Законопроекти, внесени в Народното събрание (21 – 28 октомври 2010 г.)

Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения

Внесен за обсъждане на 15 октомври 2010 г. от г-н Янаки Стоилов, г-жа Корнелия Нинова, г-ца Валентина Богданова /ПГ на КБ/

Със Законопроекта се удължава срока по § 70, ал. 1 от Закона за лечебните заведения до 31.12.2010 г. Предложенията ще се дадат възможност на диспансерите да се пререгистрират и да продължат да извършват дейността си.

 

Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г.

Внесен за обсъждане на 21 октомври 2010 г. от Министерски съвет

В проекта на консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и разходите за 2011 г. са заложени следните макроикономически и социалноосигурителни параметри:

 • Брутен вътрешен продукт – 77 077 млн. лв. (3,6 на сто – реален растеж);
 • Средногодишна хармонизирана инфлация – 3,7 на сто;
 • Равнище на безработица – 9,4 на сто;
 • Минимална работна заплата – 240,00 лв.;
 • Брой осигурени лица – 2 815 005;
 • Среден осигурителен доход – 609,86 лв.;
 • Диференциран минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2009 г. в размери съответно 420, 450, 500 и 550 лв. по скала, определена в чл. 8 от проекта, а за земеделските производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;
 • Максимален осигурителен доход за всички осигурени лица – 2000,00 лв. 
 • Срок на паричното обезщетение за бременност и раждане – 410 дни;
 • Размер на обезщетението за отглеждане на малко дете – 240 лв.;
 • Брой на безработните лица с право на обезщетения при безработица – 111 149;
 • Средногодишен брой  пенсионери – 2 187 485.

В областта на приходите в проекта за 2011 г. спрямо действащото законодателство са заложени следните нови политики:

 • Увеличава се размерът на вноската за фонд „Пенсии” на ДОО с 1,8 на сто от 1 януари 2011 г. Вноската за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” от 0,1 на сто става 0 за периода 2011 – 2013 г. включително;
 • Запазват се номиналните заплати в бюджетната сфера за 2011 г. на достигнатите равнища през 2010 г.;
 • Договарят се осигурителни прагове по икономически дейности и основни квалификационни групи професии. Увеличението на минималните осигурителни прагове по основни икономически дейности и групи професии е с 5,6 на сто в сравнение с 2010 г.;
 • Въвежда се диференциран минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2009 г. в размери съответно 420, 450, 500 и 550 лв. по скала, определена в чл. 8 от проекта за 2011 г., а за земеделските производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;
 • Участието на държавата с трансфер във фонд „Пенсии” на ДОО  през 2011 г. възлиза на 2480,8 млн. лв. В тези средства са включени трансфери за всички осигурени и самоосигуряващи се лица.
 • В областта на разходите в проекта за 2011 г. са заложени  следните политики спрямо действащото законодателство:
 • Удължава се с още една година въведеният с антикризисните мерки нов режим на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност – първите три дни от настъпване на неработоспособността се изплащат за сметка на осигурителя (70 на сто съгласно §22о от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване), а от 4-тия ден – от ДОО;
 • Отменя се максималният размер на обезщетението за безработица и се изчислява на базата на 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа. Минималният дневен размер на обезщетението за безработица се увеличава от 6 лв. на 7,20 лв.

За 2011 г. осъвременяване на размерите на пенсиите по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) не се предвижда. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва в размер 700,00 лв. месечно.

 

Очакваният ефект, според вносителя, от прилагането на измененията на КСО е следният:

1. Увеличаването на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с 1,8 на сто от 1 януари 2011 г. ще доведе до нарастване на приходната част на консолидирания бюджет на ДОО с 372,8 млн. лв.

2. Договарянето на по-високите осигурителни прагове по икономически дейности и основни групи професии ще доведе до нарастване на приходите от осигурителни вноски за 2011 г. със 110 млн. лв. допълнително в сравнение с 2010 г.;

3. Промените в частта за краткосрочните обезщетения ще доведе до намаляване на разходната част на бюджета за 2011 г. с 15,5 млн. лв. в сравнение с 2010 г.

 

Със заложените параметри се очакват следните резултати (според вносителя):

По приходите и трансферите – общо

В резултат на преструктурирането на приходите и включването в тях и на получените трансфери за 2011 г. се предвижда да постъпят 8 243 719,1 хил. лв., в т. ч. осигурителни вноски – 4 042 687,7 хил. лв., неданъчни приходи (в. т. ч. внесени ДДС и данъците върху продажбите) – 25 553,6 хил. лв. и трансфери от републиканския бюджет – 4 176 274,4 хил. лв. В трансферите са включени средствата от републиканския бюджет за фонд „Пенсии” в размер 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица – 2 480 773,7 хил. лв., трансфер от републиканския бюджет (за пенсиите, несвързани с трудова дейност и добавки) – 305 199,4 хил. лв., и трансфер за покриване на недостига от средства – 1 390 301,3 хил. лв.

