За ефектите от пълно покритие на депозитите

Word Format (Word Format)

През миналата седмица в Народното събрание беше внесен Законопроект за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Промяната се изразява в увеличаване на покритието на депозитите от 10 000 лв. на 15 000 лв. Това е поредната стъпка към уеднаквяването на българската практика в областта на гарантирането на влоговете с тази в ЕС.

1/ Системата на гарантиране на депозитите може да бъде ефективна само, ако е съчетана с мерки за контролиране на моралния риск. Колкото по-голямо е покритието, осигурявано от Фонда за гарантиране на влоговете, толкова по-малко са стимулите за отделната банка „да се държи добре“, т.е. тя би била по-склонна да поема по-голям риск, разчитайки на покриване на загубите при евентуален провал. В същото време отделния вложител няма стимул да оказва дисциплиниращо влияние върху отделната банка, знаейки, че която и банка да избере, парите му ще са гарантирани. В случая е на път да стане точно това. По данни на МВФ, средният размер на депозитите на граждани е 535 лв., а средния фирмен депозит е 6 534 лв. Статистиката на БНБ показва, че 95,7 % от общия брой на депозитите на граждани и 85, 4 % от броя на депозитите на фирми са до 1 000 лв. Увеличаването на покритието на 15 000 лв. и последващото му увеличаване до 20 000 евро на практика означава повсеместно гарантиране на влоговете. Подобно премахване на пазарните механизми, ограничаващи поемането на прекомерен риск, в дългосрочен план би имало негативни последици както върху конкурентната среда в банковата система, така и върху нейната стабилност.

2/ Потенциалната икономическа полза от гарантирането на депозитите (както впрочем и от всеки вид застраховане) се изразява в две насоки: а/ разпределяне на евентуалните загуби между голям брой вложители и б/ разпределяне на евентуалните загуби във времето. Тази защита обаче е свързана с определени разходи, поемани от самите вложители, тъй като банките прехвърлят част от начисляваните премии за сметка на клиентите си чрез лихвите. В момента премията в България е висока, включително и по международните стандарти – 0.5 % от депозитната база за предходната година. Увеличаването на покритието означава, че тази премия, респ. цената на системата на гарантиране на депозитите, няма как да бъде по-ниска.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.