За приватизацията на „Международен панаир Пловдив“

През изминалите месеци се получаваха различни сигнали от министерство на икономиката по отношение на желанието или нежеланието за приватизация на “Международен панаир Пловдив”. В последствие стана ясно, че държавата не иска да се оттегли изцяло от участието си в дружеството: “терминът приватизация е неточен за преструктурирането на панаира, тъй като категоричното становище на министерството е мажоритарният пакет да остане държавна собственост” – изказване на министъра на икономиката Румен Овчаров.

На организираната специална среща в Пловдив тази седмица заместник министъра на икономиката Корнелия Нинова, която е и прецедател на съвета на директорите на “Международен панаир Пловдив”ЕАД, заяви, че “Панаирът не подлежи на приватизация” и, че остава в списъка със забранени за приватизация обекти. Държавата остава собственик на контролния пакет акции от 51%, а с 49% дялово участие остава общината.

В полза на приватизацията

Приватизацията е процес, при който държавата ограничава своята намеса в икономиката, като прехвърля собствеността върху определени активи. Смисълът от прехвърлянето на "Международен панаир – Пловдив" в частни ръце не се различава по нищо от този общ принцип. Съществува един общо доказан принцип, които гласи: свободата на стопанска дейност е основен принцип, а всяко държавно ограничение е изключение, което би следвало да бъде изрично аргументирано и легитимирано. Държавното притежание на активи е част от намесата и, като такова трябва да бъде аргументирано, при липса на релевантни аргументи държавното стопанисване на активи е нелегитимно.

Общите резултати от приватизацията се отнасят и за частния случай с “Международен панаир Пловдив”ЕАД:

1) по-рационално и икономически изгодно използване на инфраструктурата

2) по-голяма пазарна насоченост към потребителите

3) по-голяма ефективност

4) по-голяма иновативност

5) по-голяма конкурентноспособност

6) по-добро качество на предлаганите услуги

7) по-добро използване (инвестиране) на капиталите и повече добавена стойност за икономиката.

Няколко варианта за приватизация

Както смисъла от приватизацията на панаира не се различава от общия и смисъл, така и методите за реализирацията не се различават от общите пазарни инструменти.

1) Може би най – простият метод за приватизация е чрез открит търг, като се включат в участието и чуждестранни инвеститори. Този метод е един от най-старите и доказани във времето инструменти за ефективно и пазарно ориентирано осъществяване на сделки.

2) Компанията се преструктурира в две дружества – едното стопанисва земята и сградите на панаирното градче в Пловдив, а другото – получава останалите права на старата компания. Първото може да се разглежда, като форма на средство за секюритизиране на активи (или терминологично по-точно казано – Дружество със специална инвестиционна цел). Неговите акции ще бъдат достатъчно атрактивни за по-консервативните инвеститори. Приватизацията му би могла да се реализира, както при единична продажба на основния пакет, така и чрез публично предлагане на малки пакети.

3) Приватизация, чрез фондовата бораса. Това може би е най-правилният и ефективен метод. По този начин, от една страна ще се спазят принципите на пазарната икономика и ще се постигне максималната възможна цена (определена от свободните движещи сили на пазара), а от друга в най-голяма степен ще се изпълни изискването за прозрачност при приватизационните сделки.

 

 

 


Свързани публикации.