Бюлетин за ниски данъци ISSN 1313 - 0544

Алтернативен бюджет: разходи

Автор: Георги Ангелов / 05.02.2007
Оцени тази статия:

Общи разходи и бюджетно салдо

Алтернативният бюджет за 2005 година предвижда разходи в размер на 13.8 милиарда лева, т.е. малко под 33% от БВП. През 2004 година заложените разходи в бюджета са 38.6%, но очакваното изразходване на голяма част от бюджетния излишък ще ги повиши до около 40% от БВП. Следователно заложените разходи в алтернативния бюджет, изготвен от Института за пазарна икономика, са с повече от 7% от БВП по-ниски.

Докато през последните години в бюджета постоянно се залага бюджетен дефицит, в алтернативния бюджет на Института за пазарна икономика се залага бюджетен излишък в размер на почти 730 милиона лева. Целта на тези средства е да покрие евентуални неочаквани изменения в икономическата среда или грешки в прогнозите за приходите и разходите. Ако такива изменения в икономическата среда не се случат бюджетният излишък се насочва към реализиране на пенсионна реформа /капитализация на пенсионната система/ или към намаление на държавните дългове (което съответно да намали лихвените плащания).

Реформа в разходите

1. Заплати и осигурителни вноски

Планира се намаление на броя на заетите в бюджетния сектор с поне 3%. По този начин се намаляват разходите за персонал. От друга страна, в резултат на намалението на данъците и осигуровките бюджетните служители ще усетят значително увеличение на разполагаемите си доходи (поне 15%). Заради намалението на осигурителните ставки намаляват и разходите на бюджета за осигуровки (намалението на осигурителната тежест се разделя в отношение 50:50 между бюджета и бюджетните служители). Ведомствата, които извършат по-значителна оптимизация на персонала могат да осигурят допълнително увеличение на заплатите със спестените средства.

2. Издръжка

В тях се включват разходите за горива, електричество, отопление, телефони и комуникация, вода, външни услуги (разходи за консултантски и транспортни услуги, за поддръжка и ремонт на хардуер и софтуер и др.), текущ ремонт, членски внос и участие в нетърговски организации и дейности, други възнаграждения и плащания за персонала, прираст на държавния резерв, разходите за храна, медикаменти, научно изследователски разходи и книги.

Предвиденото намаление на персонала заедно с продажба на неефективни или ненужни дълготрайни активи /сгради, автомобили/ и по-засилен контрол върху разходите позволява задържане на разходите за издръжка на нивото от 2004 година.

3. Отбрана и сигурност

Разходите за отбрана и сигурност включват армията, полицията, съдебната система и затворите.

Министерството на отбраната има значителен брой материални активи, които не се използват. Продажбата на част от тези активи може да донесе значителни средства, с които министерството да финансира част от капиталовите си разходи. По този начин могат да се спестят поне 100 милиона на държавния бюджет.

Намалението на осигурителната тежест се дели между служителите и бюджета в отношение 50:50. По този начин заетите в сферата на отбраната и сигурността получават значително увеличение на разполагаемите си доходи като в същото време бюджетът спестява около 300 милиона лева разходи.

4. Субсидии, кредити и временна финансова помощ

Разходите за субсидии за губещи предприятия и дейности изкривяват пазарната среда, задържат ресурси в губещи дейности и вредят на икономическия растеж. Предвижда се започване на програма за повишаване ефективността на субсидираните дейности и предприятия, която да позволи през 2005 година субсидиите да се намалят наполовина. Тук се включва реформа и приватизация на БДЖ, по-бързо завършване на реформата във въгледобива, повишаване на ефективността и ръст на собствените приходи на държавните медии, продължаване и ускоряване на здравната реформа, приватизация и подобряване финансовото управление на болниците и т.н. Доброто развитие на банковия сектор и кредитната експанзия от друга страна позволява на бюджета да не се намесва на кредитния пазар и съответно е ненужно да се предвижда отпускане на кредити от бюджета (фонд "Земеделие" се приватизира и започва да работи на пазарен принцип).