По разходите и трансферите – общо

За 2011 г. се предвиждат разходи и предоставени трансфери в размер 8 240 706,8 хил. лв. В тях са включени разходи за пенсии – 7 078 423,1 хил. лв., социални помощи и обезщетения – 1 070 911,9 хил. лв., разходи за издръжка на службите за социално осигуряване – 82 703,9 хил. лв., други разходи – 1517,9 хил. лв. (разходи за отбранително-мобилизационна подготовка и разходи за лихви) и предоставените трансфери – 7150,0 хил. лв. (чрез Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане – 3150,0 хил. лв., и за фонд „Условия на труд” – 4000,0 хил. лв.).

Разходите за пенсии (без пощенска такса и ДДС) през 2011 г. нарастват с 40,6 млн. лв. спрямо очакваните разходи за 2010 г., което се дължи на по-високите размери на новоотпуснатите пенсии в сравнение с размерите на прекратените, както и на увеличените разходи за пенсии по международни спогодби.

Относителният дял на разходите за пенсии от брутния вътрешен продукт за 2011 г. е 9,6 на сто.

Със законопроекта се предлагат промени в част първа „Държавно обществено осигуряване” на КСО, които имат непосредствена връзка с бюджета на ДОО.

Допълнението в чл. 4, ал. 1, т. 1 дава възможност да не се осигуряват за безработица лицата, заети в определени програми за насърчаване на заетостта и подкрепа на майчинството, в зависимост от целите на програмата.

Измененията на чл. 6 произтичат от увеличаване размера на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с 1,8 на сто и от включване в осигуряването от месеца август на специализантите по договор за обучение съгласно чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето. Тези лица ще се осигуряват върху уговореното възнаграждение, като разпределението на осигурителните вноски между осигурителя и осигуреното лице ще се извършва в съотношенията, предвидени за работещите по трудово правоотношение.

С цел по-тясно обвързване на периода на осигуряване на лицето и неговия осигурителен доход с размера на получаваните обезщетения за безработица и за бременност и раждане, се предлага увеличаване на периода, от който се изчисляват тези обезщетения от 9, съответно 12 месеца, на 18 месеца.

Удължава се срокът на действие на разпоредбата на § 22о, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО с една година. Така задължението за осигурителя да изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение, ще продължи да се прилага до 31 декември 2011г.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Внесен за обсъждане на 21 октомври 2010 г. от г-н Иван Вълков и група н. п. /ПГ на ПП ГЕРБ/ 

Законопроектът предвижда въвеждането на мерки за повишаване на ефективността на контрола за спазване на правилата за движение по пътищата, което ще има пряко въздействие върху безопасността на движението и ще доведе до ограничаване на пътнотранспортните произшествия и за намаляване на броя на жертвите по пътищата.

Промените предвиждат създаване на възможност за налагане на глоби с електронен фиш за нарушения, установени с технически средства и системи.

Законопроектът предвижда да бъде променен размерът на санкциите за водачи, управлявали моторно превозно средство с превишена скорост.

С цел да се предотвратят нарушенията на водачи на МПС, които управляват моторно превозно средство по „ВUS“ лента, като по този начин възпрепятстват движението на превозните средства от градския транспорт, затрудняват изпълнението на графика за превоз на пътници и предизвикват задръствания по основни градски артерии, депутатите внесли Законопроекта считат, че следва да се увеличи санкцията за този вид нарушения и същата да има по-голямо превантивно действие по отношение на водачите.

Със законопроекта се предлага създаването на фонд за безопасност на движението. Предвидено е в този фонд да постъпват глобите от нарушения, установени с технически средства и системи, чрез което ще се осигури възможност за финансиране на проекти, за закупуване на нови технически средства и за подновяване и модернизиране на материалната база.

 

Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г.

Внесен за обсъждане на 22 октомври 2010 г. от Министерски съвет


Приходи – прогнозират се при допускане за здравноосигурителна вноска в размер 8 на сто. Според изготвилите Законопроекта населението общо по статистика е 7,6 млн. души, но реално внасящите здравноосигурителни вноски през последните години са около 6,6 млн. души, или здравно неосигурените лица са около 1,0 млн. души. Внасяне на вноската от работодател (осигурител) и работник (осигурен) за 2011 г. е в съотношение 60:40.

За неданъчните приходи от доходи и собственост, от глоби, санкции и наказателни лихви и други неданъчни приходи прогнозата е изготвена на база средногодишния темп на събираемост за предходните бюджетни периоди.

Получените трансфери са от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за акушерска помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето и за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, дължими за 2010 г.

 

Разходи – представеният проектобюджет е съставен при увеличаване на разходите за здравноосигурителни плащания спрямо Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на НЗОК (ЗИДЗБНЗОК) за 2010 г. за извънболничната медицинска помощ, дентална помощ и болнична медицинска помощ. Предвижда се и увеличаване на бюджета за здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Отделните видове здравноосигурителни плащания са изчислени при сегашните стойности на медицинските услуги и дентални дейности.

