Знаете ли, че: пенсиите заместват все по-голяма част от осигурителния доход?

Източник: НОИ

На графиката е представен своеобразен коефициент на заместването на дохода на българските пенсионери за периода 1997-2010 г., който представя до каква степен получаваната пенсия запазва стандарта на живот от времето, когато човекът е работил. Този коефициент е изчислен като съотношение между средната пенсия за осигурителен стаж и възраст (ОСВ) и средния осигурителен доход. Ясно се вижда, че през почти всички години от изследвания период отношението нараства, като постепенно се увеличава от 34,1% през 1997 г. до 48,3% през 2010 г. Изключение правят 1999 г., когато пенсиите за ОСВ нарастват слабо; 2001 г., когато средният осигурителен доход нараства бързо; 2008 г., когато средният осигурителен доход нараства изключително бързо – с 25,7% на годишна база. През 2008 г. средната пенсия за ОСВ се увеличава с 22%, т.е. също с висок темп.


Свързани публикации.