Анализи ISSN 1313 - 0544

Регулации

12.07.2018

Анализ на промените в условията за търговия с електрическа енергия на борсата | февруари 2018

В края на 2017 г. настъпват сериозни промени в работата на свободния електроенергиен пазар с приемането на промени в Закона за енергетиката. Целта на настоящия анализ е да разгледа процеса на изменение и допълнение на законодателната рамка, както и на борсовите правила, с цел оценка на въздействието върху пазара и пазарните участници.

Фискални и социални въздействия на предложения „данък вредни храни“ | септември 2015

Опит да бъдат  проследени фискалните и социалните въздействия от предполагания закон за „вредните храни“.

Регулаторна политика в сектор „Електроенергетика” през 2013 – противоречаща на нормативната уредба и на здравия разум | юни 2014

Обобщение на регулаторната политика от 2013 г. в сектор „Електроенергетика”

Неутралните опаковки и техните непреднамерени последици | ноември 2012

Анализ по предложените от Европейската комисия промени в Директивата за тютюневите изделия (2001/37/ЕО) за неутрално опаковане на цигарите - същност и последици.

Обзор на колективното трудово договаряне в България през 2010 | юни 2011

Преглед на колективното трудово договаряне в България - законодателна рамка, разпростиране на колективните трудови договори, изводи и препоръки, преглед на европейската практика по КТД.

Електронният подпис в България: Още един начин за по-малко бюджетни разходи | май 2010

Изследване на развитието на е-правителство в България и в частност използването на електронния подпис - необходимост, проблеми, спъващи развитието и препоръки за преодоляването им.

Без изход | май 2010

Преглед на процедурата по закриване на бизнес в България.

Ефекти от регулирането на избрани свободни професии в България (част 1) | (част 2) | септември 2009

Анализ на степента на регулиране на четири избрани свободни професии в България - одитори, фармацевти, архитекти и инженери: тенденции и ефекти

Анализ, прогноза и обосноваване на Тарифа за таксите, събирани от съдебните изпълнители | февруари 2009

Основна цел на този доклад е детайлно стопанско обосноваване на структурата на тарифата и оценка на отделните и сегменти (такси) за отделните изпълнителни действия.

Философия на регулирането в България | февруари 2007

Насочване на общественото внимание към намаляването на разходите, извършването на определено количество работа с по-малкохора и средства и увеличаването на разполагаемия доход на данъкоплатците (граждани ифирми) като критерий са добрата работа на правителството.

Регулиране на свободните професии в ЕС и България | юни 2007

Поредица статии за регулирането на свободните професии в ЕС и България – счетоводители, одитори, фармацевти, адвокати, архитекти, нотариуси, инженери. Степен на регулация на свободните професии в ЕС.

Анализ на ползите и разходите от забраната за въздушно полагане на кабелни мрежи | март 2006

За да има положителен ефект от законовите изисквания, т.е. за да има полза за обществото от тяхното прилагане, трябва ползите, реализирани от тяхното прилагане да са по-големи от разходите, породени от тях. Именно това е целта на извършването на анализ на ползите и разходите – чрез него се оценяват ефектите от законовите изисквания и политики.