За администрацията и вратичките*

Много се говори за държавната администрация. Има специално министерство, което да координира, обучава, подпомага администрацията при работата и с основна цел подобряване на състоянието на публичния сектор. Проблемите с нея са най-обобщено следните:

  • има прекалено много наети служители в нея
  • това е една от причините заплатите да са ниски,
  • това пък от своя страна не задържа най-знаещите и можещите,
  • а това води до неефективни услуги и ниско качество на обслужването.

Министърът на държавната администрация твърдеше в отчета си през 2007, че има реално намаление на заетите. Статистиката на НСИ  обаче показва друго. И тъй като процесът по наемане на нови служители просто не може да бъде спрян ако се разчита на инициативата на всяка структура, то беше записано в закона за държавния бюджет, че „До 30 юни 2008 г. първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, включително общините за делегираните от държавата дейности, за които в закон, подзаконов нормативен акт или друг акт на Министерския съвет не е предвидено друго, да предприемат необходимите действия, включително и предложения за промени в нормативни актове, за намаляване с не по-малко от 12 на сто на числеността на персонала в системата на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, с изключение на организациите и дейностите, за които в нормативен акт е определено, че се финансират въз основа на единни разходни стандарти или нормативи, както и за творческия персонал в културните институти."

Последните статистически данни показват, че към септември 2007 в държавното управление и задължителното обществено осигуряване са наети общо 136 972 души. Това означава, че до средата на годината трябва да бъдат освободени поне 16 436 работещи в администрацията. Дали това ще се случи? Едва ли, като се имат предвид някои особености.

1) И сега в администрацията съществуват незаети бройки. Ако прегледате регистъра на административните структури в Интернет ще забележете, че в много от министерствата има свободни бройки. Например, в министерството на културата има 8% незаети щатни бройки, в министерството на здравеопазването – 13%, министерството на транспорта – 6%, а в министерството на икономиката – 12%. С други думи, дори и единствено със съкращение на незаетите бройки чисто административно част от министерствата ще отговорят на изискването за тези 12% оптимизация Това обаче няма ефективно да намали броя на държавните служители, каквато е целта. Затова е необходимо по радикално решение.

2) Малко известен факт е, че съществуват и други начини за наемане в държавната администрация. Има две постановления на Министерски съвет, които позволяват наемането на допълнително хора. Постановление № 66 от март 1996 година дава възможност в бюджетните организации да се назначават лица по трудов договор за извършване на работи, необходими за съответната организация, извън утвърдената численост на персонала. Условието е тези допълнителни заети да представляват не повече от 10 % спрямо утвърдената годишна средносписъчна численост на персонала и да получават заплащане не по-голямо от 180 лв. Според данни, предоставени от Министерството на държавната администрация по искане на Институт за пазарна икономика през април 2007 г. общата численост на хората, наети по това постановление през 2006 е 3 492 човека.

Тази седмица министерският съвет гласува промени в това постановление. С тях максималното заплащане е увеличено от 180 лв. на 220 лв., породено от нарастването на минималната работна заплата. Намалява се и броя на хората, които в една администрация могат да се наемат по него – от 10%  на 8%. Най-важната положителна промяна обаче е решението от март 2008 година да не се наемат повече хора по този акт. Така ще се ограничат нови назначения и ще се намалят малко бройките.

3) Другата вратичка, използвана от администрацията е Постановление на МС №212 от ноември 1993 г., според което в държавната и местната администрация и в дружествата и организациите със стопанска и нестопанска дейност се организира денонощно дежурство за оповестяване при привеждане в различни степени на готовност при мобилизация, разсредоточаване и евакуация при видовете опасности, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии. Денонощното дежурство в администрацията на изпълнителната власт се носи от 5 души оперативни дежурни. За Столичната община бройките са 125, за община Пловдив – 35, и за община Варна – 30.

На това основание, пак според министерството на администрацията, през 2006 година са наети 119 човека.

4) И на последно място, освен щатните бройки на администрацията, през 2006 година има наети общо 17 531 човека по различни програми според закона за насърчаване на заетостта. От 17 208 са хора, наети по програмите за „Личен асистент" и „Социален асистент".

Така, общият брой на заетите в централната администрация на министерствата, административните структури, държавните и изпълнителните агенции по посочените постановления и национални програми през 2006 година е 21 142 души. Ако извадим наетите по социалните програми, наетите по извънщатна численост са 2 935 човека. Сравнявайки тази бройка плюс неазаетите места с евентуалните 12% очаквани съкращения или 16 436 бройки според НСИ, ще видим, че май реални съкращения няма да има.

* За първи път статията е публикувана във вестник Класа на 30 януари 2008 година.

 


Свързани публикации.