Воднитетревоги на министър Церовски

През седмицата стана ясно, че на експертно равнище в Министерствотона регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) се обсъжда предложениеза опрощаване на част от задълженията на три ВиК дружества – в Добрич,Кюстендил и Хасково.

ВиК дружествата представляват т.нар естествен монопол и по принципподобни компании реализират печалба над пазарната поради своето монополноположение. Същевременно с това поради липсата на конкуренция тези компанииимат по-слаби стимули да подобряват ефективността си и да инвестират,въпреки че това в дългосрочен период води до по-ниски печалби за тях.От друга страна ВиК дружествата не само са монополи, но са и държавнасобственост. Така ефектът от монополното положение се засилва – ефективносттане се подобрява не само заради монопола, а също така и поради факта,че компаниите разчитат в случай на нужда на помощ от бюджета.

В конкретния случай те не генерират печалби, а напротив – въпреки монополаси те реализират големи загуби. Желанието на министър Церовски да опростинатрупаните дългове още повече ще влоши нещата, тъй като по този начинтой “признава” на тези компании правото да получават подобен вид подпомаганеи очевидно противоречи на предизборните обещания на НДСВ за строга фискалнадисциплина.

Според министър Церовски необходимите средства в размер на 10 милионалева не могат “да съборят” държавния бюджет, но това ще даде основаниеда се използват още пари от бюджета и за други такива компании и в крайнасметка до увеличаване на бюджетните разходи, което е възможно единственочрез по-голямо изземване на пари от данъкоплатците. Опрощаването назадълженията на тези предприятия представлява всъщност харчене на паритена данъкоплатците от останалата част на страната за услуги, които тене използват, а също и на клиентите от тези градове, които си плащатза ползването на услугата. Това по същество е нерегламентирано със Законаза държавния бюджет преразпределение на средства към определена групахора.

Основният проблем при ВиК дружествата е събираемостта на вземаниятаот длъжниците им. За разлика от електроснабдяването например, при коетотокът сравнително лесно и бързо може да бъде спрян за тези, които неплащат сметките си, при водоснабдяването нещата стоят малко по-различно.Поради спецификата на услугата трудно може да бъде изключен един потребителбез това да стане за сметка на околните – в един вход на жилищен блокзаради един апартамент трябва да бъде спряна водата на целия вход. Естествено,че е недопустимо да се спира водата, на хората, които си плащат. Чрезопрощаването на задълженията на ВиК дружествата, обаче, те няма да иматстимул да подобрят събираемостта от неизрядните си клиенти и те ще продължатда трупат дългове.

Така държавата практически ще насърчи хората да не плащат за услугите,които ползват.

Според Церовски компаниите не могат да бъдат приватизирани, тъй катоса губещи. Това би могло да стане ясно единствено ако те бъдат обявениза приватизация, тъй като често оценката на частните инвеститори серазличава от тази на държавните експерти. В крайна сметка предназначениетона ВиК дружествата е да се предостави определената услуга на хората,а за това не е задължително да съществува държавна компания. Простотрябва да се намери друг доставчик на същата услуга като това най-лесноби могло да стане чрез отдаване на концесия. По този начин ще бъде решени въпросът с инвестициите в сектора, които според оценките на министъраса недостатъчни. Така ще намалеят и загубите при преноса на водата ище се повиши нейното качество. А проблемът със задълженията на клиентитеще бъде решен от фирмата, която предоставя услугата и няма да изискванамеса на държавата със средства на данъкоплатците.

 

 


Свързани публикации.