Законопроекти, внесени в Народното събрание (27 ноември – 3 декември)

Законопроект за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили

Внесен обсъждане на 25 ноември 2010 от Комисия по бюджет и финанси

Право на възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили има лице, което:

1. е внесло или въвело на територията на страната употребяван автомобил през периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2009 г. включително;

2. е посочено като получател в митническата декларация за режим eдновременно допускане за свободно обращение и крайна употреба или като данъчно задължено лице в акцизната декларация по чл. 76г, ал. 1 (отм., ДВ,

бр. 44 от 2009 г.) от Закона за акцизите и данъчните складове;

3. е внесло дължимия акциз.

Проектът на Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили е изготвен в изпълнение на решение С-2/09 от 3 юни 2010 г. на Съда на Европейския съюз по преюдициално запитване на Върховния административен съд на Република България относно облагане с акциз на употребявани автомобили. В решението си съдът стига до заключението, че по принцип облагането с акциз на тези стоки не противоречи на правото на Общността. Независимо от това обаче счита че съществува несъвместимост на някои разпоредби на Закона за акцизите и данъчните складове с чл. 110, ал. 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз в частта за надвишаването на преките или косвените данъци върху подобните стоки, идващи от други държави членки. В резултат на това е налице по-неблагоприятно облагане на внесените стоки от това на местните стоки, което само по себе си има дискриминиращо действие.

Определя се кръгът от лица, които имат право на възстановяване, а именно това са лицата, посочени като получатели в митническата декларация или данъчно задължени лица в акцизната декларация.

Дадено е легално определение на понятието „надвнесен акциз” за целите на законопроекта, а именно това е разликата между внесения акциз за употребяван автомобил и размера на акциза за нов автомобил със същата мощност на двигателя.

Надвнесеният акциз ще се възстановява с решение на началника на компетентната митница. В случай че лицето има задължения към Агенция „Митници”, тези задължения ще бъдат прихванати от надвнесения акциз и ще се възстановява разликата, ако има такава.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската академия на науките

Внесен обсъждане на 25 ноември 2010 от  Румен Стоилов и група н. п. /ПГ на ПП ГЕРБ/

В закона се правят следните изменения и допълнения:

·         Към Българската академия на науките се създават самостоятелни звена.

·         Министерският съвет създава научни институти, които се ръководят методически от Българската академия на науките.

·         Българската академия на науките осъществява методическо ръководство на научните институти и подпомага и съдейства за извършване на научноизследователската дейност на самостоятелните звена и на научните институти.

·         Научните институти са юридически лица, които се създават, преобразуват и закриват от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието, младежта и науката след съгласуване с председателя на Българската академия на науките или по негова инициатива.

·         Условията и редът за създаването, преобразуване и закриване на самостоятелните научни звена се уреждат с устава на Българската академия на науките.

·         Научните институти имат самостоятелен бюджет. Приходите по бюджета на научния институт, включително и за капитални вложения, се формират от:

1. субсидии от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката;

2. приходи по сключени договори за изследователски проекти, предложени от компетентни държавни органи, фирми и други организации;

3. приходи от реализация на интелектуални и други продукти;

4. постъпления от спомоществователи и дарения.“

·         Научните институти, които към влизане в сила на този закон ползват имоти и вещи, собственост на Българската академия на науките, продължават да ги използват безвъзмездно и след влизането му в сила.

·         Средствата за капитални разходи, консумативни разходи и разходи за текущо поддържане на имотите по an. 1 са за сметка на бюджета на съответния научен институт.

 

Цел на закона:

Основната цел на законопроекта е гарантиране на оперативната самостоятелност на научните институти, подобряване на материалните условия и условията за проектно финансране, както и повишаване на авторитета на научните общности.

Основни положения в законопроекта:

В основата на предлаганите промени стои преминаването на научните институти на БАН като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката. БАН ще продължи да съществува като национална автономна организация за сътрудничество в областта на научните изследвания, която ще обединява академиците и член-кореспондентите от страната, както и чуждестранни членове. Академията ще е обединител на научноизследователския потенциал и ще съдейства за обмена на информация в областта на научните изследвания. Научните институти ще се създават, преобразуват и закриват от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието, младежта и науката след съгласуване или по инициатива на председателя на Българската академия на науките.

Относно имуществото и финансирането на научните институти се предвижда следното:

Научните институти ще имат самостоятелен бюджет, който ще се формира от субсидии от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието,младежта и науката, както и от приходи и постъпления от сключени договори за изследователски проекти, от реализация на интелектуални и други продукти, от спомоществователи и дарения.

Имуществото на научните институти, както и до сега ще включва право на собственост и други вещни права, вземания, ценни книжа, патенти, дарения, дялово участие в стопански организации и сдружения и други права и задължения.

В новия подход се предвижда това разпореждане по отношението на недвижимите имоти да се извършва с решение на Общото събрание, след разрешение на Народното събрание.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества

Внесен обсъждане на 26 ноември 2010 от Министерски съвет

 

Въвежда се принципът за свързване на националното и транснационалното равнище на информиране и консултиране с работниците и служителите в зависимост от съответните компетенции и сфери на действие на представителните органи.

Предложени са изменения в текстовете, свързани с избирането или определянето на членовете на специалния орган за преговори, и в провеждането на преговорите за сключване на споразумение.

С оглед недопускане намаляване на общото ниво на защита на работниците и служителите със законопроекта е предвидено, че правилата за създаване на европейски работнически съвет не отменят установеното в Кодекса на труда право на работниците и служителите да бъдат информирани и с тях да се провеждат консултации по реда на чл. 130, 130а и 130б от Кодекса на труда.

 

*Стажант в ИПИ.

 


Свързани публикации.