През 2011 г. се предвиждат средства за трансфер към Министерството на здравеопазването за заплащане на дейностите по диагностика и лечение на злокачествени заболявания и на болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение, които през 2010 г. са финансирани чрез бюджета на Министерството на здравеопазването и чрез делегираните от държавата дейности през бюджета на общините.

Увеличението от 7,3 но сто за издръжка на административните дейности се дължи на предвиждане на финансов ресурс за провеждане на обучителни програми за повишаване на административния капацитет на служители от системата на НЗОК и договорни партньори.

Увеличението за придобиване на нефинансови активи се дължи на предвидени средства в инвестиционната програма на НЗОК за придобиване на нефинансови активи, необходими за: развитие на пациентско здравно досие; усъвършенстване на системата за електронно отчитане на изпълнителите на медицинска помощ; закупуване на класификационна система, внедряване на диагностичносвързани групи като механизъм за финансиране на лечебните заведения за болнична помощ; закупуване на групиращ софтуер; осигуряване високо ниво на защитеност на периметърната и вътрешните части на мрежите на НЗОК за предпазване на чувствителната информация. Това ще позволи на НЗОК да покрие стандарти за сигурност съгласно регулаторни изисквания на Република България и Европейския съюз; доставка и инсталиране на сървъри – поради физическото и моралното остаряване на някои от наличните в момента сървъри; доставка на комуникационно оборудване; обновяване на телефонните централи в ЦУ на НЗОК и РЗОК; Необходими са средства за доставка на системи (хардуер и софтуер) за осигуряване на процеса по архивиране и възстановяване на данни; закупуване на персонални компютърни конфигурации с цел реализация на политиката на поетапна подмяна на физически и морално остаряла техника с ниски технически параметри; техническо обезпечаване на централен портал на НЗОК за електронна отчетност на ИМП и достъп до персонализирана пациентска информация; придобиване на лицензи за използваните софтуерни платформи в НЗОК.

Резервът за непредвидени и неотложни разходи ще бъде в размер 10 на сто от здравноосигурителните приходи след приемането на промени в ЗЗО.

Трансфер към Националната агенция за приходите по чл. 24, т. 6 от ЗЗО – представлява такса за обслужване събирането на здравноосигурителни вноски от Националната агенция за приходите.

Дефицит/излишък – Очакванията са през 2011 г. бюджетът на Националната здравноосигурителна каса да бъде с балансирано бюджетно салдо.

Рисковете за бюджета през 2011 г. при тези параметри са в следните направления (според вносителя):

 • Неизпълнение на приходната част
 • Неуточнен все още план за необходимите промени в системата на здравеопазването към момента и невъзможност за финансова оценка на необходимите стъпки.
 • Динамично променящата се нормативна база и невъзможност за оценка към момента как тя ще се отрази на договорния процес и на бъдещия брой договорни партньори за болнична и извънболнична медицинска помощ.

Със Законопроекта се предлага промяна в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. Общият размер на средствата, с които се предлага да се увеличи разходната част на бюджета на НЗОК, е 130 000 хил. лв., които ще бъдат насочени за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ. С промяната в разходната част салдото по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. ще се намали със 130 000 хил. лв.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Внесен за обсъждане на 22 октомври 2010 г. от Министерски съвет

Законопроектът предвижда следните групи промени:

 • Свързани с вземане предвид присъдите, постановени в държавите–членки на Европейския съюз, в хода на новообразувани наказателни производства.
 • Свързани с борбата срещу тероризма. Те са отразени чрез допълнения в каталога на престъпленията, извършването на които може да обоснове престъплението тероризъм; инкриминиране на обучението или набирането на лица за извършване на тероризъм; принуда с цел тероризъм; закана за извършване на терористично престъпление; извършване на документно престъпление с цел улесняване извършването на терористично престъпление, и завишаване размера на наказанието за явно подбуждане към тероризъм.
 • Свързани с борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право. Предлага се създаването на допълнителните квалифициращи обстоятелства „расистки и ксенофобски подбуди” при убийствата и при телесните повреди.
 • Създаване на нова уредба, с която се създават условия за присъединяването на Република България към Шенгенското пространства. Създава се нова разпоредба, според която няма да бъде наказвано лице, преминаващо през вътрешните граници на страната ни при премахнат граничен контрол.
 • Изменения и допълнения в Наказателния кодекс относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения.

 

Законопроект за ратифициране на Споразумението за заем между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн (KfW), проект „Техническа инфраструктура 2010-2013“

Внесен за обсъждане на 22 октомври 2010 г. от Министерски съвет

 

Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и на протокола към нея

Внесен за обсъждане на 22 октомври 2010 г. от Министерски съвет

 

 

*Стажант в ИПИ.


Свързани публикации.