Законопроекти, внесени в Народното събрание (13 август – 16 септември 2010)

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Внесен за обсъждане на 13 август 2010 г. от Министерски съвет

Чрез Законопроекта се предлагат следните по-важни изменения и допълнения:

·         Въвеждане на нови изисквания за упражняване на професията автомобилен превозвач. Предприятията, които упражняват професията автомобилен превозвач, трябва да са действително и трайно установени в една от държавите – членки на Европейския съюз.

·         Общинските съвети ще определят максималния размер на цените за предоставянето на таксиметрови услуги на територията на съответната община с оглед защитата на икономическите интереси на потребителите и предпазването им от необосновано високи цени.

·         Кметовете на общините ще определят маршрута на движение на пътните превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел.

·         Републиканската транспортна схема включва автобусни линии с крайни и междинни спирки само в градове с население над 30 000 души. Схемата се разработва от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и се утвърждава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Превозите за линиите по утвърдената републиканска транспортна схема се възлагат с конкурс от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

·         Засилват се наказанията за извършени нарушения.

·         Изменението на разпоредбата на чл. 91, ал. 5 има за цел подобряване на материално-техническата база и създаването на възможности за допълнително материално стимулиране на служителите от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 

Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс

Внесен за обсъждане на 23 август 2010 г. от г-н Лъчезар Тошев (ПГ „Синята коалиция”)

Законопроектът третира въпроса за престъпленията срещу човечеството и цели премахване действието на давността за най-тежките престъпления, извършени от комунистическия режим в България.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

Внесен за обсъждане на 01 септември 2010 г. от г-н Мартин Димитров и г-н Ваньо Шарков (ПГ „Синята коалиция”)

Целта на промяната на Закона за здравното осигуряване е да се гарантира невъзможността средствата, събрани от здравно-осигурителните вноски на българските граждани, заплащани от тях по трудов договор, както и от работодателите и самоосигуряващите се лица, да бъдат използвани извън системата на здравеопазването в Република България. Същото се отнася и до здравно-осигурителните вноски за деца, пенсионери и други лица по раздел V на действащия закон, заплащани от държавния бюджет.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции

Внесен за обсъждане на 03 септември 2010 г. от г-н Стефан Господинов (ПГ на ПП ГЕРБ). Оттеглен на 10 септември 2010 г.

Няма качен текст

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията

Внесен за обсъждане на 03 септември 2010 г. от г-н Тунчер Кърджалиев и г-н Четин Казак (ПГ на ДПС)

Настоящият Законопроект се предлага заради пропуск в Закона за вероизповеданията и в Уставите на основните религиозни общности в Република България, който довежда в определени, макар и редки, случаи до практическа невъзможност за функциониране на съответното вероизповедание. Идеята на Законопроекта е да регламентира правна възможност, по изключение при форсмажорни обстоятелства, водещи до невъзможност за прилагане разпоредбите на действащите Устави на съответните вероизповедания, по искане на повече от половината регистрирани в общините местни поделения на вероизповеданието да може да се свиква върховният законодателен орган на религиозната общност.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Внесен за обсъждане на 03 септември 2010 г. от Министерски съвет

Законопроектът предлага сливане на центровете за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в Русе и Пловдив и приемането на дейността им от Контролно-техническата инспекция. По този начин ще се подобри ефективността на обслужването на клиентите, тъй като се работи с една структура в рамките на цялостния процес на одобряване на типа.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на държавния бюджет

Внесен за обсъждане на 08 септември 2010 г. от г-н Мартин Димитров (ПГ „Синята коалиция”) и група н.п.

Законопроектът предлага въвеждането на следните твърди бюджетни правила:

  • От 2013 г. бюджетът на консолидирана база трябва да бъде балансиран или с излишък
  • По изключение в ситуация на криза или бедствие Народното събрание може да допусне еднократно дефицит до 3% от БВП
  • От 2013 г. нетното нарастване на държавнния и държавно гарантирания дълг може да бъде до 1% от БВП в рамките на календарна година. По изключение в ситуация на криза или бедствие нетното нарастване на държавния и държавно гарантирания дълг може да бъде над 1% от БВП в рамките на календарна година.

 

Със Законопроекта се цели да се избегнат сега и за в бъдеще рисковете, които носят нарушенията на фискалните правила и да се покрият в обозримо бъдеще критериите за влизане в Еврозоната. Тези промени ще бъде изключително дисциплиниращи за всички правителства, като ще придадат една сигурна средносрочна и дългосрочна финансова стабилност на България.

Законопроект за ратифициране на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, подписано на 29 юли 2010 г.

Внесен за обсъждане на 08 септември 2010 г. от Министерски съвет

Няма качен текст

Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

Внесен за обсъждане на 08 септември 2010 г. от Министерски съвет

По отношение на местната подсъдност се предлага критерият седалище на органа, издал оспорения административен акт, да се замени с адреса или седалището на жалбоподателя. Когато адресът или седалището са в чужбина, делата ще се разглеждат от Административния съд – София-град. По този начин ще се използва по-пълно капацитетът на съществуващите 28 административни съдилища.

