Законопроекти, внесени в Народното събрание (16 – 23 септември 2010 г.)

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Внесен за обсъждане на 15 септември 2010 г. от г-н Михаил Миков, г-н Любен Корнезов и г-жа Мая Манолова (ПГ на КБ)

Информация за законопроекта беше качена по-късно.

Предложенията за промени с настоящия Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване се отнасят до поетапно увеличение на добавката от пенсията на починал съпруг. Предложението предвижда размерът на добавката от 1 януари 2011 г. да достигне 25% и до 2015 г. да достигне 40%.


Законопроект за ограничаване на плащанията в брой

Внесен за обсъждане на 16 септември 2010 г. от Министерски съвет

Законопроектът предвижда плащанията на територията на страната да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност, равна на или надвишаваща 5000 лв. или в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 5000 лв. В Предходните и заключителните разпоредби е записано, че в случаите, когато работникът или служителят живее или работи в населено място, в което има доставчици на платежни услуги, трудовото му възнаграждение се изплаща само по посочена от него платежна сметка.

В мотивите на законопроекта се твърди, че приемането на предлаганите разпоредби би довело до значително повишаване на постъпленията в държавния бюджет и създаване на възможност за ограничаване на сивия сектор в икономиката на страната.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Внесен за обсъждане на 16 септември 2010 г. от Министерски съвет

Законопроектът е замислен като средство за противодействие на методите за избягване плащането на дължимите публични задължения. Новите законодателни предложения могат да бъдат групирани по следния начин:

·         Противопоставяне на съсредоточаването на публичните задължения у лица, които не притежават и липсва вероятност в бъдеще да притежават активи, като по този начин се осуетява възможността за събиране на задълженията. Противопоставяне на създаването на нови предприятия от едни и същи физически лица, въпреки наличието на неплатени публични задължения от други техни предприятия при доказано лошо управление на търговското предприятие. Противопоставяне на разделянето на юридическото от фактическото управление на предприятията, като евентуалната отговорност (независимо дали административна или гражданска) се носи от лица с нисък социален статус и непритежаващи имущество.

  • Противопоставяне на укриването на обороти и скрито изплащане на заплати, като във връзка с това се предлага изменение в ДОПК, което да допусне извършването на ревизии за задължения за осигурителни вноски при условията на чл. 122 от ДОПК, т. е. определяне размера на данъците и вноските чрез анализ на обичайната икономическа дейност и разширяване хипотезите на приложимост на чл. 122 в някои случаи на разплащания в брой. Друго предложение е осигуряването на достъп до данните от кредитните досиета.
  • Вътрешноорганизационни за НАП мерки, създаване на ротация и осигуряване на повече ефективност чрез гаранции за безпристрастност и обективност при извършването на ревизии.
  • Подобряване на нормативната уредба и облекчаване на процедурите.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

Внесен за обсъждане на 16 септември 2010 г. от Министерски съвет

Предлаганите изменения и мотивите към тях са разделени в няколко групи:

  • Поради присъединяването на България към Шенгенското пространство българското правителство е ангажирано да приеме необходимото законодателство за регламентиране обмена на информация в рамките на Шенгенската информационна система (ШИС).
  • Главна дирекция “Пожарна безопасност и спасяване” и Главна дирекция “Гражданска защита” се интегрират в Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН). С тази промяна в ЗМВР се премахва дублирането на отделни функции между двете главни дирекции.
  • Необходимостта от продължаване изграждането на съвременна Криминална полиция с европейски профил налага укрепване наказателно-процесуалните функции на Главна дирекция „Криминална полиция”. Необходимо е трансформиране на звената от сегашната ГД „Досъдебно производство” към ГД „Криминална полиция”.
  • Регламентира се статутът и основните дейности и задачи на Дирекция “Международно оперативно сътрудничество” (ДМОС), Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) и дирекция “Специална куриерска служба” (ДСКС).
  • Регламентира се възможността за осъществяване на въздушно наблюдение на границите, с което се изпълняват ангажиментите на Република България за въвеждане на въздухоплавателни средства при наблюдение на външните граници на Шенгенското пространство.
  • Въвежда се по-пълна законова регламентация на участието на служители на МВР в мисии извън територията на страната и за изпълнението на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз или в международни организации въз основа на договори, по които Република България е страна.

 

Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Протокола относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия 

Внесен за обсъждане на 16 септември 2010 г. от Министерски съвет

Няма качена информация.

 

Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България и федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз 

Внесен за обсъждане на 16 септември 2010 г. от Министерски съвет

Няма качена информация.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол 

Внесен за обсъждане на 17 септември 2010 г. от Министерски съвет

Със законопроекта се предлага изменение на приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), съдържащо Списък на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях, като се изключват от хипотезата на чл. 3, ал. 1 „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Кюстендил; „Техноекспортстрой” – ЕАД, София; „Картография” – ЕООД, София; „ЦЕСИ Инвест” – ЕООД, София; „Държавна лаборатория – Българска роза” – ЕООД, София; „ВМТ Орбита” – АД, София; „Информационно обслужване” – АД, София и се добавят „Кюстендилска вода” – ЕООД, Кюстендил; „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Пазарджик; „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” – ЕАД, София; „Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина” – ЕАД, София.”

 

* Стажант в ИПИ.


Свързани публикации.