Възстановяването от кризата все още не е случило в 19 области

През  2014 г. икономиката на България най-накрая успя да преодолее последствията от икономическата криза, като съвкупното производство в реално измерение надмина предкризисното си ниво. Възстановяването от кризата, обаче, все още предстои да се случи в голяма част от областите и регионите на България.

В 19 области брутният вътрешен продукт, коригиран за колебанията в цените, все още не е достигнал нивото си от 2008 г., преди кризата да настъпи в България. Тези области са разпръснати по територията на цялата страна и из всички региони на страната. Не е изненада, обаче, че единственият регион, чийто области без изключение все още не са възстановили от кризата, е Северозападна България, която включва областите Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч.

Другите два региона на Северна България – Северен централен и Североизточен, все още са в процес на излизане от кризата, но вече наближават „финалната линия”, т.е. предкризисните си нива на производство. Областите, чиито икономики теглят тези региони напред по пътя на възстановяването и които вече са загърбили последствията от кризата, са Велико Търново и Разград в Северния централен регион, и съответно Варна и Добрич в Североизточния регион.

На юг, Южният централен регион също все още остава „под вода” към 2014 г., като реалното му съвкупно производство тепърва ще изплува до нивото си от 2008 г. В тази част от страната, обаче, област Пловдив остава огромното изключение. Благодарение на сериозните инвестиции последните няколко години, съвкупното производство на област Пловдив вече е с 8,5% по-високо в реално изражение от отчетеното през 2008 г.

Югозападният и Югоизточният региони също вече отчитат реално производство, което с 2-3% по-високо от предкризисното. Икономиките в двата региона, които оглавяват тези положителни тенденции, са тези на София (столица) и широката Софийска област в Югозападния регион, както и тези на Стара Загора и Ямбол на югоизток.

Предвид това, че растежът на българската икономиката се засили почти двойно през 2015 г. спрямо 2014 г. и достигна 3%, най-вероятно и други области са успели да надминат предкризисното си ниво на БВП през миналата година. Заетостта също вече расте в повечето области през 2015 г., което предполага разпростирането на положителните икономически процеси в по-голямата част от страната. Така, данните за БВП на регионално ниво за 2015 г. ще покажат в кои области проблемите в местната икономика са много повече от циклични и се дължат на структурни предизвикателства като липса на инвестиции, силно влошена демография, липса на квалифицирана работна сила, слабо развита инфраструктура и други фактори, които възпират развитието на тези територии.


Свързани публикации.