Законопроекти, внесени в Народното събрание (08 – 14 октомври 2010 г.)

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Внесен за обсъждане на 11 октомври 2010 г. от г-н Красимир Ципов и група н. п. (ПГ на ПП ГЕРБ)

Предлагат се изменения и допълнения, чрез които се определя реда за изпращане на подписката, свързана с предложение за произвеждане на национален, местен референдум, национална гражданска инициатива или местна гражданска инициатива, за проверка на изискуемите от закона данни, а също така се определя и Главната дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството като компетентен орган, който по аналогия на действащото изборно законодателство, да извършва необходимите проверки.

 

Законопроект за горите

Внесен за обсъждане на 11 октомври 2010 г. от Министерски съвет

В законопроекта могат да бъдат отбелязани следните по-важни акценти:

Собственост – ограничена е възможността за продажба на горски територии – частна държавна собственост. Стеснена е възможността за извършване на разпоредителни сделки, водещи до намаляване площта на горските територии. Въведена е забрана за промяна на предназначението и извършване на строителство в имоти, придобити чрез замяна от държавата.

Преструктуриране на сектора и обособяване на държавна горска администрация с контролни функции в лицето на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и създаване на държавни горски предприятия, които осъществяват стопанската дейност в отрасъла. В резултат на предлаганото преструктуриране числеността на служителите се очаква да намалее и се очаква икономия на средства.

Стопанисване на горските територии – облекчен е съществуващият в момента режим за издаване на позволителни за сеч, като са предоставени правомощия за това на общините и на лицата, регистрирани в публичния регистър за лесовъдска практика.

Ползване на дървесина и недървесни горски продукти – запазени са сега действащият регламент за защита на местните ползватели на дървесина, както и възможността за сключване на дългосрочни договори за добив и продажба на дървесина. Облекчен е редът за ползване на недървесни горски продукти, като е дадена възможност за сключване на дългосрочни договори и за отдаване на горски територии под наем и под аренда. По отношение на пашата на селскостопански животни е дадено правомощие на кметовете на населени места да определят разрешените за паша места при спазване на ограниченията в закона и след съгласие на собствениците на гори.

Защита на горските територии – предвидено е разработването на противопожарни планове за цялата територия на страната, като планирането на мероприятията е за сметка на държавния бюджет, а конкретното изпълнение – за сметка на собствениците.

Достъп до горите – нов момент в законопроекта е ограничаването на движението по горски пътища на пътни превозни средства, които не извършват горскостопански, ловностопански и селскостопански дейности, както и движението на мотоциклети, АТВ и друга високопроходима техника извън специално обозначени за тази цел пътища и трасета.

Строителство в горските територии – строителство в горските територии се допуска само за обекти, свързани непосредствено с управлението и стопанисването на горите и дивеча и за които не е необходимо промяна на предназначението на горските територии.

Държавни горски предприятия – за управление на горските територии – държавна собственост, със законопроекта се създават държавни предприятия. С цел запазване на държавното имущество и държавната собственост са въведени редица защитни разпоредби – забрана за предприятията да извършват разпоредителни сделки с горски територии, да осъществяват ипотеки и залози върху тях, да създават търговски дружества, както и да участват в тях, забрана за откриване на производство по несъстоятелност и за приватизация. Предвижда се държавните горски предприятия да не внасят в държавния бюджет такси за ползването на държавния горски фонд и съответно да не получават средства от бюджета.  За обезпечаване на финансова стабилност и осигуряване на целеви инвестиции законопроектът предвижда в предприятията да се формират фондове „Инвестиции в горите” и „Резервен”.

Опазване на горските територии – нов момент в законопроекта е прехвърлянето на правомощия и отговорности по опазване на горите на техните собственици. Държавните предприятия и общините – собственици на гори, задължително назначават служители с лесовъдско образование за опазване на горите. Дадена е възможност опазването на горските територии да се възлага с договор на Министерството на вътрешните работи, а общините, физическите и юридическите лица – собственици на гори, да възлагат опазването на горите си на лица, регистрирани по Закона за частната охранителна дейност.

Регистрация за извършване на дейности в горските територии – съществена промяна в сравнение с действащия закон е, че всички лица, извършващи дейности в горските територии, следва да са регистрирани в публичните регистри на ИАГ.

Обществени екосистемни ползи от горските територии – за реализиране и поддържане на тези ползи се извършват някои дейности, които не са задължение по закон на собствениците, поради което за направените разходи за тяхното извършване те имат право на компенсиране от държавата и общините. Целта на предлаганата промяна е да се стимулират собствениците на гори да поддържат горите си в състояние, осигуряващо екосистемните ползи за обществото.

