Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Кои от законопроектите, внесени през тази седмица в парламента, трябва да се разглеждат (5-9 декември 2011)

09.12.2011
Оцени тази статия:

Законопроект за резерва на въоръжените сили на Република България

Внесен на 02.12.2011 от Министерски съвет

Причини:

  • Изпълнение на заложените в Бялата книга за отбраната и въоръжените сили на Република България принципни положения за формирането и използването на резерва на въоръжените сили.
  • Съобразяване със Стратегията за национална сигурност на Република България и с Плана за развитие на въоръжените сили на Република България.

Цели: Създаване на боеспособен доброволен резерв за българската армия, изграден на базата на гъвкави и съвременни правила.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: С оглед гарантирането на националната сигурност е абсолютно наложително да се разпишат в нормативен акт правилата и механизмите за организирането на резерва. Положителен е фактът, че приемането на служба в доброволния резерв ще се извършва след конкурс, както и че работодателите ще бъдат обезщетявани за допълнителните разходи при изпълнение на задълженията на техните служители.

Същевременно обаче не е предвидено как ще се финансират заложените дейности. Освен това създаването на Централно военно окръжие, което да организира воденето на военния отчет и да бъде второстепенен разпоредител с бюджетни средства, ще доведе до излишна бюрокрация и евентуално нови разходи за бюджета. Процесът може да се администрира от самото Министерство на отбраната.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът не трябва да се разглежда от НС в настоящия си вид.