Законопроекти, внесени в Народното събрание (31 януари – 4 февруари)

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Внесен за обсъждане на 7 февруари от Христо Бисеров (ПГ на ДПС)

Целта на Законопроекта е да бъдат подчинени органите на предварителното производство в наказателния процес на реда по ЗЕС за институции, имащи право на контролиран от съда достъп до трафични данни на мобилните и интернет доставчиците.

 

Законопроект за енергията от възобновяеми източници

Внесен за обсъждане на 8 февруари от Министерски съвет

Законопроектът цели синхронизиране на българското законодателство в съответствие с европейското в областта на възобновяемите източници на енергия.

Проектът за Закон урежда обществените отношения, свързани с производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници. Определят се правомощията на държавните органи, органите на местната власт и местното самоуправление. Министърът на икономика, енергетика и туризма разработва и актуализира Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници. Предвижда се още създаване на Агенция по устойчиво енергийно развитие, която се явява правоприемник на Агенцията за енергийна ефективност и ще бъде отговорна за организиране и изпълнение на дейностите и мерките по Националния план. Тя ще трябва да създаде Национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници с цел осигуряване на публичност по отношение на предприетите мерки в областта.

Със законопроекта се създава необходимата правна рамка за:

  • Статистически прехвърляния – прехвърляния между Р България и една или повече държави-членки на ЕС на количества енергия, произведена от възобновяеми източници.
  • Съвместни проекти – проекти на Р България и една или повече други държави-членки на ЕС, свързани с производството на електрическа енергия, топлинна енергия, както и проекти на Р България и трети държави, свързани с производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.
  • Съвместни схеми за подпомагане – обединяване или координиране на националните схеми за подпомагане на Р България и една или повече държави-членки на ЕС.

Законопроектът запазва принципът на задължително изкупуване на произведената електрическа енергия във основа на дългосрочни договори и по преференциални цени, определени от ДКЕВР.

Предвижда се нов подход при процедурите по присъединяване на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници. Ще се издават гаранции за произход на енергията от възобновяеми източници, които ще се ползват от доставчика за доказване пред крайния потребител на дела на енергия от възобновяеми източници.

По отношение на биогоривата и на течните горива от биомаса законопроектът въвежда критерии за устойчивост, които трябва да бъдат изпълнени, за да е възможно отчитането на тези горива.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Внесен за обсъждане на 9 февруари от Емил Радев, Даниела Миткова, Десислава Атанасова, Юлияна Колева, Фани Христова, Анастас Анастасов, Светослав Тончев (ПГ на ГЕРБ)

Проектозаконът цели изработване на концепция за централизирано атестиране на младши съдии и младши прокурори.

Предвижда се успешно издържалите централизирания конкурс във ВСС да преминават деветмесечен курс на обучение, по време на което да получават стипендия от бюджета на Националния институт на правосъдието. В края на обучението курсистите да полагат писмен и устен изпит. На базата на него и желанията на издържалите ВСС ги назначава.

Неиздържалите изпита губят право да бъдат назначени на длъжност младши съдия и младши прокурор и възстановяват на НИП получената за времето на обучението стипендия.


Свързани публикации.