Законопроекти, внесени в Народното събрание (4 декември – 10 декември)

Законопроект за Българската академия на науките

Внесен обсъждане на 25 ноември 2010 г. от  Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, Ваньо Евгениев Шарков, Веселин Методиев Петров.

 

Българската академия на науките (БАН) е автономна организация за научни изследвания. Тя обединява Национален център за научни изследвания и Национална академия на науките.

Целта на Българската академия на науките е да участва в развитието на науката в съответствие с общочовешките ценности, националните интереси и приоритети и съдейства за умножаване на духовните и материалните богатства на българския народ.

Националният център за научни изследвания обхваща академичните научно-изследователски институти и други академични структури, които са второстепенни разпоредители с бюджетни средства

Председателят на Националния център за научни изследвания – академик, член-кореспондент, професор или доктор на науките, се избира за срок от 4 години. Длъжността може да бъде заемана не повече от два последователни мандата.

Изборът влиза в сила след утвърждаването му от министър- председателя на Република България. В случай на отказ се провежда повторен избор, който е окончателен.

Председателят на Националния център за научни изследвания:

1.      представлява БАН в страната и в чужбина;

2.      участва в заседанията на Министерския съвет със съвещателен глас;

3.      получава заплата на министър.

Броят на академиците не може да надвишава 80 души, а на член-кореспондентите – 120.

Председателят на Националната академия на науките се избира от академиците и член-кореспондентите по ред и начин, определен в устава на Българската академия на науките.

Председателят на Националната академия на науките е почетна длъжност и не получава трудово възнаграждение.

Органи за ръководството и управлението в Българската академия на науките са:

1.      Съвет на настоятелите;

2.      Общо събрание;

3.      Управителен съвет

Академиците и член-кореспондентите:

1.      имат право да работят до 70-годишна възраст;

2.      получават пожизнено месечно възнаграждение в размер, определен от Министерския съвет.

Професорите, доцентите и докторите на науките имат право да работят до 65-годишна възраст. С решение на научния съвет могат да удължават трудовите си правоотношения до три години след посочената възраст, по ред и условия, определени от Управителния съвет.

Българската академия на науките и нейните звена установяват и развиват връзки и сътрудничество с академии, висши училища и други организации от страната и чужбина.

Имуществото на Българската академия на  науките и на институтите, както и другите академични  звена включва право на собственост и други вещни права, вземания, ценни книжа, патенти, дарения, дялово участие в стопанските организации и сдружения и други права и задължения.

Народното събрание предоставя в собственост на Българската академия на науките стопанисваните от нея държавни терени и сгради, изготвен съвместно от Народното събрание и Българската академия на науките. Останалата собственост се инвентаризира годишно от Българската академия на науките и се предоставя за информация в Народното събрание.

Разпореждането с имуществото може да се извършва само в интерес на Академията и с решение на Общото събрание, утвърдено от Съвета на настоятелите.

 

Мотиви

Причините, които налагат приемане на нов Закон за БАН са настъпилите промени през последните  20 години в областта на научните изследвания в България, като член на ЕС и по-специално настъпилите  промени и натрупания опит в управлението и във взаимоотношенията с държавата и обществото на една национална научна институция, която обединява национален център за научни изследвания и национална академия на науките, като се вземат предвид както преимуществата, така и недостатъците на сега съществуващата законова уредба.

Цел на законопроекта е да обезпечи тясната връзка между Българската академия на науките, държавните институции, обществото, индустриалния бизнес и образователните институции при запазване автономията на Академията, като същевременно се осигури необходимата публичност при оптимално управление на финансовия ресурс и на имуществото  на Академията и се създадат условия за намаляване на администрирането и административния апарат, както в Академията, така и в отговарящите за научната дейност правителствени структури.

 

*Стажант в ИПИ.


Свързани публикации.