Анализи ISSN 1313 - 0544

Регулации

20.04.2022

Регулиране на осем свободни професии в България | април 2022

Направен е преглед на режима на регулиране на осем свободни професии - адвокати, архитекти, инженери, нотариуси, одитори, независими оценители, представители по индустриална собственост и частни съдебни изпълнители. Прегледът показва, че към края на 2021 г. в България разглежданите професии са силно регулирани както за навлизане в професията, така и при упражняването им след това. Заетостта в България в разглежданите професии надминава 56,000 души и те са от значение за икономиката не само като осигуряващи заетост и предоставящи крайни услуги, но и като доставчици на междинни услуги за другите сектори в икономиката.

Дискусия върху популизма в стопанството и регулация на човешкото действие | март 2020

Разгледани са различни примери за икономически популизъм и регулации, които имат директен ефект върху стопанската активност и социалната среда в България. Без да са изчерпателни, дискутираните примери целят да представят картината в много различни човешки дейности - от спеделената икономика до социалните дейности, в които се наблюдава разрез между реалните нужди/решения и наличната нормативна рамка.

Анализ на промените в условията за търговия с електрическа енергия на борсата | февруари 2018

В края на 2017 г. настъпват сериозни промени в работата на свободния електроенергиен пазар с приемането на промени в Закона за енергетиката. Целта на настоящия анализ е да разгледа процеса на изменение и допълнение на законодателната рамка, както и на борсовите правила, с цел оценка на въздействието върху пазара и пазарните участници.

Следващи стъпки за либерализацията на пазара на ток – интегриране на дългосрочните договори | юни 2016

През последните две години бяха предприети редица мерки в сектор „Електроенергетика”, които бяха насочени както към стабилизирането му, така и към постигане на по-голяма степен на пазарна либерализация. Въпреки това някои ключови въпроси, свързани с либерализацията, предстои да бъдат решени в следващите години. Сред тях е създаването на реална конкуренция между производителите на електроенергия на свободния пазар, като за тази цел е необходимо да се премахне функцията „единствен купувач”, изпълнявана от обществения доставчик НЕК. За да е възможно това, е необходимо да бъде избран модел за интегриране на производителите със споразумения за изкупуване на електроенергия и такива с преференциални цени на пазара.

Фискални и социални въздействия на предложения „данък вредни храни“ | септември 2015

Опит да бъдат  проследени фискалните и социалните въздействия от предполагания закон за „вредните храни“.

Потребление на електроенергия от домакинствата, присъединени към мрежата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД в периода 2009-2014 г. | юни 2015

Освен от цената на електроенергията, сметките на домакинствата зависят и от тяхното потребление. Анализът на консумацията на битови потребители в периода 2009-2014 г. показва, че малък дял от домакинствата потребяват голяма част от електроенергията. Тази разлика е още по-видна през отоплителния сезон – през ноември около 15% от домакинствата потребяват около 50% от електроенергията, а през януари около 32% от домакинствата потребяват над 70% от електроенергията.

Регулаторна политика в сектор „Електроенергетика” през 2013 – противоречаща на нормативната уредба и на здравия разум | юни 2014

Обобщение на регулаторната политика от 2013 г. в сектор „Електроенергетика”

Неутралните опаковки и техните непреднамерени последици | ноември 2012

Анализ по предложените от Европейската комисия промени в Директивата за тютюневите изделия (2001/37/ЕО) за неутрално опаковане на цигарите - същност и последици.

Обзор на колективното трудово договаряне в България през 2010 | юни 2011

Преглед на колективното трудово договаряне в България - законодателна рамка, разпростиране на колективните трудови договори, изводи и препоръки, преглед на европейската практика по КТД.

Електронният подпис в България: Още един начин за по-малко бюджетни разходи | май 2010

Изследване на развитието на е-правителство в България и в частност използването на електронния подпис - необходимост, проблеми, спъващи развитието и препоръки за преодоляването им.

Без изход | май 2010

Преглед на процедурата по закриване на бизнес в България.

Ефекти от регулирането на избрани свободни професии в България (част 1) | (част 2) | септември 2009

Анализ на степента на регулиране на четири избрани свободни професии в България - одитори, фармацевти, архитекти и инженери: тенденции и ефекти

Анализ, прогноза и обосноваване на Тарифа за таксите, събирани от съдебните изпълнители | февруари 2009

Основна цел на този доклад е детайлно стопанско обосноваване на структурата на тарифата и оценка на отделните и сегменти (такси) за отделните изпълнителни действия.

Философия на регулирането в България | февруари 2007

Насочване на общественото внимание към намаляването на разходите, извършването на определено количество работа с по-малкохора и средства и увеличаването на разполагаемия доход на данъкоплатците (граждани ифирми) като критерий са добрата работа на правителството.

Регулиране на свободните професии в ЕС и България | юни 2007

Поредица статии за регулирането на свободните професии в ЕС и България – счетоводители, одитори, фармацевти, адвокати, архитекти, нотариуси, инженери. Степен на регулация на свободните професии в ЕС.

Анализ на ползите и разходите от забраната за въздушно полагане на кабелни мрежи | март 2006

За да има положителен ефект от законовите изисквания, т.е. за да има полза за обществото от тяхното прилагане, трябва ползите, реализирани от тяхното прилагане да са по-големи от разходите, породени от тях. Именно това е целта на извършването на анализ на ползите и разходите – чрез него се оценяват ефектите от законовите изисквания и политики.