарантира достъпа и качеството на услугите им. Нещо повече, емпиричният анализ ясно показва, че повечето ограничения не гарантират по-добри услуги, но със сигурност водят по-високи цени.

Адвокати

За да придобие пълни права за практикуването на адвокатската професия, един кандидат трябва да (1) има завършено висше юридическо образование и да придобие юридическа правоспособност (чл. 4, ал 1 от Закона за адвокатурата - ЗА), (2) има най-малко две години юридически стаж, като преди това може единствено да упражнява дейност като младши адвокат (чл. 4, ал 1 от ЗА), (3) е положил определен изпит (чл 4, ал. 1 от ЗА) и (4) задължително да членува в адвокатската колегия (чл. 6 от ЗА), за което е необходимо и нейното одобрение (чл. 7).

При адвокатите има минимални цени на услугите (чл. 36, ал. 2 от ЗА), забрана да се рекламират (чл. 42, ал. 1 от ЗА), забрана на един адвокат да е съдружник в повече от едно адвокатско дружество (чл. 57 от ЗА) и географско ограничение (адвокатът е длъжен да има кантора в населеното място в района на адвокатската колегия, чийто член е - чл 40, ал. 6 от ЗА).

България се намира в средата на класацията сред 15-те стари страни-членки на ЕС по степен на регулиране. В осем страни адвокатската професия е по-слабо регулирана от България, като за някои от тях - Дания, Швеция и Финландия разликата в резултата е повече от два пъти. В тези държави  регулирането на адвокатите е много „по-леко", без това да влошава качеството на адвокатските услуги.

Нотариуси

Основен елемент при регулирането на професията на нотариусите е наличието на географско ограничение (на 10 000 жители в един район - само едно място за нотариус - чл. 10 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност - ЗННД), има изискване за висше образование и три години професионален стаж (чл. 8 от ЗННД), полагане на изпити (чл. 11 от ЗННД), организирани от Министерство на правосъдието, задължително членство в нотариалната камара (чл. 32 от ЗННД), ограничение на възрастта (правоспособност за нотариус може да придобие само лице на възраст до 60 години - чл.8 от ЗННД), изискване за българско гражданство (чл.8 от ЗННД), изискване за кантора с определени характеристики (две или повече функционално свързани помещения, в които задължиелно се помещават канцеларията на нотариуса и служебния му архив - чл. 13 и чл. 14 от ЗННД) и задължителна професионална застраховка (чл. 30 от ЗННД).

В работата си нотариусите трябва да се съобразявт с определените в закон минимални и максимални цени (чл 91 и чл. 92 от ЗННД), те имат забрана да се рекламират (чл. 19 от Етичния кодекс на нотариусите) и имат специално регламентирано работно време.

Резултатът на България по степен на регулиране на нотариусите е 10,2 точки от максимум 12 точки, което нарежда страната на трето място сред изследваните европейски държави, за които има данни, т.е. у нас са налиице изключително силни ограничения. Първо място с най-много регулации заема Германия, следвана от Италия. На дъното на класацията с най-освободени от регулации нотариуси е Холандия с общ резултат от 6,3, дължащ се както на слабото регулиране на дейноста, така и на малкото бариери за навлизане на пазара.

Мнението на потребителите

С помощта на социологическа агенция направихме 103 персонални интервюта (представителна за страната извадка по признак населено място). България се нарежда на 14-то място от 21 ЕС страни по отношение на удовлетвореността на потребителите от предоставените задължителни правни услуги при прехвърляне на недвижима собственост, т.е. потребителите на нотариални услуги в България не оценяват относително високо качеството и нивото на предоставяните услуги.

Индекс на удовлетвореност на потребителите на нотариален и адвокатски услуги в България (най-висок възможен резултат - 6)

Индекс

Избор

Качество

Сигурност

Бързина

Средно

Нотариуси

2.78

3.94

4.1

5.65

4.12

Адвокати

4.48

3.82

4.9

5.65

4.71

Източник: Изчисления на ИПИ

Оказва се, че по-малкото регулации на адвокатите в сравнение с нотариусите не водят до по-ниски нива на удовлетвореност на потребителите от предоставяните услуги, дори напротив - изборът е по-голям, качеството на услугите се оценява с почти еднакви показатели и сигурността на услугите на адвокатите е по-висока според потребителите. Подкатегорията „бързина" е еднаква и при двете професии, защото се оценява бързината на правните услуги като цяло в процеса на покупко-продажба на недвижим имот според методологията, която следваме.

Какво показват данните?

Анализът на връзката между нивото на регулации и качеството на услугите показва, че няма емпирично доказателство на твърдението, че по-строгите регулации са съпътствани с по-високо качество на предлаганите услуги.

Данните показват също, че връзката между нивото на регулациите и таксите, измерени като процент от сделката, е положителна, т.е. по-високото ниво на регулации на правните професии е съпътствано и с по-високи цени на услугите. С други думи, страните, в които регулациите са по-строги се характеризират и с по-високи цени.

Препоръки

На базата на анализа на ефектите от регулирането на нотариусите и адвокатите в България и прегледа на практиките в ЕС можем да направим следните препоръки за България:

  • 1. Незабавно премахване на монопола на браншовите организации, т.е. отпадане на задължението за членство като необходимост за упражняване на професията;
  • 2. Незабавно премахване на минималните, фиксирани и максимални цени и тарифи за услугите на адвокати и нотариуси;
  • 3. Премахване на всички ограничения за реклама;
  • 4. Премахване на всички ограничения от географски характер.

Адвокатите и нотариусите трябва да се съревновават помежду си като всички останали субекти в България, без никакви привилегии. Само така, потребителите ще имат по-голям избор между цени, качество и информация за услугите, предоставяни от адвокати и нотариуси.

За повече информация:

Петър Ганев, ganev@ime.bg

Методи В. Методиев, metodi@ime.bg

Тел.: 02/ 952 62 66, 952 35 03

http://www.ime.bg/

Този анализ е осъществен благодарение на щедрата подкрепа на американския народ чрез United States Agency for International Development (USAID). Съдържанието е отговорност на авторите и не ангажира позицията на USAID или на правителството на САЩ.

Анализът е осъществен и благодарение на German Marshall Fund на САЩ (GMF), но съдържанието не ангажира позицията на GMF или на Balkan Trust for Democracy.