Задава се ново регламентиране на държавните резерви и военновременни запаси

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

От страницата на МС в Интернет става ясно, че е изготвен проект на нов Закон за държавните резерви и военновременните запаси (виж повече). Въпреки че нямаме информация докъде е стигнал парламентът с неговото обсъждане и дали изобщо е внесен, изглежда уместно да направим някои предварителни, най-вече практически, бележки по този бъдещ закон.Новият закон ще засегне пряко конкретни видове бизнес и компании, но е трудно да предвидим кои точно поради неясната формулировка на понятието за държавни резерви и военновременни запаси. Според дефиницията това са „основни суровини, материали, стоки, хранителни продукти, лекарства и болнично-домакинско имущество, предназначени за задоволяване потребностите на националното стопанство и населението при природни бедствия, аварии, катастрофи, епидемии, кризисни ситуации, при положение на война или военно положение.“ Опитът, който имаме в тълкуването на замисъла на администрацията в подобни нормативни актове, ни позволява да предположим някои конкретни стоки, които се имат предвид в горната дефиниция. Това най-вероятно са (освен зърното и някои видове гориво) олиото, захарта, някои видове антибиотици, други медикаменти, бинт и превръзки и др. Все пак се предвижда списък с конкретни стоки и техните количества, който изглежда ще бъде значително по-широк от изброеното, а неговото съдържание вероятно ще бъде секретно.Държавните резерви и запаси ще бъдат единствено частна държавна собственост, т.е. набавянето им ще е свързано с процедура по Закона за обществените поръчки. Успоредно с това наредбата, която ще урежда отношенията на държавата с частните производители на „стратегическите“ стоки, най-вероятно ще е секретна (по аналогия със сегашната регламентация на тези отношения). Следователно не е съвсем ясно дали някои търговци няма (отново) да бъдат задължени да доставят и/или съхраняват резерви или ще имат право на избор (да участват в съответния търг за обществена поръчка). Не е ясно и изобщо как търговците ще разберат дали попадат в списъка от „стратегически“ стоки, ако той остане секретен. При такава ситуация е възможно частните компании просто да бъдат уведомявани от администрацията на индивидуален принцип. (За някои аспекти на практиката в тези отношения виж повече)Частните компании, които съхраняват държавни резерви и запаси, ще бъдат длъжни да „изготвят и предоставят в агенцията [Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси] ежегодни справки, което очевидно ще им наложи допълнителни разходи.Накрая, трябва да се има предвид, че проектозаконът предвижда задължително разкриване на информация пред въпросната агенция за технологии за „производство и ремонт на военна и специална продукция.“ Това ще е внесе допълнителен риск върху сигурността на търговската тайна и индустриалната собственост. Въпреки че проектозаконът предвижда санкции за служители на агенцията, които, да речем, продадат информацията на трети лица, вероятно би било полезно компаниите да проверят надеждността на патентните и лицензионните си отношения от гледна точка на специалните закони, които ги регулират.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.