С предлаганите изменения и допълнения в разпределението на делата по административните спорове се осъществява в по-пълна степен концепцията на законодателя за реформата в административното правораздаване – административните съдилища да обхванат всички административни дела, които да бъдат подчинени на инстанционния контрол на Върховния административен съд. По този начин се постига и последователност в провеждането на принципа на инстанционността – отделните административни съдилища да действат като първоинстанционна, а Върховният административен съд – като касационна инстанция, с изключение на това, което Конституцията му възлага с чл. 125, ал. 2. По определена категория дела, които ВАС разглежда като касационна инстанция, се предвижда те да приключват на една съдебна инстанция.

Прецизират се текстове, свързани с правомощията на прокурора, съобразени с Конституцията, Закона за съдебната власт и чл. 16 от АПК.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Внесен за обсъждане на 10 септември 2010 г. от Министерски съвет

Основните изменения и допълнения се отнасят до материята относно конкурсите и атестирането в органите на съдебната власт. Едно от принципните предложения за промени в ЗСВ е свързано с редуциране на атестирането, като занапред атестиране ще се извършва само в два случая – за придобиване на несменяемост и периодично – на всеки три години. Този подход ще гарантира по–обективно, пълно и точно оценяване на професионалното развитие на магистрата за определен период от време. С цел усъвършенстване правната регламентация на атестирането са прецизирани и критериите, въз основа на които се извършва атестирането.

Със Законопроекта се създава и още един орган по атестирането – атестационни комисии, като такива няма да има в органите на съдебната власт на най-ниско ниво. Атестирането на магистрата ще се извършва от атестационна комисия в горестоящия орган на съдебната власт, който предвид упражнявания инстанционен контрол, най-добре познава неговата работа.

Други изменения и допълнения в ЗСВ предвиждат:

·         Допълване правомощията на ВСС в следните насоки:

Предвижда се ВСС ежегодно да анализира и отчита степента на натовареност на органите на съдебната власт. Въз основа на степента на натовареност ВСС ще определя броя на съдиите, прокурорите и следователите по съдилища, прокуратури и следствени органи, както и броя на съдебните служители.

Въз основа на степента на натовареност ВСС може да закрива и да създава съдилища, да променя съдебните райони и седалищата на съдилищата.

·         Мерки, свързани с развитието и укрепването на капацитета на Инспектората към ВСС

·         Решението за назначаване на административен ръководител да се приема от ВСС с явно гласуване с цел осигуряване на максимална прозрачност при назначаването на ръководна длъжност в органите на съдебната власт се предвижда

·         Допълване условията за несъвместимост за магистрати

·         Всички правомощия на министъра на правосъдието по отношение на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията да се предоставят на ВСС

·         Инспектората по ЗСВ към министъра на правосъдието занапред ще представлява част от администрацията на министъра на правосъдието със съответстващия на това статут.

В заключителните разпоредби на Законопроекта се предвижда изменение на чл. 69, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване. Предлага се следователите и младшите следователи да отпаднат от категорията служители, които имат право да придобият право на пенсия независимо от възрастта при 25 години осигурителен стаж.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация

Внесен за обсъждане на 14 септември 2010 г. от г-н Христо Бисеров (ПГ на ДПС)

Въпросът за достъпа на членовете на Висшия съдебен съвет до класифицирана информация не е уреден в Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Тази празнота в нормативната уредба затруднява понякога работата на Висшия съдебен съвет. С оглед на правомощията и задълженията на ВСС, логично е членовете му да получат право на достъп без проучване за надеждност.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Внесен за обсъждане на 15 септември 2010 г. от г-н Михаил Миков, г-н Любен Корнезов и г-жа Мая Манолова (ПГ на КБ)

Няма качен текст

 

Законопроект за Сметната палата

Внесен за обсъждане на 16 септември 2010 г. от г-жа Менда Стоянова и група н.п. (ПГ на ПП ГЕРБ, ПГ на АТАКА, ПГ „Синята коалиция”)

Законопроектът предвижда:

·         Промяна в структурата на палатата – предвижда се да има председател и двама заместник-председатели, избирани от Народното събрание по предложение на председателя за срок от 6 години, вместо сегашните председател и 10 членове с мандати от по 9 години.

·         Одитната дейност в Сметната палата се организира в дирекции. Към дирекциите могат да се обособяват отдели, сектори, както и изнесени работни места на територията на страната.

·         Създаване на Консултативен съвет на Сметната палата, който ще включва председателят на палатата, четирима членове с професионален опит в областта на одита, финансовия контрол, финансите или счетоводството не по-малък от 15 години, както и един представител на професионалната организация на регистрираните одитори.

·         Ръководителите и длъжностните лица в одитираните организации не могат да се позовават на държавна, служебна, търговска, банкова или друга защитена от закона тайна при извършване на одити от Сметната палата.

·         С одитния доклад председателят може да поиска отстраняването от длъжност на лице, което носи управленска отговорност и вследствие на негово действие или бездействие са допуснати тежки или системни нарушения на закона или системно не са изпълнявани дадени от Сметната палата препоръки.

 

*Стажант в ИПИ.


Свързани публикации.