Външна търговия на Европейския съюз по валута на фактуриране

Наскоро достигнатият паритет между еврото и долара е добър повод за сравнение на използването на двете валути в глобалната търговия и избора на доминираща валута по страни и основни стоки.

Публикувания през май 2022 г. доклад на Евростат за външна търговия на ЕС с трети страни според валута на фактуриране показва ръст в използването и на двете валути.

 

Американският долар е водещата валута за вноса в Европейския съюз, като през 2021 г. делът му допълнително нараства с 1,6 процентни пункта[i]. По-малко увеличение се открива и при еврото, което бележи ръст от 0,3 пр. п., останалите използвани валути свиват значението си. Обратното е вярно за износа, където водещата валута е еврото. Делът на изнесените стоки, фактурирани в евро се увеличава с 4,6 пр. п. докато използването на долара се разширява едва с 0,8 пр. п. По данни от Евростат, през 2020 г. едва 1,7% от вносните и 1,4% от износните стоки са фактурирани в национални валути на държави членки на ЕС.

 

Въпреки че доларът остава водещата валута за вноса в ЕС, през 2021 г, суровините фактурирани в евро са се повишили с 8,8 пр.п. като делът на вносните суровини в евро става 53,3%. Същото не може да се каже за готовите изделия и петрола, за които делът на вноса фактуриран в евро спада съответно с 0,4 и 0,6 пр.п.

 

 

Делът на износа в евро нараства с 4,6 пр.п. като основен фактор за увеличението е промяната при суровините, чиито износ фактуриран в евро през 2021 г. година се увеличава с 11,1 пр.п. Изнесените готови изделия фактурирани в евро разширяват дела си с 4 пр.п. Само износът на петрол в евро намалява с 3,8 пр.п.

 

От икономиките в общия пазар на ЕС Словения използва най-много еврото като внася 74,6% и изнася 87% от стоките си, фактурирани в евро.

Най-слабо е използвано еврото за фактуриране във външната търговия в Ирландия, която внася само 22,1% и изнася 12,6% от стоките си фактурирани в евро, въпреки че еврото е националната валута на Ирландия. Това най-вероятно се дължи на факта, че най-големите търговски партньори на страната са САЩ и Обединеното кралство. Все пак трябва да се отбележи, че през 2021 г. делът на вноса в Ирландия на стоки фактурирани в евро се е повишил с 8,1 пр. п., а делът на износа – с 4 пр. п.

 

Интересно е, че във Финландия делът на вносни стоки, фактурирани в евро спада с 10,4 пр. п. през 2021 година. Подобен спад се наблюдава и при Кипър – 8 пр. п., който обаче увеличава дела на износа си в евро с 15,9 пр. п.

Финландия е интересна и с това, че 43% от вносните и стоки са фактурирани във валута, която не е евро, долар или друга валута на Европейския съюз. По данни от ITC, Финландия внася голяма част от стоките си от Русия (11,7%) и Китай (9%). Във вноса от Русия водещите групи стоки са горива, никел и дървесина, докато Китай доставя най-много електроника, машини и мебели. През 2021 г. вносът на Финландия от Китай се увеличава с малко над 26% спрямо 2020 г., а вносът от Русия се увеличава с 52%. Трябва да се отбележи обаче, че в периода от 2017 до 2021 г., вносът на Финландия от Русия спада с 3%, а от Китай нараства с 10%.

През 2020 г. 47,1% от стоките, които изнася България, са фактурирани в евро, 44% – в долари, 0,8% във валути на държави членки на ЕС. От вносните стоки 37,7% са фактурирани в евро, 57% са в долари и 0,7% са във валути на държави членки на ЕС. По данни на ITC, през 2020 г. Водещи партньори за българския износ на стоки са Германия, Румъния и Италия. България изнася най-много електроника за Германия, желязо и стомана за Румъния и мед за Италия. Германия, Румъния и Италия са и най-големите вносители на стоки в България, като Германия и Италия доставят най-много машини, а Румъния – горива. Най-големите дестинации на български продукти извън ЕС са Турция и Китай. През 2020 г. България доставя за Турция и Китай основно електроника и мед, а също и горива и желязо за Турция и царевица и слънчогледови семена за Китай.

Таблица: Най-големите износители за Финландия

Износители

Дял във вноса на Финландия (%)

Света

100

Германия

14,5

Руска федерация

11,7

Швеция

11,5

Китай

9,0

Нидерландия

4,5

Неупоменати

3,5

САЩ

3,2

 

*Стажант в ИПИ

 


[i] Информацията от графики 1-3 е съвкупност от държавите членки, за които са налични данни както за 2020 г., така и за 2021 г., а именно Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Кипър, Латвия, Литва, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия.


Свързани публикации.