За добрите инвестициите, търговските марки и държавата

Завърши първият етап (проучвателен) от проект за подобряване на брандинговите стратегии (подобряване имиджа на търговските марки) на българските фирми. Инициативата е на Българската агенция за инвестиции и Българската информационна и инвестиционна мрежа. Крайната цел е увеличение на експорта, генериране на инвестиции, а също и привличане вниманието на рисковите фондове (1). Проектът предвижда това да се осъществи чрез създаването на брандингов фонд (приемаме, че ще е частен, а не публично-частен), който да инвестира в реклама и подобряване “лицето” на българските компании и търговските им марки.

Рекламата е катализатор на резултатите, които постига една компания. Ако тя произвежда некачествен продукт и е неконкурентноспособна и рекламира това, всички по-бързо ще го разберат. Обратното също е вярно. Следователно като цяло рекламата не може да навреди и е много вероятно ако проектът се реализира износът на някои български фирми в средносрочен и дългосрочен период да се увеличи.

Що се отнася до привличане на инвестиции трябва да се има предвид следното:

Печалбата и дивидентите насочват инвеститорите.

Нетният дивидент зависи от:

 • финансовия резултат, който постига компанията. Зависимостта между годишната печалба и доходността е пряка, – по-висока печалба – по-висок дивидент

 • данъчното облагане на печалбата и дивидентите (останалите данъци също определят величината на дивидентите, но непряко, доколкото техния размер влияе върху финансовия резултат)

За да имат интерес инвеститорите да изграждат, приватизират, придобиват дялове от предприятия трябва да се влияе на тези два параметъра.

  1. Върху финансовия резултат: Подобряване на общата среда за бизнес – намаляване на данъчна, осигурителна тежест, съкращаване на бюрокрация, премахване на минималната работна заплата;

  2. Намаляване облагането на печалбата и дивидентите.

  Добрата търговска марка и инвестициите взаимно се влияят:

  Компаниите, притежаващи успешни търговски марки (Google, H&M…) обикновено не срещат трудности при привличането на капитал.

  В тях се инвестира, тъй като са рентабилни, а от друга инвестициите им помагат да утвърдят и популяризират името и търговската си марка. Търговските марки се създават, доразвиват от инвестициите, а инвестициите отиват там, където бизнес средата е най-благоприятна.

   

  Като цяло инициативата на Българската агенция за инвестиции би имала положително въздействие ако бъдат спазени следните условия:

  • Нейната роля е ограничена до координацията и организацията на първите етапи на проекта

  • Брандинговият фонд не е задължителен, а доброволен

  • Той е изцяло частен, а не публично-частен

  • Конкретните задължения на агенцията приключват тогава, когато инициативата се поеме от браншови организации и/или отделни компании .

   

  ––––––––––––

  (1) Venture funds . Според Българска Стопанска Камара в момента в България действат основно 5 фонда за рисков капитал

   

   

   

   

  © Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


  Свързани публикации.