Законодателни промени след съдебни дела

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Промените в Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), внесени в парламента, предвиждат ново задължение за разкриване на лични данни от данъкоплатците. Според изменението на чл. 39, „в образеца на „Сметка за изплатени суми“ получателят на дохода е длъжен писмено да заяви пред платеца обстоятелствата, имащи значение за определянето на данъка.“ Сметката за изплатени суми се използва, когато предприятие – търговец изплаща доходи на граждани, например по граждански договори за изработка. Имаме основания да смятаме, че това предложение е следствие на двете дела на група физически лица срещу министъра на финансите пред Върховния административен съд (ВАС). Практиката досега беше министърът на финансите да определя всяка година със заповед (за формуляра на „сметка за изплатени суми“) задължение за деклариране на данни. Според българското право обаче, гражданите могат да бъдат задължени да предоставят информация за доходите си само със закон. ВАС отмени заповедта от 2000 г. в тази част като нищожна, имаме основание да очакваме подобни решение при делото по обжалване, както и по заповедта от 2001 г. Поуката според нас е следната: ако изпълнителната власт има сериозно намерение да налага задължения на гражданите, тя в крайна сметка намира правна форма да го стори; когато гражданите защитават конституционните си права чрез съда, макар и бавно може да се контролират действията на администрацията.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.