5. Социално осигуряване

Тук се включват пенсии, здравеопазване, помощи и обезщетения и т.н. В тази сфера се предвижда прекратяване на неефективните и неефикасни програми за намеса на трудовия пазар, които струват над 200 милиона лева годишно. Неправилно избраните активни мерки на пазара на труда струват прекалено скъпо без да имат резултат върху дългосрочните възможности за намиране на работа от страна на безработните. (Би трябвало да се спомене и това, че мерките на пазара на труда се прилагат и много неефективно).

6. Дълготрайни активи

Разходите за дълготрайни активи не се управляват достатъчно ефективно. Инвестира се в обекти, които могат да се поемат от частния сектор. Освен това механизмът на обществените поръчки често не дава възможност за постигане на оптималното отношение между цена и качество. Използването и/или ускоряването на приватизацията и концесионирането за прехвърляне на разходи към частния сектор и по-конкурентно прилагане на обществените поръчки би могло да спести част от предвиденото увеличение на разходите за дълготрайни активи като в същото време осигури по-бързо и качествено изграждане на инфраструктура.

7. Резерв за непредвидени и неотложни разходи

В този резерв се включват средства, които се използват при стихийни бедствия, както и средства за структурна реформа. Интересно е, че резервът за стихийни бедствия расте бавно, докато останалите резерви нарастват изключително бързо въпреки, че структурна реформа не се извършва. Изглежда, че този резерв се превръща в начин за допълнително харчене на пари от министерствата. Като се има предвид, че разходите на държавните структури и без това са прекалено големи и неефикасни, отпускането на подобни средства не е оправдано.

8. Лихвени разходи

Фискалният резерв и провеждането на по-бърза приватизация освобождават значителни средства, които могат да се използват за капитализиране на пенсионната система или намаление на лихвените разходи чрез погасяване на държавен дълг.

Таблица 1: Разходи в алтернативния държавен бюджет, изготвен от ИПИ

 

млн. лв.

2004

2005 - НДСВ и ДПС

2005 - ИПИ

 

програма

% от БВП

програма

% от БВП

програма

% от БВП

Общо  разходи

14 645.9

      38.6   

16 262.6

      39.3   

13 757.7

      32.8   

1. Нелихвени разходи

13 857.7

      36.5   

15 447.1

      37.4   

13 242.1

      31.6   

 Текущи нелихвени разходи

12 303.7

      32.4   

13 402.6

      32.4   

11 678.9

      27.9   

    Заплати и осигуровки

2230.9

5.9

2399.0

5.8

1962.0

4.7

    Издръжка

2 299.9

        6.1   

2 613.2

        6.3   

2 299.9

        5.5   

    Отбрана и сигурност

1 527.1

        4.0   

1 632.2

        3.9   

1 232.2

        2.9   

    Субсидии

683.2

        1.8   

746.5

        1.8   

373.3

        0.9   

    Социално осигуряване

5 562.8

      14.6   

6 011.7

      14.5   

5 761.7

      13.8   

     - Пенсии

3 375.9

        8.9   

3 668.1

        8.9   

3 668.1

        8.8   

     - Помощи и обезщетения

1 167.2

        3.1   

1 219.6

        2.9   

1 019.6

        2.4   

     - НЗОК

769.7

        2.0   

863.6

        2.1   

813.6

        1.9   

     - Други

249.9

        0.7   

260.4

        0.6   

260.4

        0.6    

 Кредити, временна помощ

  

100.0

0.2

  

 Дълготрайни активи

1 330.2

        3.5   

1 594.9

        3.9   

1 463.2

        3.5   

 Резерв за непредвид.разх.

223.7

        0.6   

349.6

        0.8   

100.0

        0.2   

2. Лихвени разходи

788.2

        2.1   

815.6

        2.0   

515.6

        1.2   

Излишък/дефицит (+/-)

-

-

-195.60

-0.5%

728.30

1.7%