Законопроекти, внесени в Народното събрание (13 декември – 17 декември)

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската академия на науките

Внесен за обсъждане на 11 декемви 2010 от Андрей Лазаров Пантев, Сергей Дмитриевич Станишев, Ивелин Николов Николов, Валентина Василева Богданова

Предложения за изменения и допълнения

Научните изследвания и проекти в приоритетни области на науката, определени в Националната стратегия за развитие на научните изследвания, се насърчават и финансират с предимство”.

Председателят на Българската академия на науките участва в заседанията на Министерския съвет с право на съвещателен глас.

Формира се разширен състав на Управителния съвет, в който влизат министърът на образованието, младежта и науката, министърът на финансите, министърът на икономиката, енергетиката и туризма или посочени от тях техни заместници, председателят на Съвета на ректорите и един представител на национално представените работодателски организации.

Разширеният състав наУправителния съвет заседава не по-рядко от два пъти годишно и обсъжда въпроси, свързани с финансирането на научните изследвания и трансфера на научни знания.

В ал. 1 след думите „самостоятелен бюджет” се добавя изразът „Българската академия на науките е  първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, а самостоятелните научни институти и звена на БАН са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

До момента има само едно официално оповестено становище и решение на премиера Бойко Борисов, скрепено със споразумението от 19  май т.г. между министър-председателя, ръководството на БАН и министрите Сергей Игнатов и Симеон Дянков – а именно: БАН да се превърне в първостепенен разпоредител на бюджетни кредити. Това бе публично оповестено от самия премиер Бойко Борисов на 19 май т.г. Именно такова идентично решение се предлага с този законопроект.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Внесен обсъждане на 9 деквмри 2010 от Министерски съвет

Във връзка с предприемане на действия за изпълнение на антикризисните мерки, се предлагат за изваждане от приложение от ЗПСПК дружества с цел освобождаване на приватизационен ресурс. Тези дружества са предложени от министрите, които упражняват правата на собственост в търговски дружества, включени в т.нар. „забранителен списък” по ЗПСК, както следва:

В раздел I „Министерство на регионалното развитие и благоустройството” се предлагат за изключване: „Техноекспортстрой”  – ЕАД,  София, с цел гарантиране в максимална степен на българския интерес при реализирането на  проекта „Нефтопровод Бургас-Александруполос” и три търговски дружества: „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Кюстендил, „Картография” –  ЕООД, София, и „ЦЕСИ Инвест” – ЕООД,  София, които осъществяват процедури по ликвидация поради безперспективност на осъществяваната от тях дейност, висока задлъжнялост и дублиране на функции. В същия раздел се предлагат за включване в списъка 3 дружества, които по обективни причини не могат да бъдат обект на приватизация: „Кюстендилска вода” – ЕООД, Кюстендил, и „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Пазарджик, които са оператори на В и К услуги и извършват дейност от обществен интерес на съответната обособена територия, както и „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” – ЕАД, София, което е учредено с Разпореждане № 1 на Министерския съвет от 2007 г., с цел възмездно финансиране на обекти на общинската инфраструктура и други проекти и съфинансиране на изготвянето и изпълнението на проекти на Европейския съюз с оглед подпомагане на общините за повишаване на административния капацитет на органите на местното самоуправление.

В раздел IX „Министерство на икономиката, енергетиката и туризма” се предлагат за изключване от списъка: „Държавна лаборатория – Българска роза” – ЕООД, София, и „ВМТ Орбита” – АД, София.

В раздел ХI „Министерство на физическото възпитание и спорта” се предлага включване в списъка на „Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина” – ЕАД – София („СБАЛТОСМ” ЕАД). С Разпореждане № 13 на Министерския съвет от 2003 г. за промяна на ведомствената принадлежност на „СБАЛТОСМ” ЕАД от Министерството на здравеопазването тя преминава към Министерството на младежта и спорта и упражняването на правото на собственост на държавата в капитала на дружеството е възложено на министъра на младежта и спорта.

Поради пропуск „СБАЛТОСМ” ЕАД не е включена в списъка по приложение № 1, а тя е единствената в страната учебна база за обучение на лекари по спортна медицина и база за обмяна на опит на специалисти от други страни, изпратени от различни международни спортни организации.

 

Законопроект за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Внесен обсъждане на 9 деквмри 2010 от Министерски съвет

Съгласно действащата разпоредба на чл. 6, т. 3 от ЗГВРСНР правото на гарантирано вземане възниква от датата на обнародване в „Държавен  вестник” на съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност, обявяване в несъстоятелност и прекратяване на производството по несъстоятелност поради недостатъчност на имуществото за покриване на разноските по производството.

Така формулирана, разпоредбата не може да служи като правно основание за възникване правото на гарантирани вземания на работниците и служителите, тъй като според действащата от 13 май 2006 г.норма на чл. 632, ал. 1 от ТЗ при недостатъчност на масата на несъстоятелността за покриване на началните разноски производството по несъстоятелност не се прекратява, а се спира и може да бъде възобновено в едногодишен срок по молба на длъжника или на кредитор. Едва ако в този едногодишен срок не бъде поискано възобновяване на производството, съдът прекратява производството по несъстоятелност и постановява заличаване на длъжника от търговския регистър (чл. 632, ал. 4 от ТЗ).

Освен принципната неприложимост на чл. 6, т. 3 от ЗГВРСНР поради противоречието й с чл. 632, ал. 1 от ТЗ в посочената хипотеза  възникват и редица проблеми от практическо естество. Обичайно с решенията по чл. 632, ал. 1 от ТЗ съдилищата прекратяват правомощията на органите за управление  на обявения в несъстоятелност работодател (по аргумент на чл. 711, т. 3 от ТЗ), а поради липса на имущество, което да покрие разноските по производството, не назначават и синдик.

Във връзка с това, за да се избегнат възможни негативни последици от действието на чл. 632, ал. 1 от ТЗ при отпускане на гарантирани вземания, а също и при реализиране на трудови и осигурителни права (например отпускане на парични обезщетения за безработица, пенсии за осигурителен стаж и възраст и т.н.) е предложено създаването на нова разпоредба в Търговския закон (чл. 632, ал. 6), която да задължи длъжника работодател в определения от закона срок да прекрати трудовите правоотношения с работниците и служителите, да изпрати уведомления за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, да издаде необходимите документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, да изпълни  процедурата за информиране на работниците и служителите съгласно ЗГВРСНР и да изготви справките за лицата с право на гарантирани вземания.

 

*Стажант в ИПИ.


Свързани публикации.