 

Законопроект за Държавната агенция за разузнаване

Внесен за обсъждане на 12 октомври 2010 г. от г-н Иван Костов и г-н Димо Гяуров (ПГ „Синята Коалиция”)

Анализът на досегашната дейност на българските разузнавателни служби показва, че в повечето случаи тя се дублира, като се изразходват средства без да се постига желаната ефективност. Предлаганото решение за създаването на Държавна агенция за разузнаване, като единна структура, предполага по ефективното използване ресурса на сега съществуващите две разузнавателни служби и кореспондира с вече действащата единна структура за контраразузнаване.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Внесен за обсъждане на 12 октомври 2010 г. от г-н Ивайло Тошев, г-жа Даниела Миткова и г-жа Юлиана Колева (ПГ на ПП ГЕРБ )

Няма качена информация.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

Внесен за обсъждане на 12 октомври 2010 г. от Министерски съвет

Предмет на законопроекта са четири вида договори:

  • договори за разпределено във времето право на ползване на собственост;
  • договори за дългосрочни ваканционни продукти;
  • договори за препродажба на разпределено във времето право на ползване на собственост и на договори за дългосрочни ваканционни продукти;
  • договори за замяна на разпределено във времето право на ползване на собственост и на договори за дългосрочни ваканционни продукти.

Разпоредбите на законопроекта разширяват обхвата на изброените по-горе договори и подобряват прозрачността за потребителите чрез въвеждането на подробни изисквания към рекламата, преддоговорната и договорната информация за съответния вид договор, упражняване правото на отказ и забраната за извършване на авансово плащане. Тези разпоредби ще се прилагат в отношенията между потребители и търговци.

Въвеждат се четири стандартни формуляра за предоставяне на преддоговорна информация, всеки от тях отговарящ на специфичните особености на договора, за който се отнася.

Въведено е изискването потребителят да бъде уведомен за всяка промяна в съдържанието на предоставената му преддоговорна информация преди сключването на договора за разпределено във времето право на ползване на собственост, за дългосрочни ваканционни продукти, за препродажба и за замяна.

Законопроектът предвижда изискването, съгласно което страницата или страниците на договора, съдържащи клаузи относно наличието на право на отказ, начините на упражняването му и забраната за авансово плащане в периода, през който потребителят може да се откаже от договора, да се подписват отделно от него.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис

Внесен за обсъждане на 12 октомври 2010 г. от Министерски съвет

Предложените изменения и допълнение целят:

1. Промяна на режима на необходимост от потвърждаване получаването на електронно изявление винаги, когато такова е изпратено по електронен път, макар да е възможно страните да уговорят противното.

2. Промяна на режима на електронните подписи. С предложените изменения и допълнение правният режим на електронните подписи се въвежда възможно най-пълно.

3. Промяна на правния режим на универсалния електронен подпис. Законопроектът предвижда отмяна на регистрационния режим на доставчиците, като режимът е заменен с уведомителен.

4. Със законопроекта се предлага универсалният електронен подпис да се приравни по режим на квалифицирания електронен подпис.

5. Законопроектът предвижда и промяна в режима на признаване на правната стойност на издадени в други държави-членки на Европейския съюз, удостоверения за квалифициран електронен подпис.

6. В чл. 19, ал. 3 от законопроекта изрично е посочено, че доставчикът на удостоверителни услуги е лице, осъществяващо публични функции.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи

Внесен за обсъждане на 12 октомври 2010 г. от Министерски съвет

С оглед ограничаване на системния риск, който може да възникне при оперативно съвместимите системи поради липса на съгласуване относно приложимите правила за момента на неотменимост, е въведено изискването всяка от системите да определя в свои собствени правила момента на неотменимост по начин, гарантиращ, че правилата на всички оперативно съвместими системи са съгласувани в това отношение.

Въвежда се възможност за обратно изкупуване на електронните пари. Възможността за обратно изкупуване сама по себе си не означава, че средствата, получени в замяна на електронните пари, следва да се разглеждат като депозити или други възстановими средства. Обратното изкупуване е допустимо по всяко време и по номинална стойност, без възможност да се договори минимален праг.

С представения законопроект се изменя и Законът за договорите за финансовото обезпечение. Предвижданите промени в него са в следните насоки:

·         Съгласно направените изменения правото на ползване, предвидено в Закона за договорите за финансово обезпечение, не се прилага по отношение на вземанията по кредити, а събирането на постъпления от тях не води до недействителност и не засяга упражняването на правата върху финансовото обезпечение;

·         Включването на вземанията по кредити в списък, предоставен на обезпеченото лице в писмена форма, е достатъчно, за да бъдат индивидуализирани вземанията и за да бъде доказан фактът на предоставянето им между страните, пред длъжника и спрямо трети лица. Предоставянето има действие спрямо длъжника и третите лица след съобщаването му на длъжника;

·         За да не се подлага на риск положението на обезпечените лица, длъжниците по вземания по кредити могат да се откажат в писмена форма от правото си на прихващане, както и от правата си, произтичащи от правилата за банкова тайна, ако това пречи или ограничава възможността на кредитора да предоставя информация за целите на финансово обезпечение.

Промените в Закона за гарантиране на влоговете в банките са свързани с увеличаване на гарантирания размер на депозитите на 196 000 лв. Държавите-членки трябва да въведат фиксиран гарантиран размер на депозитите 100 000 евро. Целта на това изискване е да бъдат избегнати пазарни нарушения поради прехвърляне на депозити от държави членки с по-малък размер на гаранцията в държави членки с по-висока защита на депозитите, като чрез въведения еднакъв размер на гаранцията ще се осигурят равни условия в рамките на вътрешния пазар.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Внесен за обсъждане на 13 октомври 2010 г. от г-н Яне Янев и група н. п. (Независими)

Няма качена информация.

 

*Стажант в ИПИ.


Свързани публикации.