Въпроси към кандидата за член на Висшия съдебен съвет

ДО:

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ВЪПРОСИ КЪМ КАНДИДАТА ЗА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

по реда на чл. 29и, ал. 2 от ЗСВ

 

ОТ:

Светла Костадинова, изпълнителен директор на Фондация „Институт за пазарна икономика”, ЕИК 831344929.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С настоящето представям и моля да приемете въпросите към кандидатите за изборен член на ВСС от квотата на следователите.

 

Въпроси:

1. Считате ли, че трябва да бъде възобновен дебатът за изменение на Конституцията на Република България в посока деполитизиране на Висшия съдебен съвет (ВСС) като гаранция за независимостта на съдебната власт, в това число:

1.1. намаляване на броя на членовете на ВСС, излъчвани от Народното събрание (НС), за сметка на увеличаване на броя на членовете на ВСС в съдийската колегия на съвета, избирани пряко от съдии,

1.2. намаляване на броя на представителите на прокурорите и следователите в прокурорската колегия на ВСС в полза на представителите на НС като гаранция за обществен надзор над работата на Прокуратурата на Република България?

Ако отговорът Ви е положителен, ангажирате ли се като бъдещ член на ВСС да инициирате публична и навременна дискусия между ВСС, представители на законодателната власт и експерти от НПО сектора и академичните среди?

Ако отговорът Ви е отрицателен, на какви аргументи почива и как те се вписват в Становище № 1 (2001) на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС) относно стандартите за независимост на съдебната власт и несменяемостта на съдиите; Препоръка № R (94) 12 на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно независимостта, ефикасността и ролята на съдиите; Становище № 10 на КСЕС относно „Съветът на съдебната власт в служба на обществото“; Становище  №403/2006, CDL-AD(2007)028, „Съдебни назначения“ на Венецианската комисия; Препоръка СМ/Rec(2010)12 на Комитета на министрите до държавите-членки от 17.11.2010 г. относно съдиите: независимост, ефективност и отговорности и в конкретни, отправени пряко към България, препоръки и критики: Становище № 816/2015 на ВК относно измененията и допълненията на КРБ, 23 октомври 2015, CDL-AD(2015)022; „Превенция на корупцията по отношение на народни представители, съдии и прокурори“ – Доклад за съответствие за България, приет от GRECO на 76 пленарна сесия (Страсбург, 19-23 юни 2017); Резолюция № 2296 (2019) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (като част от пост-мониторинговия диалог с България; Становище на ВК относно изменение на ЗСВ, 6-7 октомври 2017 г. и др.

 

  1. Според Вас на какво се дължи липсата на кандидати, съответно и на състезателност, за ключови назначения в съдебната власт – станахме свидетели на един кандидат за поста главен прокурор в процедурата от есента на 2019 г., един кандидат за член на ВСС за прокурорската колегия след напускането на Даниела Машева през 2020 г., единствен кандидат за член на ВСС от квотата на следователите на мястото на Евгени Диков?
  2. Какви според Вас следва да бъдат конкретните действия в изпълнение на препоръките към Република България с оглед констатираните дефицити относно статуса на главния прокурор по делата: Kolevi v. Bulgaria, Application no. 1108/02, judgment of 5 November 2009, Zlinsat Spol.  S R.O. v. Bulgaria, Application no. 57785/00), judgment of 15 June 2006? Моля да опишете детайлно аргументите си. В тази връзка бихте ли подкрепили въвеждане на съдебен контрол върху прокурорските откази за образуване на наказателно производство – моля да опишете детайлно концепцията си по въпроса при положителен/отрицателен отговор.

 

 

Успешно представяне!

 

 

С уважение,

 

Светла Костадинова


Свързани публикации.